Aktuell kommentar - vecka 48/01:

 

Med svensk pension

Redan från början har Blågula Frågor haft flera ambitiösa artiklar kring förtidspensioneringar och vissa invandrargruppers utnyttjande av detta. Dessa visar på en ökningen i allmänhet och att invandrare är överrepresenterade i uttag av förtidspensioneringar.

Det är också så att man genom att anlita "rätt" läkare och betala under bordet kunnat få falska sjukintyg. Systemet har möjliggjort att personer redan efter kort tid i Sverige kunnat tillskansa sig förtidspensioner till ganska höga belopp, för att sedan återvända till sitt hemland vid Medelhavet och få sig pengarna tillsända varje månad.

Häri ligger inte bara en orättvisa, det rör sig också om missbruk. Blågula Frågor har krävt en översyn av beviljade förtidspensioneringar, men inget har hänt.

 


Istället beslutas nu om nya orättvisor.

Den 14/11 -01 debatterade riksdagen ett "Äldreförsörjningsstöd", till personer som är 65 år och äldre. Det uttalade syftet med detta är att förbättra situationen för personer som kommit till Sverige vid hög ålder och inte inarbetat pensionspoäng här.

Anita Jönsson (s) från Socialförsäkringsutskottet:

"En grupp som under 90-talet starkt ökade sitt socialbidragsberoende var äldre människor med utländsk bakgrund som inte hade rätt till pension på grund av för kort vistelsetid i Sverige. Kravet för att få full folkpension är att man har varit bosatt i Sverige under 40 år. År 1998 var det nästan 11.000 personer på 65 år eller äldre, till stor del invandrare, som fick ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen i tio månader eller mer."

Beträffande medel att täcka boendekostnader: "Nivån blir något högre än riksnormen för socialbidrag. Boendekostnaden får som mest uppgå till 5.700 kr för den som är ogift och något lägre för den som är gift."

"De personer som är berättigade till äldreförsörjningsstöd har kommit i realtivt hög ålder till Sverige och har ofta en stark anknytning till sitt gamla land. Utskottet tycker därför att det är rimligt att man kan besöka anhöriga i hemlandet. Därför bör det av humanitära skäl tillåtas att vistas utanför EES-området i tre månader utan att äldreförsörjningsstödet upphör." 1)

"För den merkostnad som uppstår på grund av att stödet är högre än socialbidraget finns det 96 miljoner kronor anslaget i budgeten år 2003."

Samtliga övriga partier i riksdagen gav sitt stöd till inrättandet av detta äldreförsörjningsstöd. Bara moderaterna hade en invändning - de ville på en punkt gå längre. Istället för tre månader önskade (m) rätt att få stanna utanför EES-området i sex månader (Inom EES-området, t ex i Grekland 2) , kan man stanna permanent och ändå få sina pengar.)

Äldreförsörjningsstödet ska - till skillnad från vanlig pension - vara skattefritt.

 


Varför införs detta äldreförsörjningsstöd?

En orsak är uppenbar: det blir allt svårare att få kommuner att ta emot "flyktingar", då man vet att med dessa kommer äldre anhöriga och därmed ytterligare en belastning på den kommunala budgeten genom socialbidragsutgifter.

Dessutom är det önskvärt att frisera statistiken. Det ser inte bra ut i invandringsdebatten med så höga socialbidragsutgifter. Några skulle kunna hävda att invandringen utgör en kostnad.

Det förbättrar situationen för äldre invandrare.

I botten ligger här en verklighetsbild och ideologi, i tre steg: 1. invandrare i allmänhet är att betrakta som "flyktingar". 2. "flyktingar" är alltid de mest utsatta 3. man ska satsa i första hand på de mest utsatta.

Äldreförsörjningsstödet ligger också i linje med ambitioner att tillgodose ett etniskt avpassat äldreboende, med personal ur deras egen språkgrupp. 3)

En grundbult är parollen "Alla människors lika värde". För att leva upp till denna får en till Sverige nyanländ 4)inte ens under en begränsad period ges lägre standard än en infödd svensk. 5)

Bakom äldreförsörjningsstödet ligger förutsättningen att dessa äldre invandrare ska ha fått PUT 6) i Sverige.

 


Ett alternativt synsätt är att äldre anhöriga inte ska få flytta till Sverige med mindre än att de som tar hit dem kan och vill ta ansvar för deras försörjning. Sådana villkor förekommer i andra västländer. 7)

Ett alternativt synsätt är att de äldre som kan göra anspråk på att ta del av svensk välfärd är de som under sitt liv själva bidragit till att bygga upp den. Staten och dess budget är som en försäkringsinstitution. En sådan kan inte fungera, om det inte finns en balans mellan inbetalningar och utbetalningar.

Ett alternativt synsätt är att ett lands styrande har ett ansvar i första hand gentemot landets egna medborgare, de som är födda och uppvuxna i landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Vi har bostadsbrist i många svenska städer, men här ska dyra lägenheter under långa perioder kunna stå tomma.

Om de har sådana knytningar till sitt hemland - varför måste de till Sverige? (Åter till texten)

2) Och snart Turkiet? (Åter)

3) Många av dessa äldre invandrare kan ingen eller bara dålig svenska. (Åter)

4) Om denna paroll skulle tillämpas konsekvent, då skulle vi ju ha samma ansvar för alla människor på jorden, oavsett var de befinner sig. Så långt är man dock inte beredda att gå, ännu. (Åter)

5) Skulle det däremot stjälpa över så att det blir tvärtom, och utlänningen får det bättre än infödda svenskar, blir detta ingenting som stör de politiskt korrekta. (Åter)

6) Permanent uppehållstillstånd (Åter)

7) Av den totala utomnordiska invandringen till Sverige utgörs 50-60% av anhöriga. I andra EU-länder är denna andel väsentligt lägre. (SOU 1993:113) (Åter)