Maktens nätverk

"EN BILD AV HUR MAKTEN I SVERIGE FUNGERAR." Den kristna veckotidningen "Världen idag" 1) skriver den 7/3 -03 om "dolda näterk som aktiveras för att försöka krossa de konfessionella friskolorna i vårt land."

Detta tangerar vad Blågula frågor tidigare skrivit om hur chefstillsättningar används som ett belöningssystem. VI-artikeln visar hur denna makt kan utnyttjas för riktade kampanjer, i syfte att uppnå specifika mål. Makt ger möjligheter att förstärka en maktställning.

Ruben Agnarsson, chefredaktör för "Världen idag":

"Sverige är en demokrati med stabila spelregler. Vi har insyn och offentlighet. Sverige är ett öppet samhälle. Så tror vi att makten i Sverige ser ut.

Men makten har många ansikten. Den kan uppträda förklädd, i nätverk som inte går att genomskåda. Vi upptäckte ett sådant nätverk, när vi granskade en märklig händelsekedja kring en kristen skola. Nätverket aktiverades för en enda uppgift: att knäcka skolan. När uppdraget var klart upplöstes nätverket. Vi har rekonstruerat det.."

"Vem är spindeln i nätet? Vem har tagit initiativ och haft det yttersta ansvaret? Det vet vi inte. Att nätverket strålar samman i den socialdemokratiska maktapparaten är odiskutabelt.

Regeringens värdegrundssatsning år 1999 blev en täckmantel för attacken mot de kristna skolorna. Man sade sig vilja bekämpa mobbing, våld och trakasserier i den skolan genom att införa en 'värdegrund'. Istället riktades kampanjens spjutspets mot just de skolor som redan hade en stabil värdegrund.

De kristna friskolorna beskylldes för att brista i demokrati, det främsta honnörsordet i Värdegrundssatsningen. Samtidigt använder man detta som en täckmantel för att missbruka och förstöra demokratin. Vi visar ett redskap: nätverket som aktiverades för att krossa en väl fungerande skola som blivit en nagel i ögat på en regim som fört Sveriges skolor ut i kaos.

Parallellt med kampanjen mot skolan aviserade regeringen hårdare tag mot Sveriges friskolor. Skolverkets 'larmrapport' om den kristna i skolan i januari 2002 var tänkt att bereda väg i riksdagen..."

Vad Världen-idag-kartläggningen visar är i korthet hur ett antal personer, ofta med för skolverksamhet svaga meriter, satts in på strategiska poster och att sedan en samordnad kampanj utlösts mot Livets Ords skola i Uppsala. Efter att ha utfört sina uppdrag återgick flera av de inblandade till sin tidigare verksamhet.

 


En startpunkt kan sägas vara när skolminister Ingegerd Wärnersson utropade år 1999 till ett "Värdegrundår". Senare samma år tillträdde Mats Ekholm som generaldirektör för Skolverket. I samband med detta rekryterades också en kvinna, EMM, från Riksförsäkringsverket till att bli chef för Skolverkets tillsynsenhet. Hennes uppgift var bl.a. att utöva "kvalitetskontroll" av friskolor.

Under nästa år, 2000, rekryterades AH från AMS till Skolverket, där hon blev "expert". Till Skolverket knöts året därpå även ALM, som i egenskap kommuntjänsteman i Uppsala agerat mot Livets Ord. Ytterligare en aktör var MW, som arbetade med värdegrundsfrågor i regeringskansliet. I rollbesättningen fanns även CB, syster till en s-minister, CB blev år 2002 skolreporter på DN.

Avsparken för kampanjen blev ett joursamtal till Skolverket den 17/11 2000, från en mamma som klagade på Livets Ords friskola. Hon ansåg att hennes barn farit illa av att gå på skolan. Före samtalet hade hon haft kontakt med AMM. Samtalet följdes upp med en påstötning från MW, om att verket borde agera: "tillsynen av friskolor bygger på att det kommer klagomål från föräldrar". En hemlig utredning följde, ledd av AH. Rundringningar genomfördes för att hitta gentemot skolan kritiska elever. I början av år 2002 presenterade EMM en kritisk skolverksrapport. Dessförinnan hade Mats Ekholm i SvD uttalat sig för att vissa friskolor bör stoppas.

I sin iver att komma åt Livets Ords skola riktade EMM kritik mot denna för att man tillämpade sanktioner mot elever som bröt mot skolans ordningsregler. Detta skulle, enligt denna kvalitetskontrollant, stå i strid med principen om "alla människors lika värde".

Ett anonymt brev våren 2002 - med falska uppgifter från elever som inte fanns - kom också att spela en roll. På detta byggdes en DN-artikel av CB. I samma skede hade Lars Stjernkvist, partisekreterare hos (s), en debattartikel i UNT. Han skrev där: "Vi kan aldrig acceptera en skola där barn får lära sig att tro på dogmer..."

Historien slutade ändå med att riksdagen avvisade regeringens friskoleförslag och att Livets-Ord-skolan godkändes av Skolverket. Ingegerd Wärnersson blev landshövding.

 


I nästa nummer av "Världen idag", den 14/3 -03, konstaterar Carin Stenström på ledarplats:

"Makten tycks vara ett isberg, där en liten del är ovan ytan, men där den stora tyngden och kraften ligger under ytan, osynlig för medborgarna, utan demokratisk kontroll."

"Man kunde inte tro, att politik kunde bedrivas på detta sätt, i en medvetet arrangerad kedja för att svartmåla och skada."

"Nätverk är idag ett populärt ord,; nätverk är det n ya sättet att skaffa inflytande, främja sina intressen och påverka beslut. Men nätverksbygget har en baksida: det är informellt, det för inga protokoll, det kan inte granskas. Risken är således stor att nätverk växer till att bli något mer, och annat, än man tänkte sig från början, nätverken kan bli en gökunge i demokratin, omöjliga att hantera."

"...är de dolda nätverken en anledning till att socialdemokratin i Sverige, i motsats till alla andra europeiska länder, i det närmaste fått monopol på den politiska makten?

Vi har sett ett nätverk i aktion. Det misslyckades därför att Världen idag tidigt började uppmärksamma dess framfart. Det vore naivt att tro att det inte finns andra nätverk, som agerar i andra frågor. Att nätverkens främsta uppgift är att bevara och konsolidera makten kan man vara övertygad om."

 


 Se vidare:

Kvalitet i skolan

Skolpolitik

Diktaturens nya ansikte

Maktens belöningar

Museal politik

 

 


1) "Världen idag" kostar 695 kr för en helårsprenumeration. Postgiro 205306-4. (Åter)