Aktuell kommentar - vecka 46/09

 

 

 

Mer än SD

Plötsligt förekommer Sverigedemokraterna mycket i massmedia. Visserligen mindre genom att man talar med dem och att de själva får medverka, än genom att man talar och skriver om dem.

Här handlar det dock inte bara om en enskild organisation. Det handlar om något mycket mer än Sverigedemokraterna!

Vad det framförallt handlar om är vår rätt, som medborgare, till ett anständigt debattklimat, med åtminstone ett minimum av vilja till förståelse, respekt och tolerans. Det handlar om tillgången till korrekta och relevanta fakta kring blågula frågor, dvs frågor av betydelse för vår framtid i Sverige.

Aldrig har väl kontrasten manifesterats tydligare mellan

• å ena sidan det etablissemang av tyckare som har tillgång till TV, riksradio och stora dagstidningar, och den kader av köpta "experter" som kan anlitas vid behov för att leverera beställda resultat.

• å andra sidan de många engagerade medborgare som nu kan göra sig hörda genom bloggar och webbkommentarer. 1)

Förra veckans blågula kommentar gjorde en summering av de politiskt korrektas reaktioner på Jimmie Åkessons AB-artikel. Inga avståndstaganden var för starka, inga ord för grova, inga liknelser för långsökta.

Det unisona budskapet är att invändningar mot den förda invandringspolitiken ofrånkomligen mynnar ut i ett Auschwitz och gaskamrar, i etnisk rensning och förintelse. Vill vi undvika detta resultat finns bara en sak att göra: tiga och acceptera vad som sker med vårt land.

Sedan dess har det fortsatt att rulla på. Här tre exempel:


1. BRÅ

Mattias Karlsson från SD har försökt att få en del besked från Klara Hradilova Selin på BRÅ, men med magert resultat. Karlsson skrev bl.a:

"I Aftonbladet 2009-10-20 citeras du när du säger att det finns 'ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade.' som förövare i statistiken över anmälda våldtäkter...

1.Är du korrekt citerad?
2. Menar du att det inte finns någon som helst koppling mellan antalet anmälda brott och det faktiska antalet utförda brott beträffande våldtäkt?
3. Är det inte så att den senast redovisade statistiken (BRÅ 1996:2) där överrepresentation beträffande våldtäkt bryts ned på ursprungsland, visade att män från Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak, stod för den kraftigaste överrepresentationen?
4. Är det inte rimligt att anta att det absoluta merparten av de män som invandrat från dessa muslimska länder också är muslimer?"

Hradilova Selin svarade:

"2) Det finns ingen enkel koppling, nej. Anmälningar är reaktioner på brott, inte brotten i sig. Teoretiskt skulle man kunna anta att om toleransen mot en viss typ av våld minskar, leder det till fler anmälningar och färre faktiska brott."

"3) I Brå:s rapport från 1996 finns det visserligen uppgifter om brottsdeltagande uppdelat på brottstyp och nationalitet, men där står också att antalet individer beträffande i synnerhet våldtäkt är för lågt för att dra slutsatser. Dessutom är siffrorna 20 år gamla och i dag finns det inga belägg inom den etablerade forskningen för att trosuppfattning har något reellt förklaringsvärde för vem som begår våldtäkt.

4) Det vet jag inte. Allt vi kan säga är att islam är den dominerande religionen i de länder du nämner. Det strider mot grundlagen att registrera människor utifrån deras tro, så huruvida just de som kommer till Sverige är muslimer vet man inte."

Ur Karlssons svar:

"4. I Aftonbladet sade du att det finns 'ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade'. 'Ingen grund' kan av läsarna knappast tolkas på något annat sätt än att Jimmie Åkessons påstående skulle vara helt taget ur luften. Kan du inte, b la mot bakgrund av ovanstående uppgifter hålla med om att det hade varit mer korrekt av dig att säga att det finns starka indicier som talar för att muslimska män sannolikt är överrepresenterade, men att det inte kan anses som helt vetenskapligt säkerställt, bl a därför att det i de flesta västerländska länder inte är tillåtet att forska på området?

5. Rätta mig om jag fel, men är det inte så, att anledningen till att de senast publicerade siffrorna över misstänkta våldtäktsmän, nedbrutet på nationalitet, är 20 år gamla, är att BRÅ medvetet valt att inte redovisa denna statistik i den senare undersökningen 2005:17? Dagens Nyheter som 2005-11-05 uppger sig ha talat med, Peter Martens, statistiker på Brå, strax innan rapporten släpptes (och censurerades?) hävdar dock att det statistiska underlaget för den nya rapporten visade att samma grupper som stod för den största överrepresentationen i våldtäktsstatistiken 1996 även gjorde så 2005."

Hradilova Selin igen:

"Som jag tidigare sade finns det så vitt jag vet inga belägg inom den etablerade forskningen för att muslimer skulle vara särskilt våldtäktsbenägna. Och ett av flera skäl är kanske just att sådana studier inte bedrivs, inte minst för att det strider mot den svenska grundlagen.

Inte ens om det vore tillåtet tror jag att det skulle vara relevant..."

