Tre brev om barbari

Nacka den 30 november 2006
 
Statsrådsberedningen                                                     v g diarieför och meddela dnr tack
Statsminister Fredrik Reinfeldt
 
Ämne: ”Ursvenskt är endast barbariet” 1

Med Ert uttalande i Ronna om  att ” ursvenskt  är endast barbariet”  (1) når Ni ett svårslaget bottenrekord,  när det gäller att förnedra och uttrycka förakt för  Sverige, för svenska folket och för Sveriges historia.

Vare sig uttalandet beror på okunnighet i svensk historia eller på ett oförklarligt behov av att krypa för de mångkulturella berikarna bör en svensk statsminister givetvis avhålla sig från att använda uttryck som ”barbari” om vår historia. 

Ett litet kunskapslyft:  

* redan 1073 fanns föreställningen om en distinkt svensk stat. Det året dyker nämligen Sverige som beteckning på svearnas och götarnas land upp i Adam av Bremens krönika 

* den tusenåriga svenska regentlängden vittnar om att Sverige är en av Europas äldsta stater. Många andra förmoderna nationer har sedermera utplånats eller uppgått i andra nationer 

* slaveriet avskaffades  redan på 1300-talet

*  på 1300-talet hade vi även något - som vi genom den mångkulturella berikningen  saknar idag - nämligen kvinnofrid  

* Magnus Erikssons (1316-1374) regeringstid kännetecknades av ekonomisk och kulturell blomstring. Magnus Erikssons lands- och stadslag bidrog i hög grad till Sveriges mycket tidiga och i stort sett fredliga juridiska enande

* Engelbrekt (1390-1436) upptände självkänslan och uppväckte självförtroendet hos den svenska allmogen vilket banade väg för ett fritt och oberoende svenskt rike  

* Sveriges första nationalhelgon - Erik den Helige (d.1160) framstod genom sin frihetskamp flera sekler senare dvs på 1400–talet som idealgestalten för en svensk kung. 

* Karl Knutsson Bonde (d.1470) var en av dem som med patos stred för ett svenskt rike och för svenskheten. Enligt historikern E Hildebrand är orden på kungens minnessten vid Mora, ”natione suecos”. dvs ”till börden svensk”, inte någon tom fras. Karlskröniken Sveriges historia 1389 -1452  är ovärderlig för vår kunskap om svensk medeltid

* Gustav Vasas enhetsverk var enligt historikern Knut Carlqvist ”det politiska genomförandet av ett kulturellt uppdrag ”

* fria och självägande bönder - feodalism har i stort sett bara förekommit i södra Sverige

* en av de märkligaste svenska prestationerna genom historien var expansionen under stormaktstiden. Detta hade inte varit möjligt utan en allmän, folklig uppslutning kring centralmaktens utrikespolitiska ambitioner - enkla, lojala bondsöner utgjorde ryggraden i den svenska krigsmaskinen medan andra länders härförare förlitade sig på legoknektar. Den svenska allmogens söner var beredda att kämpa och de kämpade väl för sin kung och sitt land. Under stormaktstiden lades grunden till det moderna Sverige inom kultur, blomstrande vetenskap, filosofi, undervisning, förvaltning, ekonomi etc. Allt detta presterades på ca 100 år av en liten befolkning och under stor press  

* frihet och nationellt oberoende har genom historien alltid varit honnörsord 

* jämförelsevis svaga klassmotsättningar och möjligheten för allmogen att utöva ett visst - och periodvis t o m stort - inflytande över rikets affärer var faktorer som på ett tidigt stadium bidrog till framväxten av en gemenskapskänsla 

* ett folkligt värderingssystem dvs en djupt rotad känsla av samhörighet grundad på ett gemensamt ursprung och delade historiska minnen har skapat en stabil utveckling 

* ett gemensamt arv av traditioner och språk, sätt att arbeta, producera, tänka och tro 

* att den svenska staten har genom historien varit stark och stabil är ingen tillfällighet. Det faktum att det fanns en förmodern etnisk-kulturell samhörighetskänsla hos en betydande andel av befolkningen främjade den tidiga framväxten av en stabil stat * Sverige har inte varit i krig på 200 år

* unionsupplösningen mellan Sverige och Norge skedde helt på fredlig väg 

* den kulturella och nationella kontinuiteten har underlättats av att Sverige - hittills - undgått att hamna under främmande makters ockupation. Den svenska identiteten har därmed - fram till idag - kunnat bevaras och utvecklas relativt ostört genom historien. De utländska inflytandena var tidigare helt och hållet europeiska: tyska, holländska, franska etc - vi hade m a o en gemensam europeisk värdegrund. Denna gemensamma värdegrund har vi inte längre och Sverige är därför idag en splittrad och kluven nation.

