Sjuk vård

Från webbsida om sjukvård, den 17/6 -03:

"ALLT FLER BEHANDLAR ALLT FÄRRE

Svenska läkare har lägst antal patienter per år

Det framgår av boken ”Den sjuka vården”. ... Författarna har inriktat sig på hur väl resurserna används, hur personalens tid och utrustningen används, hur väl flödet av patienter fungerar, hur många fel som begås och hur nöjda kunderna är.

Några av de fakta och nyheter som framkommer ur granskningen är:

• Att svenska läkare har lägst antal patienter inom OECD-länderna, med 903 patienter per år jämfört med OECD-snittet 2 167, Danmarks 2 069, Kanadas 3 176 eller Japans 8 421. Det låga antalet patientbesök beror emellertid inte på att svenska läkare ägnar mer direkt tid åt patienten - en stor del går istället till administration kring patienten.

• Att andra länder till samma kostnad som Sverige lyckas ha väsentligt kortare vårdköer, mycket högre service, nöjdare patienter och något lägre kostnader."

• Att det aldrig har funnits fler landstingsanställda läkare och sjuksköterskor i sjukvården än det finns nu. År 1975 fanns 8 511 landstingsanställda läkare i Sverige, nu finns det 24 233. Enbart under det senaste året har antalet läkare ökat med 3,5 procent eller 823 stycken. Sjuksköterskorna har sedan 1975 ökat från 31 000 till 71 000.

"• Att antalet utförda patientbesök av läkare har halverats sedan 1975. Då hann en svensk läkare, inom öppen- och slutenvård, med i genomsnitt 9 patienter om dagen. Nu är siffran nere på 4 patienter per dag. En svensk sjukhusläkare har i genomsnitt 2,17 patienter per dag och en svensk primärvårdsläkare 13 besök om dagen.

• Att information, kommunikation och administration tar mellan 50 och 80 procent av sjukhusläkarnas tid - sådant som ofta är lämpligt att datorisera..."

"Den sjuka vården granskar ingående hur väl resurserna används, hur flödet av kunder fungerar, hur många fel som begås och hur nöjda kunderna är. Problemet är inte bristen på resurser - utan att de inte utnyttjas tillräckligt effektivt.

Sjukhusläkarna använder till exempel hälften av sin tid åt administration, kommunikation och möten. Som en följd av det har antalet patientbesök halverats sedan 1978. En svensk läkare behandlar nu i genomsnitt bara har fyra patienter per dag. Svenska läkare har också, enligt ny statistik, lägst antal patienter per år inom OECD-länderna."


 Se vidare:

Farlig vård

Intervju med Eva Bergqvist