Kanske har Hradilova Selin här rätt, vi behöver inte fokusera på religion. Det räcker med konstaterandet av en kraftig överrepresentation i våldsbrott från personer med bakgrund i muslimska länder för att slutsatsen ska stå klar: priset för invandring därifrån är högre än för invandring från andra områden i världen.

Men hur förklara hemlighetsmakeriet kring BRÅ-undersökningen från år 2005?

Anser Brå att den stred mot grundlagen?

 

Sten Levander, ledamot av BRÅ:s vetenskapliga nämnd, i Aftonbladet den 5/4 -05:

"-Det är katastrof överallt på BRÅ. Rapporterna som de gör är filtrerade, det utövas censur. BRÅ:s uppdrag är att serva regeringen med forskning och kunskap. Det gör de inte. BRÅ tillhandahåller istället önskad information på beställning av justitieministern och departementet."

 


2. Falu-Kuriren

Ett exempel i mängden, som handlar om en ung iranier, Daniel Riazat.

I februari 2009 blev han omskriven i Dala-Demokraten, varvid läsarna fick veta att 17-åringen ville bli politiker, med målet att komma in i riksdagen. Därför hade han börjat läsa juridik. Från webben kan också inhämtas att han blivit ordförande för Ung Vänster i Dalarna.

Det finns ingen anledning betvivla, att Riazat kommer att lyckas - med hans bakgrund och "rätt" åsikter ligger massmedia för hans fötter.

Således blev det en helsida i Falu-Kuriren den 5/11 -09, med anledning av unge Riazats initiativ under parollen "Inga nazister på våra gator".

Artikeln kretsade kring Kristallnatten i Nazi-Tyskland och ingressen förklarade: "Högerextrema grupper får allt större fäste i länet och våldet mot oliktänkande ökar ständigt."

• Vilka är "nazister"?

• Räknas Sverigedemokraterna dit?

• Finns ett enda exempel på att sverigedemokrater tillgripit våld?

• Har de någonsin försökt hindra meningsmotståndare att hålla möten?

• Hur ska "nazisterna" förhindras att vistas på gatorna, om inte just genom våld?

Inte en kritisk fråga från journalisten!

En insändare i samma tidning samma dag, från en kristdemokrat, kopplade uttryckligen ihop Sverigedemokraterna med "Auschwitz och Srebrenica".


3. Anna-Lena Lodenius

Efter en period med relativt sansad profil har Anna-Lena Lodenius, med bevakning av Sverigedemokraterna som yrke och försörjning, åter blivit sitt gamla jag.

Och ylar med vargarna.

Newsmill skriver hon således att SD har mer gemensamt med tyska NPD än med Danske Folkeparti:

"Sverigedemokraterna har ett förflutet med betydligt fler bruna inslag, men de som bildade partiet insåg med tiden det taktiska i att hålla undan Hitlerbilder och judehat för att inte skrämma iväg alltför många potentiella väljare."

De som nu företräder SD och de som är medlemmar i SD skulle alltså ha en strävan som går i en helt annan riktning än vad som sägs och skrivs från SD:s sida.

Det finns knappast något parti i Sverige - möjligen Folkpartiet undantaget - som är mer ensidigt israelvänligt än Sverigedemokraterna. Ändå anser sig de två experterna kunna fastslå att detta är bara yta - egentligen vill partiet något helt annat.

Hur kan det veta detta? Uppenbarligen "vet" Lodenius här något som har gått de flesta medlemmar i SD helt förbi!

En tes som  hon driver är att SD i flera avseenden har samma verklighetsbild och liknande åsikter som vissa andra organisationer:

"Här märks till exempel Nationaldemokraterna (ND), som bröt sig ur SD 2001 för att de ansåg att SD blivit allt för utslätade, Folkfronten, som tidigare kallade sig Nationalsocialistisk Front, samt Svenska motståndsrörelsen (SMR),.."

"En huvudfråga för alla dessa organisationer är att Sverige och svenskheten är hotad, detta antagande genomsyrar deras politik på alla områden."

"En fråga där alla de fyra organisationerna är eniga är att 'invandringen' är det stora hotet mot den svenska kulturen."

"En återkommande tanke hos de fyra organisationerna är att det finns en stor mängd personer som fått svenskt medborgarskap på 'felaktiga grunder'. "

Med samma logik kan ju konstateras t ex att Socialdemokraterna har ett antal ståndpunkter gemensamma med övriga riksdagspartier. Alla anser att jorden är rund, att Stockholm är en stad i Sverige och att det är varmare vid plusgrader än vid minusgrader. Vilket inte hindrar att (s) här kan ha helt rätt.

Som huvudpersonen i "1984" envetet försökte hävda: "Det finns sanning och det finns osanning".


I denna situation av hets blir det viktigt att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen efter valet år 2010.

Inte bara för vad partiet möjligen kan uträtta där, utan än mer för den påverkan som en SD-framgång kan få på debattklimatet. Sverige behöver fler medborgare som kan och vågar öppet säga sin mening.


 Se vidare:

BRÅ-laborationer

Lodenius, expert

Mat på bordet

 

1) Kommentarer till artiklar på webben är tyvärr alltför ofta osakliga känsloutbrott.

Det sammanhänger med detta märkliga fenomen att man skriver anonymt.

Det återspelar samtidigt en fullt naturlig frustration och en berättigad vrede över vad man gjort mot vårt land!