Lagrådet gör tummen ned

De fem riksdagspartierna Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver inte bara hårt frågan om "apatiska flyktingbarn", de har också drivit att asylärenden ska behandlas i domstolar. Lagrådet har nu granskat förslaget.

Ur Världen Idag:

"LAGRÅDET KRITISERAR NYA UTLÄNNINGSLAGEN

Än en gång gör lagrådet, de jurister som ska granska alla lagförslag, tummen ner för regeringens förslag till ny utlänningslag.

Förslaget, som skickats på remiss till rådet, syftar till att avskaffa Utlänningsnämnden och i stället låta domstolar avgöra asylärenden. En majoritet i riksdagen har ålagt regeringen att presentera ett sådant förslag.

Enligt detta ska några av regeringen utsedda länsrätter bli första instans och kallas migrationsdomstolar. Deras domar skulle kunna överklagas till kammarrätten i Stockholm, som skulle få namnet Migrationsöverdomstolen. "

"'Med hänsyn till det anförda kan Lagrådet inte tillstyrka det remitterade förslaget', skriver lagrådets jurister efter att på tio sidor ha radat upp invändningar mot den nya lagtexten."

Från Sveriges Radios webbsida den 10/5 -05:

"NEJ TILL ASYLÄRENDEN I DOMSTOL

Lagrådet underkänner regeringens förslag att lägga ned Utlänningsnämnden och flytta över avgörande om asylärendena till domstolar. Migrationsminister Barbro Holmberg säger att regeringen nu måste se över om det går att genomföra de planerade förändringarna."

 "Riksdagen har i enighet beslutat att Utlänningsnämnden ska läggas ned och ersättas med domstolar 1 januari nästa år. Men regeringens förslag får hård kritik av de höga jurister i lagrådet som granskat det. Rådet kan 'inte tillstyrka det remitterade förslaget', lyder det bistra utlåtandet.

Lagrådet menar att regeringens förslaget är för likt det förslag som lagrådet kritiserade för två och ett halvt år sedan och att regeringen inte i tillräckligt stor utsträckning gjort de förändringar som lagrådet då efterlyste.

Det grundläggande motivet till att föra över besluten om asylsökande ska få stanna eller inte från Utlänningsnämnden till domstolar är att skapa större rättsäkerhet i processen, men lagrådet anser att det inte är realistiskt att tro att regeringens nuvarande förslag kommer att leda till en väsentligt ändrad rättstillämpning.

Lagrådet frågar sig om det inte i själva verket är det regelverk som styr vilka som ska få stanna eller inte som är löst i kanterna och öppet för tolkningar, mer än hanteringen kring vilka som fattar besluten. I det perspektivet menar lagrådet påverkas rättsäkerheten inte i någon större omfattning av att flytta besluten till domstolarna.

Lagrådet saknar också en diskussion hos regeringen om det är domstolar som ska göra den här typen av avgöranden eftersom en politisk dimension ofta brukar infinna sig i frågor om asyl och uppehållstillstånd.

Lagrådet ifrågasätter också om domstolsförfarandet verkligen kommer att förkorta väntetiderna i systemet och tror heller inte att det är möjligt att införa nyordningen redan 1 januari nästa år."


 Se vidare:

Avvisningsbeslut ska gälla