SSU och fördomar

SSU öppnade i maj 2002 en kampanjsida "mot fördomar" på webben. Där tas fem förmenta fördomar upp, vilka bemöts av SSU. Det hela återges här, med bemötande från Blågula Frågor:

1. Invandrare och brott

2. Invandrare och socialbidrag

3. Muslimer och kvinnovåld

4. Invandringens kostnader

5. Invandrare och jobben

 


1. Invandrare och brott

»Invandrare begår fler brott än svenskar.«

Nej! Brottslighet orsakas framför allt av sociala orättvisor. Det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån. Däremot drabbas invandrare i större grad av sociala orättvisor. Påståendet att människor med utländsk bakgrund skulle vara mer benägna att begå brott än infödda svenskar är alltså felaktigt och fördomsfullt. 16 procent (källa: BRÅ) av de anmälda brotten begås av invandrare medan 80 procent begicks av personer födda i Sverige. Den absolut största andelen brott begås alltså av personer som är födda i Sverige. Sverigedemokraterna brukar påstå att invandrare är mer brottsbenägna än "svenskar". Om man granskar ledamöterna i partiets styrelse (89-98) så är var femte (20%) dömd för brott.

Blågula Frågor:

SSU blandar här ihop två moment:

a/ brottslighetens utbredning bland invandrare

b/ orsaker till denna brottslighet.

Om påståendet "det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån" ska tolkas som att brottsligheten skulle ligga lika högt i samtliga etniska grupper, så motsägs det av fakta. Brå-utredningen "Invandrares och invandrares barns brottslighet" från 1996 visade på starka variationer, med araber i topp och östasiater i botten (lägre än svenskar).

Vidare ligger invandrare som grupp i genomsnitt högre än svenskar. (Naturligtvis inte i absoluta tal, då svenskarna är så många fler, men i relation till sitt antal). Beträffande vissa brottstyper, som våldsbrottslighet, blir detta särskilt markant.

SSU:s politiskt korrekta tes om sociala orsaker håller inte hela vägen. Ovannämnda Brå-undersökning påvisar nämligen att även där förutsättningarna i övrigt är lika ligger invandrare högre än svenskar i brottslighet.

 


2. Invandrare och socialbidrag

»Invandrare får mer socialbidrag än svenskar.«

Nej! Reglerna är desamma för alla som är bosatta i Sverige. Rätten till så kallat socialbidrag regleras i socialtjänstlagen. Enligt lagen så ska kommunen garantera var och en skälig levnadsnivå. I detta ingår bland annat ekonomiskt stöd för boende, läkarvård, fackliga avgifter, kläder, mat, tv-licens med mera.

Blågula Frågor:

Också här far SSU med osanning. Inte bara är det vanligare att invandrare får socialbidrag än svenskar, det är också så att de genomsnittliga beloppen ligger högre får enskilda hushåll av samma storlek.

"Reglerna är desamma för alla", javisst. Precis som i en fotbollsmatch - det kan ändå visa sig att ena laget gör fler mål.

 


3. Muslimer och kvinnovåld

»Muslimer slår sina kvinnor.«

Nej! Svenska muslimska organisationer vänder sig kraftigt emot kvinnovåld och de hedersmord som begåtts. Kopplingen mellan islam och hedersmord tillbakavisas av en rad ledande islamologer (källa: www.quickresponse.nu). I Sverige ska alla kvinnor ha rätt att leva självständigt och alla ska följa lagen.

Blågula Frågor:

Vem skulle påstå att muslimer i allmänhet ägnar sig åt att slå sina kvinnor? Däremot kan våld utlösas, om en kvinna anses bryta mot kulturella normer. Där finns ett problem - i annat fall skulle muslimska organisationer inte behöva göra så kraftiga uttalanden, inte heller skulle SSU behöva påpeka att "alla ska följa lagen".

 


4. Invandringens kostnader

»Invandrarpolitiken belastar bara samhället.«

Nej! Utan invandring skulle Sverige definitivt vara fattigare. Ungefär 70 000 företag (källa: Svenskt Näringsliv) i Sverige har startats och byggts upp av personer med rötter i andra länder. Invandrare bidrar genom att betala skatt som alla andra.

Blågula Frågor:

T.o.m. regeringens egen utredare, Jan Ekberg, har kommit fram till att invandringen kostar, 10-tals miljarder kronor per år. Invandrare som arbetar betalar förmodligen i de flesta fall skatt. Huruvida det sker i samma utsträckning som "alla andra" vet SSU nog inget om (därom finns oss veterligen inga undersökningar). Säkert är att den som lever på bidrag inte betalar skatt som alla andra.

 


5. Invandrare och jobben

»Invandrare tar jobben från oss svenskar.«

Människor med utländsk bakgrund har samma rätt att konkurrera om jobben som infödda svenskar. Invandrare har det dock betydligt svårare på grund av diskriminering och språksvårigheter. Arbetslösheten är nästan dubbelt så hög bland utomnordiska medborgare (källa: AMS, mars 2002). Sverige kommer inte att klara framtidens arbetskraftsbrist utan att öppna upp för arbetskraftsinvandring.

Blågula Frågor:

Gör inte SSU här en logisk kullerbytta?

A. Arbetslösheten är hög bland invandrare

B. Därför ska invandringen ökas.

Innan vi tar emot fler invandrare bör rimligen de som redan kommit i större utsträckning ha satts i arbete.

SSU följer PK-linjen att förklara den höga arbetslösheten bland invandrare med brister i det svenska samhället, men också här saknas undersökningar som belägger detta. Rimligen spelar också språkkunskaper, kompetens och arbetsvilja in. Detta senare är ingen självklarhet.

Så här långt är det alltså fel att säga, att »Invandrare tar jobben från oss svenskar.« Problemet kommer när invandrare ges företräde till anställningar, något som Mona Sahlin arbetar för ("Mohammed ska ha jobbet").

 


 

 "SSU tar också vårt ansvar för att bekämpa de främlingsfientliga krafterna. I går startade vi en kampanj över hela landet. 300000 gymnasieelever får nu ett informationsmaterial för att själva kunna delta i debatten. SSU öppnar även en särskild hemsida på internet: www.ssu.se, där vi krossar fördomar och lögner om invandrare med kunskap och argument. "

Mikael Damberg, SSU-ordförande, i Aftonbladet den 16/5 -02