1. Massinvandring

Invandringen till vårt land har på senare tid varit mycket omfattande. Detta gäller vare sig man jämför med tidigare år för Sverige eller med aktuell invandring till andra västländer.

Fram till 80-talet låg antalet asylsökande per år på i snitt cirka 2.000. Sedan mitten av 80-talet har det skett en kontinuerlig och brant ökning, med toppar 1989 och 1992. Årsgenomsnittet för perioden 1985-94 var drygt 25.000.

Ser man till beviljade permanenta uppehållstillstånd för utomnordiska medborgare har detta ökat på motsvarande sätt. Om vi håller oss till dem som fått stanna efter att ha sökt asyl 1) har antalet ökat från 4.000 personer 1980 till 13.000 personer 1990. År 1994 var det 37.000.

Ser vi till det totala antalet uppehållstillstånd, dvs inkluderande även anhöriginvandringen, blir siffrorna:

13.000 för 1980

37.000 för 1990

72.000 för 1994.

Under de senaste tio åren har vi beviljat i snitt 40.000 utlänningar per år uppehållstillstånd i Sverige.

Jämfört med andra länder i västvärlden har Sverige, i förhållande till sitt invånarantal, tagit emot fler asylsökande än något annat land under denna tioårsperiod.

Ser vi till år 1994 och i absoluta tal kom fler asylsökande till Sverige än till övriga nordiska länder sammantaget.

Per capita tog vi emot mer än dubbelt så många asylsökande som vårt grannland Norge, och mer än 10 gånger så många som Finland!

Medan de flesta andra länder först ger tillfälliga uppehållstillstånd utfärdar Sverige redan från början permanenta uppehållstillstånd.

Andra länder har karenstider för anhöriginvandringen - Tyskland och Danmark 5 år, Norge 3 år. Sverige har inga sådana karensregler.

Den svenska särställningen gäller även om man ser till generositet i beviljande av medborgarskap. I inget annat land är det så lätt. Redan efter 5 år, eller än kortre tid, kan man bli medborgare, och man behöver inte kunna någon svenska!!

Ekonomiskt blir de invandrade genast likställda med svenska medborgare, redan med sitt uppehållstillstånd. De har samma rättigheter till socialbidrag och pension som infödda svenskar, länge yrkesverksamma i landet!