Håkan Lans

 Ljus från Sverige

Född: 1947, Stockholm

Nyckelord: datormus, färggrafik, satellitnavigeringssystem för fartyg och flyg (STDMA)

 

 Länkar:

 Lans 1

 Lans 2

 Lans 3

 Lans 4

 

Håkan Lans besitter egenskaper, viktiga för en uppfinnare: en kombination av spontanitet och tålamod. Envishet och uthållighet. Total hängivenhet för det problem han tagit sig för att lösa.

Han föddes i Stockholm 1947. Som många andra uppfinnarbegåvningar var han litet av en särling. Håkan var ensamt barn i familjen och höll sig mer för sig själv än att umgås med andra pojkar - upptagen av sin egen tankevärld. I skolan gick det inget vidare.

Hans egna projekt blev desto mer avancerade. Vid 12 års ålder hade han tillverkat en egen lådbil - en motordriven sådan.

I början av 60-talet skulle han försöka skicka upp raketer. "Det fanns en aura av krutrök kring Håkan Lans", skriver David Lagercrantz i boken "Ett svenskt geni": "Nu exploderade allt i köket. Rutorna blåste ur och vartenda hårstrå på Håkans huvud sveddes av. Över ögonen bar han skydd, men..."

Vid 18 års ålder hade Lans - inspirerad av fransmannen Cousteaus dykningar och bok "Den tysta världen" - tillverkat en miniubåt, "Doppingen". Med hjälp av denna företog han flera egna dykningar, ned till 90 meters djup! "Världens minsta ubåt djupdyker i Saxarfjärden", löd en DN-rubrik i juli 1968.

Studentbetygen för Håkan Lans var medelmåttiga, och några examina från högre studier blev det inte.

Som värnpliktig kom han till FOA. Där kunde han delvis arbeta med datorer. Det var i det sammanhanget som han uppfann "digitizern" - en dosa med en knapp och en kabel, på ett ljusbord med tunna koppartrådar. Med hjälp av detta pekverktyg kunde kurvor överföras till datorn.

Senare lyckades Lans förmå Houston Instruments att satsa på denna uppfinning, varvid den döptes till "HI Pad".

När Håkan Lans senare av tidningar kallats för "datormusens fader" stämmer det såtillvida att digitizern kan ses som en föregångare till musen. Dock var Lans inte ensam - amerikanen Engelbart var först med patent på en digitizer. Det har ju ofta inträffat att flera personer ungefär samtidigt gör samma uppfinning. När tiden mognat - dvs när det finns dels ett behov, dels möjligheter - då kommer lösningarna.

På FOA hade Håkan Lans medverkat i byggandet av en dator, "Kloker". Svart-vit, som varje dator på den tiden. I förlängningen av detta började han i mitten av 70-talet intressera sig för att få fram färggrafik för datorer - färg-TV fanns då redan. Lans lyckades får fram ett bra system.

Ur "Ett svenskt geni":
"Utrustning som byggde på Håkan Lans patent skulle med tiden sälja för mer än 100 miljarder kronor och alla de stora datortillverkarna tvingades betala..."

Detta skedde dock inte utan strid. Det japanska företaget Hitachi bestred Lans´ patenträtt till färggrafiken, men fick ge sig efter ett långvarigt processande. 1985 träffades licensavtal mned både Hitachi och IBM. Striden fortsatte dock med andra USA-företag, och där gick det sämre för Håkan Lans (se ruta nedan).

 

Håkan Lans viktigaste uppfinning gäller ett geografiskt positioneringssystem som knyter an till GPS (Global Positioning System) för satellitnavigering - STDMA. För framförallt flyget ger det stora fördelar genom att varje flygplan kan se inte bara sin egen position utan också exakt var andra flygplan befinner sig. Systemet är självorganiserande, oberoende av markstationer.

Grundiden till positioneringssystemet fick Håkan Lans 1981, patent lämnade han in tio år senare. Han har nu fått patentet godkänt i både Sverige och USA.

Uppfinningen har betydelse för trafiksäkerheten. Den har också stor ekonomisk betydelse, då det möjliggör en tätare trafikering. Systemet har införts som standard inom både flyg och sjöfart.

Inte heller detta uppnåddes utan motstånd. Dels fanns psykologiskt en skepsis - systemet verkade för bra för att vara sant. Dels fanns ekonomiska intressen - stora investeringar var gjorda i sådant som Lans uppfinning skulle göra gammalt och överflödigt.

 

 Justitiemord

Vilka möjligheter har en ensam uppfinnare - även om han haft råd att anlita en hel skara advokater - att hävda sig mot verkligt stora företag? Små, i varje fall i USA - av Håkan Lans erfarenheter att döma.

Erik Moberg, statsvetare, har skrivit en uppsats kring detta:
"Trots dessa framgångar framhärdade ett antal stora företag i att använda den patenterade färggrafiken utan licens. Bland dessa fanns Dell, Hewlett Packard och Compaq. Dessa företag stämdes för patentintrång i USA 1997. Den amerikanska rättegången borde vara förhållandevis lätt eftersom isen brutits genom överenskommelserna med Hitachi och IBM."

"Trots detta lyckades de driva processen till total katastrof för Lans. Det blev aldrig någon egentlig patentprocess."

Det var mycket pengar som "låg i potten". Företagen kan på sitt patentintrång ha tjänat kanske 100 miljoner dollar.

Vad som skulle gälla rätten till Lans uppfinning om färggrafik vändes till en fråga om formaliteter och detaljer vid sidan om. Domen, som föll i september 2001, innebar att Håkan Lans förlorade. I strid med huvudregeln i amerikansk skadeståndsrätt, att vardera parten står för sina kostnader, dömdes Lans att betala båda parters kostnader. Det handlade om enorma belopp.

Moberg:
"Något exakt precisering av det belopp som Lans dömdes att betala har ännu inte gjorts, men det handlar under alla förhållanden om mycket mer än hans pekuniära betalningsförmåga. I ett förlikningsförslag i kostnadsfrågan - från motparten - föreslogs därför, ehuru implicit, att Lans skulle betala med sitt positionsindikeringspatent. Lans advokat rådde honom att acceptera detta förslag."

År 2002 begärde Håkan Lans att domen skulle omprövas. Det blev en ny rättegång, där domen föll i juni 2005. Domslutet blev detsamma som tidigare.

Moberg formulerade tre hypoteser om domen mot Lans:
"Den första är att domen faktiskt var riktig - att rättvisa hade skipats. Den andra att domen var ett resultat av oskicklighet från advokaternas sida - ett olycksfall i arbetet. Den tredje, slutligen, att domen var ett planerat justitiemord. Resonemanget i uppsatsen leder fram till att justitiemordshypotesen är sannolikare än de båda andra."

Corren, den 26/8 -05:
"Fastställs domen, och om inte Håkan Lans kan betala rättegångskostnaderna på 100 miljoner kronor, så kan i värsta fall Håkan Lans tvingas ge upp rättigheterna till sin uppfinning på det avancerade satellitnavigeringssystem med positionsindikering för flyg och sjöfart som är världsstandard i både luften och till sjöss."

"I själva verket har nog företagens syfte redan från början varit att krossa Lans för att kunna överta hans övriga patent, säger Erik Moberg till TV 4."