Svar den 25/8 -99 från Lars Stjernkvist till Jan Milld, Blågula Frågor:

Begäran om vissa klargöranden

Du skriver till mig i några frågor för att bl.a. få konkreta klargöranden av några begrepp. Begreppen är ganska vida och kan vara svåra att förklara just konkret. Ord kommer ju till när de behövs även om deras konkreta innebörd ej är helt klar.

Mångfald
Regeringen har i proposition 1997/98:16 konstaterat att Sverige numera har 900 000 personer födda utomlands och att 40 procent har varit bosatta i Sverige i 20 år eller mer. Det här menar regeringen är en kulturell och etnisk mångfald som bör läggas till grund för den generella politiken.

Integration
På Integrationsverket använder vi ordet integration i den mening som regeringen lagt fast i sin integrationspolitik. Vi ska bl.a. ha lika rättigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, vi ska visa ömsesidig respekt och tolerans och alla, oavsett bakgrund, skall vara delaktiga och medansvariga för samhällsutvecklingen.

Mångfalden utgör grund för integrationen och vi har mycket att göra men vi ser inga sådana motsättningar eller konflikter som du möjligen menar.

Svenska intressen
Med svenska intressen menar vi de intressen som alla här boende har. Vi har alltså ett ansvar för alla våra egna medborgare men även för andra medborgare som har uppehållstillstånd i landet. Sedan finns naturligtvis en åtskillnad i rättigheterna men inte ens en turist som vistas tillfälligt i landet ska behöva utsättas för etnisk diskriminering. Även sådant ska vi motverka. När Du i din tidskrift talar om svenskar så tror vi att Du utesluter alla nya svenskar. Vi ska motverka alla strävanden som sätter personer med annan etnisk tillhörighet utanför. Prioriteringar i den generella politiken mellan åldringar/skolelever och flyktingmottagande kommer vi liksom alla andra myndigheter som t.ex. anmodas att besvara remissvar att ha synpunkter på.

Partigranskning
I vårt allmänna uppdrag ingår en granskning av organisationer, myndigheter och företag vad gäller etnisk diskriminering och därmed sammanhörande problem. Vi ska även analysera valdeltagandet i utsatta bostadsområden. I det sammanhanget är det ofrånkomligt att komma in på de politiska partiernas roll. En rapport eller liknande kommer att upprättas.

Lars Stjernkvist


Nytt brev till Integrationsverket