Granskningsnämnden

Svar från Granskningsnämnden för radio och TV, med anledning av MSG:s anmälan av Birger Stattins program i slutet av januari:

 


BESLUT 2001-03-21

SAKEN

TV Söder i Öppna kanalen i Stockholm, 2001-01-21 och 01-26, fråga om opartiskhet och saklighet samt beriktigande och genmäle.

En amälan

--------------------------------

Anmälaren uppger att TV Söder ovan angivna dagar innehållit felaktiga uppgifter om Medborgerliga Studiegrupper (MSG). Han uppger vidare att MSG inte erbjudits något genmäle rörande dessa uppgifter.

Granskningsnämnden konstaterar att det för sändningarna i Öppna kanalen Stockholm inte gäller några krav på opartiskhet och saklighet eller rätt till genmäle. Dock gäller beträffande beriktigande att uppgifter som förekommit i ett TV-program som inte är reklam och som sänts genom tråd bör beriktigas när det är befogat (radio- och TV-lagen 6 kap.3§ andra stycket). Med detta påpekande avskrivs ärendet från vidare handläggning.

Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens direktör Greger Lindberg efter föredragning av Hack Kampman."

 


Kommentar

Detta svar rymmer klarlägganden på två nivåer:

1. Det ingår inte i Granskningsnämndens uppdrag att pröva saklighet eller opartiskhet. En angripen parti har heller ingen rätt till genmäle.

2. Beriktigande av felaktiga uppgifter kan komma ifråga. I detta fall anser nämnden dock inte att detta är nödvändigt.