3. Förklaringar:

B. Varför så dyrt?

Redan omfattningen av asyl- och anknytningsinvandringen gör att den kostar mycket pengar.

Till detta kommer utformningen av den svenska välfärdspolitiken. Den är generell. 8) Det gör att samma förmåner och rättigheter tillkommer en nyligen anländ utlänning som en infödd svensk. Samtidigt ligger ersättningsnivåerna ganska högt.

En tredje faktor är den allmänt höga arbetslösheten, som utgör en delförklaring till den höga arbetslösheten bland invandrare.

En fjärde faktor är den förändrade arbetsmarknaden, med mindre av okvalificerade uppgifter och mer av informationsintensiva arbeten, med krav på språklig och social kompetens.

För det femte har invandrarnas arbetslöshet en förklaring i språkbarriärer och andra kulturella skillnader för dem som invandrat på senare år. En stor del har kommit från fattiga länder utanför Europa.

En sjätte faktor felaktiga attityder. Genom den organiserade människosmugglingen och genom kontakter med andra asylsökande och med landsmän sprids information och kunskap om hur våra socialförsäkringssystem kan utnyttjas.

Det sker också en tillvänjning. Man jämför sig med andra: "han fick förtidspension - alltså ska jag också ha! Det är min rättighet."

Här får man ofta god hjälp av svensk flathet och byråkratisk "opartiskhet".

Detta kan sättas upp som en sjunde faktor: svenska juristers och domstolars framfart. Också här handlar det i grunden om felaktiga attityder.

Gång på gång har man dömt svenska kommuner till att de efter för orimliga krav från invandrare.

Exempelvis har vi fallet med den 69-årige iraniern som inte var nöjd med att få stanna i Iran en månad, och få ut svenska socialbidrag för denna tid. Han krävde tre månader - och fick rätt i svensk domstol.

Ett annat exempel är när en kommun ville minska bidragen för det femte barnet, eftersom kostnaderna per barn blir mindre i stora barnfamiljer. Det blev nej från statliga myndigheter.

Listan på exempel av detta slag kan sannolikt göras lång!

Som åttonde faktor kan ange de direkta bedrägerier som förekommer i stor skala. Man reser exempelvis utomlands och kan - genom bulvaner - under tiden lyfta diverse svenska bidrag.

Detta har inget officiellt stöd från svenska myndigheter, men det möjliggörs av den bristande kontrollen och en överdriven finkänslighet vad gäller "integritet".

En nionde faktor ligger någonstans däremellan. När en och samma person för tionde gången inom loppet av ett år "förlorat" sitt svenska pass, söker nytt pass och återigen utan dröjesmål får ut sitt nya pass.9)

Här är det uppenbart även för tjänstgörande polismän vad det handlar om, men man väljer den väg som medför minst risk för egen del - den "byråkratiskt opartiska".

Som en tionde faktor kan sättas upp de regler som gäller för förtidspensionering. Helt i enlighet med reglerna kan man:

redan efter tre år i Sverige bli berättigad till förtidspension

genom att under en tid arbeta intensivt komma upp i höga ATP-poäng

få sig år tillgodoräknade framåt i tiden - få ATP-poäng för år som man inte har förvärvsarbetat!

Dessutom får man ta med sig förtidspension till hemlandet. 10)

Som en särskild, och elfte, faktor kan anges anknytningsinvandringen. Inga krav finns på att de redan invandrade själva ska ta det ekonomiska ansvaret för de släktingar som de vill ta hit. Det är inte ovanligt att anknytningsinvandrade har stora vårdbehov.

ALLMÄNT LIGGER en förklaring till att det blir dyrt i den ekonomiska lättsinnighet som följt med vanan att betrakta Sverige som "ett rikt land".

Därigenom har man mer betonat rättigheter än skyldigheter. Det har växt fram en särskild byråkrati för invandrare, som ofta tagit som sin uppgift att lära invandrarna att ställa krav.

Det har tagits för givet att pengarna bara finns där, genom en anonym massas dagliga arbetsinsatser.

Och finns där inga pengar kan man ju alltid låna...