Aktuell kommentar - vecka 22/03

 

 

Pensioner

Det var efter hård politisk strid, med en allmän folkomröstning 1957, som socialdemokraterna lyckades genomföra ATP - lagen om Allmän tilläggspensionering. 1) Ur s-horisont var det fråga om på en gång en trygghetsreform och en jämlikhetsreform. Tjänstemännen hade redan på facklig väg lyckats utverka en trygghet utöver folkpensionen. Med ATP skapades ett gemensamt system. Till AP-fonderna skulle alla betala, ur fonderna skulle alla senare i livet få ut medel. 2)

ATP var en viktig del i det socialdemokratiska folkhemsbygget. Det fick också partipolitiska effekter genom att inleda en ny framgångsperiod för socialdemokratin, med valsegrar under hela 60-talet. 3)

NU HAR ATP avskaffats, i stort sett utan debatt. TV-programmet "Dokument inifrån" den 22/5 -03 tog upp hur det gick till. Inom socialdemokratin gav medlemmarna i en remissomgång ett rungande nej, men detta nonchalerades av partiledningen. Man hade redan gjort upp med de borgerliga partierna, och såg noga till att det inte blev någon valfråga.

Förändringen rubricerades som en "reformering av ATP", men det är alltså fråga om ett avskaffande. Med det nya pensionssystemet finns inte längre någon garanterad miniminivå, utöver folkpensionen. Inbetalningarna är låsta, sedan får det bli vad det blir i pension.

Nivån ser nu av flera skäl ut att bli låg. Vi har ju lågkonjunktur och arbetslöshet. Dessutom har pensionsmedel placerats på börsen, varigenom stora belopp spelats bort.

Många svenskar har bemödat sig om att försöka samla pensionpoäng, somliga har dessutom tagit tilläggsförsäkringar eller sparat pengar. I slutändan blir det ändå kanske bara en miniminivå eller strax därutöver. Man får ut ungefär lika mycket som en utlänning i 60-årsåldern som kommer hit och får äldreförsörjningstöd.

 


MEN ÄVEN OM ATP- systemet nu rivs upp på ett föga demokratiskt sätt, även om konstruktionen av det nya systemet är dålig - var det inte nödvändigt att göra något i den situation som förelåg?

Om pensionsmedlen nu inte räcker till är det något som framkallats av den förda politiken. Fonderna har dränerats. Under många år har utbetalningar av AP-medel gjorts till personer som fått förtidspension - utbetalningar som ofta vida överstigit vad vederbörande en gång betalt in till AP-fonderna. Även utan att direkt missbruka systemet blir detta en ekvation som inte går ihop. Inom vissa invandrargrupper är det dessutom uppenbart att systemet har missbrukats. 4)

Istället för att försöka stävja fusket och återkalla felaktigt beviljade förtidspensioneringar beslöts år 2002 att sätta i system möjligheter för utlänningar att komma till Sverige och få pension utan att någonsin behöva ha betalt in några premier. Riksdagen har infört "äldreförsörjningsstödet".

Till detta kommer att stora belopp överförts från AP-fonderna direkt till statskassan. Enligt Göteborgs-Posten den 17/5 -03 var det så mycket som 258 miljarder kronor under perioden 1999-2001. Snart ska riksdagen ta ställning till ett förslag om överföring av ytterligare 100 miljarder kronor.

Varifrån kommer denna politiska vilja?

 


 

 

 

 

 

   Se vidare:

Likheter?

Svensk pension

Vad var det vi sa?

"Millt sagt" om pensioner

Tre modeller för tilläggspension

Brev om "äldreförsörjningsstödet"

Överutnyttjande av förtidspensioneringar

 

 Vem är det som styr?

 

 


1) I riksdagen blev det knappast möjliga majoritet. Endast genom att folkpartisten Ture Königsson lade ned sin röst lyckades regeringen Erlander driva igenom ATP-reformen (Åter texten)

2) Pensionsnivån baserades på de 15 bästa inkomståren, för full ATP skulle krävas 30 års förvärvsarbete. (Åter)

3) Högern ville i valrörelsen 1960 riva upp ATP-beslutet, vilket som splittrade borgerligheten. Folkpartiet, som varit på samma linje som Högerpartiet i folkomröstningen 1957, ville inte ta någon mer strid om ATP. (Åter)

4) För svensk ekonomi har det också betydelse om pensionsmedlen spenderas inom Sverige eller inte. Förtidspensionerade utlänningar har haft möjlighet att återvända till sina hemländer och där lyfta svensk pension. (Åter)