Kommunal Handbok

mot oliktänkande:

 

 

Avsnittet "Främlingsfientlighet i skolan":

"Ska det vara fritt fram för vem som helst att besöka kommunens skolor?

 Det finns de som menar att skolan ska vara neutral och att lockelsen till främlingsfientliga partier och organisationer är en fråga om mognad. Båda ståndpunkterna är felaktiga. Skolan är enligt lag en institution som ska fostra elever i demokrati och således försvara och argumentera för alla människors lika värde. Skolan ska därför inte vara neutral. Den ska aktivt bemöta främlingsfientliga åsikter."

"Självklart ska de demokratiska partierna och dess ungdomsförbund ges plats och utrymme i den svenska skolan, helst så mycket som möjligt. En intensiv politisk debatt mellan demokratiska företrädare är i sig ett slags vaccin mot främlingsfientliga och populistiska krafter. Att påvisa ideologiska skillnader mellan partierna är viktigt för att slå hål på en av populismens viktigare grundsatser; att de etablerade partierna egentligen tycker likadant.

 Men att helt överlåta ansvaret för att bemöta främlingsfientligheten på de demokratiska ungdomsförbunden är ett uttryck för undfallenhet. Skolan har ett eget ansvar att bemöta åsikter som sprids av främlingsfientliga partier och rörelser."

"Skolan ska heller inte införa generella förbud mot icke-demokratiska partier och organisationer. Även antidemokrater skyddas av demokratin. Däremot är det helt på sin plats att vara restriktiv. Vem som helst behöver inte få komma till skolan när som helst. Skolan är ingen offentlig plats. Därför går det att exempelvis neka tillträde med motivering att ett besök inte passar in i undervisningen. Eller för att det finns uppenbar risk att ordningen störs och att det finns elever som kommer att känna sig kränkta och otrygga.

En skola som får besök av ett främlingsfientligt parti bör reagera omedelbart. Besöket ska inte tystas ned. Företrädarna ska heller inte bli omnämnda på ett förringande sätt. Det kan tolkas som att skolan inte vågar bemöta åsikterna och ta diskussionen. Istället bör skolan visa att den har ett tydligt demokratiskt uppdrag och ta oliktänkande på största allvar. Det är viktigt att skolan dagligen samtalar om demokrati och mänskliga rättigheter, kombinerat med temadagar för att få bestående effekter. Frågorna bör också lyftas på föräldramöten. Redogör för hur situationen ser ut och vad skolan planerar att göra. Starta en diskussion om nödvändigheten av att förstå att de icke-demokratiska värderingarna många gånger kommer från andra håll än skolan, till exempel från hemmet, musiken och Internet.

Erfarenheten från skolan är att det ofta bedrivs en gedigen utbildning om nazismen och judeutrotningen i 1940-talets Europa. Inte minst regeringens projekt 'Levande historia' har medverkat till det. Men tyvärr saknas ibland en dagsaktuell anknytning i undervisningen.

Många rektorer och lärare saknar kunskap om vilka främlingsfientliga partier, idéer och grupperingar som är mest dominerande idag. Utan dessa kunskaper är det svårt, för att inte säga omöjligt, att effektivt kunna bemöta de osanningar och angrepp mot invandrare som sprids till skoleleverna."


Blågul kommentar

Ja, vad är demokrati? Ska det i en demokrati behöva finnas plats för mer än en åsikt? Måste vi alla tänka lika?

Alla människors lika värde - men har alla människor samma makt att få känna sig kränkta?

Är det "angrepp på invandrare" - så där i allmänhet - om man t ex redovisar en överrepresentation för vissa invandrargrupper beträffande allvarliga våldsbrott?

Vad är "icke-demokratiska värderingar"? Är det att vi svenskar existerar och har rätt till ett eget land?