image
image
image
image
Blågula FRÅGOR, nr 3-4/94:

 

Förtidspension

Förtidspensionering behöver inte handla om bluff-o-båg, men i många fall är det just så. Hursomhelst blir det fråga om allt större belopp, ibland är det dessutom pengar som förs ut ur landet.

Kring förtidspensionering finns alltså ett antal frågor att ställa. Vi börjar här, för att fortsätta i kommande nummer av Blågula Frågor.

 


ALLMÄNT

Förtidspensionerandet har allmänt börjat skena under det senaste decenniet. Förra året steg beloppet för utbetalning av förtidspensioner till 37 miljarder kronor. Andelen förtidspensionärer i relation till arbetskraftens storlek är nu fyra gånger så hög som 1970.

Antalet förtidspensionärer ökar lavinartat. Varför?

Orsakerna är flera. En typ av orsaker ligger i arbetsmiljöer och läget på arbetsmarknaden, en annan i ändrade attityder i samhälet. Myndigheterna har varit frikostiga i beviljande av förtidspensioner. I takt med att förtidspensionering blivit alltmer "normalt" släper också spärrarna hos folk, mot att söka förtidspension.

INVANDRARE

Bland förtidspensionärerna är invandrare kraftigt överrepresenterade. Antalet nybeviljade förtidspensioner i åldrarna 16-64 år under åren 1988-90 var 11 per 1.000 invånare. För infödda svenskar var snittsiffran 10, för utlandsfödda var den 18.

Ser man till andelen personer i gruppen 16-64 år, som ett bestämt år hade förtidspension, låg den 1975 kring 4%, för såväl invandrare som svenskar.

1991 låg den fortfarande på 4% för svenskar, men hade stigit till 11% för invandrare!

Ser man till dem som nu vid 64 års ålder uppbär förtidspension blir siffran c:a 45% för svenskar, c:a 55% för utlandsfödda.

Går man till enskilda grupper hamnar grekiska kvinnor i topp, med 87%, följt av jugoslaviska kvinnor på 82% och grekiska män på 80%.

Varför är invandrarna så överrepresenterade?

En orsak kan vara att invandrare ofta funnits i slitsamma yrken, men det är knappast hela förklaringen!

I stor utsträckning handlar det naturligtvis också om en attityd, av att det svenska samhället kan man utnyttja och försöka mjölka.

I många fall är det fråga om dirketa bedrägerier, om kriminell verksamhet.

BLUFF OCH BÅG

Radions Dagens Eko uppdagade förra året ett omfattande fusk med utfärdande av intyg till förtidspension. Läkare (invandrare) har - mot särskild betalning - skrivit ut sjukintyg åt friska patienter (invandrare).

Detta ger upphov till en mängd frågor:

1.

Vad görs för att få stopp på den typ av fusk som Dagens Eko uppdagade, och för att uppdaga förekomsten av ytterligare fusk?

• Kartlägger myndigheterna nu de läkare som förtidspensionerat anmärkningsvärt många patienter?

• Uppmärksammar man om en invandrad läkare förtidspensionerar en anmärkningsvärt hög andel invandrare? Noterar man om han/hon förtidspensioenrat just egna landsmän i stor utsträckning?

2.

Vad görs för att nu ställa till svars de läkare som missbrukat sin läkarlegitimation?

- Får de sin läkarleg indragen?

- Får de böta?

- Sätts de i fängelse?

- Utvisas de?

3.

Vad görs beträffande de personer som på falska grunder tillskansat sig förtidspension?

• Dras deras pension in?

• Blir de återbetalningsskyldiga för den tid som varit?

• Görs nu något för att på nytt, genom andra läkare, pröva misstänkta fall?

• Vad görs överhuvudtaget för att rehabilitera och återföra förtidspensionerade till arbetslivet?

VALUTA-FLYKT

Till ovanstående kommer en annan - och viktig aspekt: hur mycket av dessa pengar används i Sverige, hur mycket används i utlandet? Pengar som rinner ut ur landet genererar ju ingen sysselsättning här.

Enligt uppgift från RFV (Riksförsäkringsverket) handlar det om cirka 10.000 förtidspensionärer som befinner sig utomlands, och får sina pengar sända dit.

Varje förtidspension ligger på ett belopp kring 60.000 kronor. Det betyder att ut ur Sverige rinner varje år över en halv miljard kronor.

Till detta kommer sannolikt ett mörkertal, dvs förtidspensionärer som officiellt befinner sig i Sverige, men som genom bulvaner får sig sina pengar tillsända utomlands.

 
image


 
image
 
 
image