800 miljoner

Ur pressmeddelande från UD den 20/9 -05:

"Skyddet för asylsökande barn stärks

Regeringen genomför under 2006 den största reformen någonsin på flyktingpolitikens område. Den 31 mars 2006 ersätts utlänningsnämnden av tre migrationsdomstolar, länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, och en Migrationsöverdomstol, Kammarrätten i Stockholm. Syftet är att ytterligare stärka rättsäkerheten genom att bland annat införa en mer renodlad tvåpartsprocess och ökad muntlighet i asylprocessen. Samtidigt träder en ny utlänningslag i kraft. Cirka 800 miljoner kronor avsätts 2006 för reformen.

Gömda barns skolgång

Regeringen kommer att tillse att barn som sökt asyl skall ha en möjlighet att gå i skolan fram till den dagen de lämnar Sverige. 50 miljoner kronor per år tillförs som ersättning till kommunerna.

Stödinsatser för barnfamiljer

Kommunerna skall även ge stödinsatser av förebyggande karaktär till asylsökande familjer med barn samt asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen till kommunerna ökas därför med 50 miljoner kronor.

Boende för ensamkommande barn

Kommunerna tar över boendet för barn som kommer ensamma till Sverige och söker asyl. Regeringen avsätter därför fem miljoner kronor till kommunerna för att förbättra kvaliteten i boendet.

Asylsökandes sjukvård

Regeringen avser att föreslå en ny lag om asylsökandes sjukvård som ersätter den nuvarande överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Anslaget ökas med 75 miljoner kronor för ersättning till landstingen för de asylsökandes hälso- och sjukvård."

 


 

 Se vidare:

28 miljarder