Kommunal Handbok

mot oliktänkande:

 

 

Syftet med handboken anges i förordet, skrivet av Håkan Sörman:

"Många politiker i kommuner och landsting möter främlingsfientlighet och rasism i sitt uppdrag. På allt fler platser i Sverige etablerar sig främlingsfientliga partier och rörelser. Mot denna bakgrund bildade Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet år 2004 ett nätverk av ledande politiker från ett tiotal kommuner. Nätverkets huvudsyfte var att diskutera behovet av stöd för politiker som möter främlingsfientlighet. Bland annat såg man behovet av en skrift som kan ge politiker på lokal och regional nivå exempel på hur främlingsfientlighet kan bemötas.

Skriften har tagits fram i samarbete med politikerna i nätverket och har ambitionen att summera deras erfarenheter. Den har finansierats av Integrationsverket och producerats av Sveriges Kommuner och Landsting under ledning av Kerstin Hardenstedt och Björn Kullander vid Sektionen för Demokrati och Styrning. Skriften är författad av Jonas Hellberg som är skribent till yrket och fritidspolitiker från Huddinge, med egna lärdomar från lokalt arbete mot främlingsfientlighet. Författaren och nätverksdeltagarna står själva för de åsikter, råd och argument som redovisas i skriften.

Demokratins princip om människors lika värde är grundläggande i vårt samhälle. I arbetet med att utveckla demokratin är det därför en viktig uppgift att med kraft och beslutsamhet bemöta olika uttryck för främlingsfientlighet och rasism. Från Sveriges Kommuner och Landsting hoppas vi de erfarenheter som skriften förmedlar ska bidra till detta."


Blågul kommentar

Inte heller i denna skrift definieras de begrepp man använder. "Främlingsfientlighet" och "rasism" anses så viktigt att bekämpa att det motiverar en särskild handbok. I detta korståg måste alla partier och tjänstemän sluta upp.

Ändå förklaras inte vad som menas med dessa företeelser.

Däri kan synas ligga en paradox.