Fp-program

Inte alla partier har program kring kriminalpolitik. Bortsett från Vänsterpartiet har alla partier ändå en avdelning för detta i sitt partiprogram. Folkpartiet har därutöver, under ledning av Siw Persson, utarbetat ett särskilt handlingsprogram, "VÄRNA RÄTTSSAMHÄLLET!". Det inleds med en tankeväckande ruta:

 

"Rättssamhället ur brottsoffrets perspektiv - en subjektiv men verklighetsförankrad betraktelse:

"En dag blir medborgarens cykel stulen. Polismannen som tar emot anmälan ler överseende. Han gör alldeles klart för henne att någon polisinsats inte kommer att göras. Det framgår att sannolikheten för att cykeln skall återfinnas är lika med noll.

Detta gäller inte bara cykelstölder. Får samma medborgare därpå inbrott i sommarstugan, källaren eller lägenheten kommer hon att få liknande besked; uppklarningsprocenten för sådana brott ligger under 10%. Också här får medborgaren ett starkt intryck av att samhället totalt saknar resurser för att hjälpa henne.

Medborgaren, som i sina relationer med myndigheterna ofta möter misstro, krångel och tidsutdräkt, förvånas över mycket hon läser i tidningarna. Till exempel om bemötandet av en person som avtjänar ett långvarigt fängelsestraff och inför en permission begär att få ut sitt pass. Detta lämnas ut utan både krångel och tidsutdräkt! Den dömde begår ett rånmord och använder passet för att försvinna utomlands. Hade inte ett visst mått av misstro varit på sin plats, frågar sig medborgaren.

Hon upplever att polisen saknar resurser för effektivt skydd av personer som blivit hotade, vare sig det gäller misshandlade kvinnor, invandrare eller andra, men att inga polisresurser saknas när det är så kallade högriskmatcher i fotboll.

Hon erfar att det är en medborgerlig plikt att vittna, men samhället saknar möjligheter att skydda henne, när hon blir hotad av organiserade, kriminella gäng för att hon uppträder som vittne i rättssak.

Hon hittar sin stulna cykel i en trappuppgång, men när hon tar hem den blir hon bötfälld för självtäkt.

Hon upptäcker att den som stulit hennes bil har rätt till försvarsadvokat men att när hon vill göra sin rätt gällande mot en oseriös bilverkstad har samhället dragit in rättshjälpen.

Några korta citat i övrigt ur fp-programmet "VÄRNA RÄTTSSAMHÄLLET!":

"Det finns för få poliser i Sverige...Inom EU har Sverige den lägsta polistätheten. Bland dessa länder har Sverige också det högsta antalet anmälda brott per 1.000 invånare."

"Vardagsbrottsligheten får inte hela tiden nedprioriteras. Den brottslighet som den vanlige medborgaren möter är stölder av cyklar, mopeder och mobiltelefoner, inbrott på vindar och i sommarstugor, småstölder i omklädningsrum och på restauranger. Om åklagarna alltid prioriterar bort detta känner sig medborgaren rättslös."

"Åtalsplikten för en åklagare är i princip absolut när en fällande dom kan förutses. Detta hindrar inte att åklagaren har ganska stor frihet att lägga ned förundersökningar och att underlåta åtal. I situationer med stor arbetsbelastning är det naturligt att åklagare använder dessa metoder i syfte att prioritera arbetet. Därtill kommer att många utredningar på grund av sin omfattning, svårighetsgrad eller resursbrist hos polis och åklagare drivs så pass långsamt att de misstänkta brotten preskriberas. Av dessa skäl blir det ofta en tillfällighet vilka brott som utreds och åtalas samt vilka utredningar som läggs ned."

"Rättssamhället är beroende av att det finns människor som kan, vill och vågar vittna vid en rättegång. Många vittnen och målsäganden är dock rädda att fullfölja skyldigheten att vittna. Ett vittnesbiträde ska stötta vittnet inför framträdandet i rättegången. Alltför många som vittnat säger att de aldrig mer sätter sin fot i en domstol, eftersom de känner sig kränkta eller blivit skrämda av förhöret och brottsmålsprocessens uppläggning..."

"Det svenska systemet med nämndemän som utses av de politiska partierna måste anses som världsunikt. De svenska nämndemännen är lekmannadomare. De har alltså att ta ställning till allt som ska prövas av domstolen, och inte som i t ex det anglosaxiska jurysystemet enbart skuldfrågan. Att låta dessa domare utses av de politiska partierna är inte förenligt med synen på domstolarnas oberoende från det politiska systemet. Samtidigt är det viktigt att behålla det folkliga inflytande nämndemän utgör för att balansera den juridiska expertisen. Ett system där nämndemän i princip utses slumpmässigt bland den myndiga befolkningen bör införas."

"En grundläggande rättighet är att alla, oavsett eknomisk situation, ska kunna ta tillvara sin rätt. Den nya rättshjälpslagstiftningen innebär i korthet att en som har en rättsskyddsförsäkring som täcker den aktuella angelägenheten inte ska få rättshjälp. Inte heller den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt, sina ekonomiska eller personliga förhållanden borde haft en rättsskyddsförsäkring ska kunna få rättshjälp.

Detta kan stå i strid med den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eftersom det där slås fast att staten ska ha det finansiella ansvaret för medborgarnas rättshjälp. Avskaffandet av rättshjälpen drabbar framförallt lågavlönade kvinnor. Rättshjälpen ska återinföras. Det får aldrig vara en ekonomisk fråga om man ska ha möjlighet att hävda sin rätt i domstol."