Vari ligger ”barbariet”, hr statsminister?

Statsministern är tyvärr inte ensam om att förneka förringa och förvanska vår svenska historia. Enligt utrikesminister Carl Bildt var ”Gustav II Adolf en föregångare till den bosniske serbledaren Radovan Karadzic.” Den svenska krigföringen i Tyskland under 30-åriga kriget är för honom jämförbar med serbernas etniska rensning i Bosnien på 1990-talet. Bildts oförståelse för bevekelsegrunderna för handlingar, vilka från ett modernt perspektiv framstår som oacceptabla visar på en fundamental oförmåga att förstå historien.
 
Svenskarna är berövade sin historia

Det kan förmodligen inte vara annorlunda i ett land där skoleleverna - i motsats till eleverna i andra länder - inte får lära sig att känna stolthet över det egna landets historia I stället lärde lära sig att känna skam över sådant som stormaktstiden.

Dessvärre är stats- och utrikesministrarna  långt ifrån den ende som förnedrar och förnekar vår svenska historia.

Redan 1997 utplånades officiellt vår gemensamma historia. I en regeringsproposition berövades svenska folket som enda folk i världen med ett enda penndrag sin historia:

”Ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Den samtidas tillhörigheten i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för integrationen än en gemensam historia” och ”för att kunna utveckla samhället tillsammans behövs en ny nationell identitet.”

Var det denna ”nya nationalitet” Ni trodde Er finna i Ronna?

Ni bör besinna att politikernas eftergivenhet och kryperi enbart väcker förakt hos invandrarna, som inte känner respekt för dem som har så  svag identitet att de bespottar sin egen historia och sitt eget ursprung.

Vi ser så gott som dagligen exempel på hur invandrarna värnar om sina egna kulturer och traditioner - hedersmord, barn-kusin-tvångsgifte, könsstympning och andra former av kvinnoförtryck, gruppvåldtäkter, halalslakt et etc  - och kräver respekt för sin religion och historia! Bl a ställs allt oftare krav på att vår yttrandefrihet skall inskränkas i religionsfrihetens namn samt på egen lagstiftning - sharia.  Som sagt: ”Ursvenskt är endast barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån”!
 
Statsministern traskar vidare i Mona Sahlins spår

Det svenskfientliga statsrådet Mona Sahlin har kläckt ur sig följande: ”Svenskarna borde vara tacksamma över att få leva i ett mångkulturellt land” och Pierre Schori ansåg att ”Det mångkulturella är framtidens berikande salt” och Carl Bildt spädde på med ”Det främmande är spännande.”

Om det är det gruppvåldtäkter och annan kriminalitet, könsstympning, hedersmord eller kebab som är så ”spännande” och som vi skall ”vara tacksamma över”  gick ingen av dessa mångkulturens banerförare närmare in på!

Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin uttryckte i mars 2002 vid en sammankomst i turkiska ungdomsförbundet Euroturk sitt förakt för svenskarna och för svensk kultur och historia med följande ord: ”Jag tror det är det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommar och såna töntiga saker.” 

Fru Sahlin hade uppenbarligen missat den egna regeringens proposition, som fem år tidigare tagit ifrån oss vår historia.

I Ronna utdelade Ni ett ännu värre dråpslag mot svenskarna än t o m Sahlin lyckats åstadkomma genom att just på den platsen påstå att  ”ursvenskt är endast barbariet” Att Ni inte skäms!
 
Inger-Siv Mattson,

pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd


 
Nacka den 5 december 2006
 
 
Statsrådsberedningen                                  v g diarieför och meddela dnr tack
Statsminister Fredrik Reinfeldt
 
Ämne: ”Ursvenskt är endast barbariet” 2

Det allvarligaste är att Ni med Era ord om ”det ursvenska barbariet”  - liksom Mona Sahlin med sin oikofobi  - inte tycks förstå att Era uttalanden legitimerar det svenskhat som bl a tar sig uttryck i gruppvåldtäkter på svenska flickor,  invandringsrelaterad misshandel  och rån på svenska ungdomar och försvarslösa åldringar och annan kriminalitet samt andra uttryck för den mångkulturella berikningen.
 
Ni ger legitimitet åt dagens barbari

Ni ger legitimitet åt punksångaren Mikael Alonzo och den kulturberikande sång han framförde 1994 - åtta dagar efter Stureplansmorden: ”Död, död, död åt alla präktiga blonda vikingar /…/ ni kommer att drabbas av en terror som kommer att förfära er” samt ”jag hatar er . era jävla arschlen.” I en film som finansierats av Filminstitutet (!!) sjöng han sången ”Fy fan svenska flicka” tillägnad alla ”blonda, vackra, blåögda jävla kräk.”

