Danmark:

Regeringspolitik,

ang. invandring och integration /i


Efter tillträdet av den nya regeringen 2001 - en koalitionsregering ledd av Venstres ordförande Anders Fogh Rasmussen - har den danska invandringspolitiken skärpts på flera punkter. Som resultat av detta har asyl- och anhöriginvandringen till Danmark minskat påtagligt.


Av tidningsklipp efter det danska valet får vi fram följande om den nya danska regeringens program kring invandringen:

Flyktingbegreppet ska snävas in så det endast avser den som uppfyller kraven enligt Genevekonventionen

Flyktingar ska inte kunna resa på semester till sitt gamla hemland, då ska deras uppehållstillstånd omprövas

Permanent uppehållstillstånd ska man kunna få först efter sju år i Danmark

Detsamma gäller rätten till socialbidrag

Rätten till familjeåterföreningar görs mer restriktiv, det är inte självklart att den ska ske i Danmark.

Asylsökande som döljer sin rätta identitet, försvinner under ett asylärendes behandling eller på annat sätt försenar processen, avvisas.

U-länder som vägrar ta emot sina egna medborgare, som avvisats eller utvisats, fråntas danskt u-bistånd

Den obligatoriska hemspråksundervisningen tas bort.


Ur utskick från Folkviljan 2001:

EN NY UTLÄNNINGSPOLITIK I DANMARK - EN NY BORGERLIG REGERING

1.

Färre flyktingar och invandrare till Danmark, avskaffa begreppet de factoflyktingar. Flyktingar skall icke bli invandrare, de skall sändas hem när skyddsbehovet upphört. Avskaffa möjligheten att söka asyl på utländska ambassader. Gemensamma asylregler för hela Europa.

2.

Permanent uppehållstillstånd först efter 7 år, asylrätten upphör vid besök i hemlandet. Vid avslag på asyl skall vederbörande omedelbart lämna Danmark. Att gömma sig skall inte löna sig. Kriminell handling ger icke asyl. De som uppehåller sig i landet utan tillstånd får inte bidrag.

3.

Vid familjesammanföring gäller försörjningskrav. Borgen på 50.000 krävs. Krav på att få hämta äktenskapspartner i hemlandet utgår, reglerna för detta skärps. Att bosättning kan ske i hemlandet skall inte uteslutas.

4.

Bättre kontroll på kommunernas sociala utgifter till utlänningar, t ex hjälp till att försörja barn och föräldrar boende i annat land skall upphöra. Kontanthjälpen till asylsökare skall minska. Socialbidragen för övrigt skall också minska. Det skall löna sig att arbeta.

5.

Regeringen vill göra det lättare för kvalificerad arbetskraft att få uppehållstillstånd.

6.

Dansk biståndshjälp skall riktas till de länder eller närområden till konflikter som tar emot stora flyktinggrupper. Danmark skall lägga fram förslag under sitt ordförandeskap i EU.

7.

Bättre introduktion till nyankomna utlänningar, språkundervisning, plikter mot samhället, landets lagar, mänskliga grundläggande fri- och rättigheter. Alla barn skall kunna danska när de börjar skolan.

8.

Kraven på att erhålla danskt medborgarskap skall skärpas. Först efter 10 år kan ansökan ske och kraven är då att kunna tala, skriva och läsa danska språket, kunna landets grundläggande regler och lagar, respektera landets rättsprinciper och värderingar. En skriftlig försäkran på detta krävs av den som söker danskt medborgarskap.

Dessutom krävs ett skriftligt och muntligt prov att den sökande behärskar danska språket och dansk samhälskunskap. Kriminella skall icke erhålla medborgarskap. Ett erhållet medborgarskap som missbrukas upphävs redan nu. Kriminella skall utvisas.


Ur Jyllands-Posten den 17/2 -04:

NYA UTLÄNNINGSÅTSTRAMNINGAR

Regeringen stramar ytterligare åt möjligheterna för att utlänningar kan få uppehållstillstånd i Danmark. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) presenterade på tisdagen på sitt veckomöte för pressen en rad förändringar av utlänningslagen, som bland annat höjer böterna för att gömma avvisade asylsökare samt gör det svårare för imamer att få uppehållstillstånd. Förändringarna är en följd av förra årets avtal om utlänningslagen mellan regeringen, socialdemokraterna och Dansk Folkeparti.

- Sådana utländska missionärers möjlighet att få uppehållstillstånd i Danmark har hittills varit för bred. Nu signalerar vi en åtstramning med nya krav på bland annat en utbildningsmässig bakgrund, samt att imamer och andra ska kunna försörja sig själva, sade statsministern.

Regeringen föreslår vidare att flyktingar kan förlora sitt uppehållstillstånd om de åker tillbaka till sitt hemland på semester.

Vidare införs en 10-årig karensperiod för äkta makeförening, när den härboende maken är dömd för våld mot en tidigare make/maka eller sambo.