I en intervju i filmen säger han: ”Svenskarna. Dom.. jag menar det är klart att dom får bo här. Dom får bo här också och jag har ingenting emot det bara dom inte försöker beblanda sig för mycket med oss, va. Dom får va´ som dom e´. Dom har sin kultur, javisst, skitbra. Käka er jävla surströmming. Det är helt OK men inte i min port liksom. I Sverige lever det invandrare och ju mer vi lever tillsammans, ju mindre vi behöver ha svenskarna i närheten ju bättre mår vi.” Om svenskarna har Alonzo också sagt: ”Vi våldtar deras barn. Dom tycker om det faktiskt.” 

Noteras bör att Alonzo var anställd på kulturdepartementet av Marita Ulvskog för kampanjen ”Ungdom mot rasism.”

Ni ger också legitimitet åt en annan svenskfientlig utlänning vid namn Tobias Hübinette - f d redaktör för Expo, AFA-medlem och känd våldsverkare, som i tidskriften Creol 1:96 skrev:”Att känna eller t o m tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade, klasslösa och ekologiska samhället. Leve anarkin!” 

Hübinette behöver sannerligen inte Er hjälp för att ge utlopp för sitt förakt för svenskarna. Han har bl a dömts för att ha vandaliserat en kyrka, samt för hot, trakasserier, misshandel, mordbränder m m.

I boken ”Ensamhetens labyrint” låt Mauricio Rojas en 17-årig turkisk invandrare förmedla denna bild av svenskarna: ”Den svenske mannen en degraderad man, en förnedrad föredetting och den svenska kvinnan är horig och känslokall. /…/ Skillnaden mellan Sverige och Turkiet är att i Turkiet måste man betala för hororna. Det behöver man inte här.”

Åt sådana uppfattningar ger Ni och Sahlin legitimitet genom att i svenskfientliga uttalanden förringa Sverige och svenskarna och ta ifrån oss vår historia, vår identitet, våra traditioner.
Som kontrast till Ert tal om ”det svenska barbariet” bifogar jag några rader av Vilhelm Moberg som förhoppningsvis kan mana till en viss eftertanke inför Ert nästa nerslag i mångkulturen! 

Avslutningsvis ber jag att få citera några strofer ur Verner von Heidenstams Medborgarsång:

Det är en skam att sitt som vi har gjort
och tempel åt andra välva
och kasta stenar på egen port
och tala ont om oss själva
 
Vi tröttnat att blöda för egen dolk,
att hjärtat från huvudet skilja:
vi vilja förbliva ett enda folk
och vi är och förbli det vi vilja

 
Inger-Siv Mattson,

pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsrådStatsrådsberedningen                                  v g diarieför och meddela dnr tacj

Statsminister Fredrik Reinfeldt
 
Ämne: ”Ursvenskt är endast barbariet” 3
 
De Nya socialdemokrat… förlåt de Nya moderaternas partiledare tillika Sverige statsminister valde som första mål på sin Eriksgata  invandrarstadsdelen Ronna i Södertälje. Att hylla mångkulturen i just Ronna tyder på ett sällsynt dåligt omdöme.

Den 11 september 2005 trakasserades två  unga svenska flickor  såväl fysiskt som verbalt av ett invandrargäng. En av flickorna fick ”något hårt i huvudet”- förmodligen stenar - och blev sparkad. Dessutom kränktes de genom berikarnas vanliga sedvänja att kalla svenska flickor för ”hora.”  En av flickorna hade tidigare antastats på ett badhus av samma gäng. 

Simon Barmano, förbundsordförande i Assyriska riksförbundet, kallade trakasserierna för ”ett gäng tonårspojkars frustration över en obesvarad flört.”   Enligt åtalet rörde det sig även om ”hot att döda eller skada flickorna.” Ett märkligt och synnerligen osvenskt sätt att ”flirta ”på!

När en polispatrull kom till platsen och grep två ungdomar som attackerat flickorna kastade sig ett 20-tal ungdomar över patrullen i ett fritagningsförsök.  50 - 100 ungdomar löpte amok och kastade sten och flaskor mot poliserna. 20 polispatruller från hela Stockholm tvingades uppbåda alla krafter för att slå ner upploppet.

När flickan skulle avge sitt vittnesmål på polishuset besköt invandrargänget polisstationen med automateld. Huset träffades av 16 skott från vapnet - en Kalasjnikov AK 47 - riktade mot det rum där flickan befann sig. Mer än 30 personer svävade i livsfara.        

Natten till den 1 oktober sattes familjens bil i brand.  Familjen har tvingats flytta, flickan har hoppat av gymnasiet och lever i ständig fruktan.  Bilbranden rubricerades som ”mordbrand, olaga hot och övergrepp i rättssak.”

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen krävde att politikerna klart och tydligt skulle ta avstånd från det som hänt. Men tvingades konstatera att ”hittills har de varit skrämmande tysta.” 

Han var förbluffad över att politiker och andra samhällsdebattörer inte tydligare markerat att det som skett är oacceptabelt. ”Vi ser negativ utveckling i samhället som är enorm och det blir alltmer påfrestande at vara polis.” Att debatten präglats av vilka fel polisen gjort ger fel signaler. ”Det grundläggande problemet är väl ändå att vi har ungdomar som tycker det är okej att använda automatvapen.” Karlsen betraktade ”skotten mot polishuset som en attack mot demokratin.”   

Vad gör då statsminister Reinfeldt? Jo, han besöker helt aningslöst ett år senare Ronna,    

Enligt kriminolog Jerzy Sarnecki rörde det hela sig om ”ett pojkstreck” till följd av ”ett tumult” och att ”det var dumt gjort.” att beskjuta polishuset med en Kalasjnikov AK 47:a .

Mordförsök med automatvapen är ”ett pojkstreck” i Sarneckis värld! Arma Sverige! 

Givetvis deltog också Masoud Kamali i hetsen mot polisen och försvarade dessa ungdomar - ”en liten klick som bråkar” - som hyser en sådan brist av respekt för vår demokrati och för de värderingar, som lagt grunden till våra lagar, att de öppnar automateld mot en svensk polisstation! 

Agerandet är inget ”pojkstreck” utan en krigsförklaring mot demokratin!

”Assyriska riksförbundet fördömer polisens handlingar och kräver (sic) att en regeringsutredning, om hur ett tonårsstreck kan leda till att en insatsstyrka på ca 150 poliser kallas till ett bostadsområde och provocerar fram en attack mot polishuset, tillsätts.”

Hur de ”frustrerade tonårspojkarna” kommit över ett vapen, som inte hör hemma någon annanstans än i krig, går Assyriska riksförbundet inte närmare in på! Inte heller att minst tre av pojkarna, som ”provocerats till attacken mot polishuset”, var ”kända för brottslighet sedan tidigare.”

I ett reportage från Ronna i Studio 1 den 12 september i år fick vi veta att polisen får däck en på sina bilar sönderskurna när de rycker ut i Ronna. En invandrarkvinna sade att ”kan de inte gå i stället så slipper de få sina bilar punkterade.”

Under sändningen fick vi höra en invandrarkille kalla en kvinnlig parkeringsvakt för ”rasist” för att hon bett ett gäng ungdomar flytta sin felparkerade cabriolet!
 
Förundersökningen mot de fyra unga män med  band till ett kriminellt nätverk i Södertälje, som misstänktes för  mordförsök genom att ha skjutit mot polishuset i Södertälje med en  Kalasjnikov,   lades ner. Allt annat hade givetvis varit rasistiskt och främlingsfientligt!

Åklagaren Elisabeth Bergström ansåg att bevisen inte räckte trots att en låda med  den ovanliga ammunitionen som använts hittats hemma hos två av  männen. ”Det är en jätteovanlig rysk civil ammunition. SKL hade aldrig sett en sådan . Men vi vet inte vems ammunitionen är och det säger sig männen inte heller veta. De har inte varit samarbetsvilliga.”

En av pojkarna - en 16-åring - som trakasserat flickorna i Ronna dömdes mot sitt nekande för olaga hot till 1000 dagsböter och 11 000 kr i skadestånd men friades från misstankar om misshandel

Den 2 december 2005 knivskars två personer i Ronna och på nyårsafton attackerade ett ungdomsgäng en familjefest i Ronna centrum. Flera av dem var beväpnade bl med kniv Fem unga män - 18-22 år gamla - anhölls misstänkta för grovt olaga hot, skadegörelse och stöld. 
Festdeltagarna hotades till livet, flera bilar slogs sönder, festlokalen vandaliserades och flera kvarglömda saker stals. Enligt polisen var flera av vandalerna också med i upploppet den 11 september.

Och just denna plats väljer Ni för att tala om barbari! 

Frågan är: varifrån kommer barbariet?

Om statsministern söker nya resmål för att på plats hylla den mångkulturella berikningen föreslår jag besök i Landskrona, i Rosengård, i Bergsjön, Hammarkullen, Herrgården. Eller varför inte i de mer näraliggande  Botkyrka, Vårby, Jordbro, Husby, Rissne  etc etc. Listan på lämpliga mångkulturella och berikande resmål kan göras lång. 
 
Inger-Siv Mattson,

pensionerad f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd


 Se vidare:

Limbo

Mona-meny