In English

Aktuell kommentar - vecka 25/03

 

 

The Economist

Utgör den omfattande asyl- och anhöriginvandringen till Sverige sedan mitten av 1980-talet en kostnad? Råder det en motsättning mellan en välfärdsstat och ett s.k. mångkulturellt samhälle?

På dessa frågor har Blågula frågor, MSG och andra invandringskritiker hela tiden svarat ja. De politiskt korrekta har istället talat om "berikning", inhuman flyktingpolitik, "rännil" av invandring, arbetskraftsbrist och behov av mer invandring.

Nu tar den brittiska tidskriften The Economist - med 900.000 prenumeranter runtom i världen - upp ämnet. Det gör man i en översikt av de nordiska länderna. En 16-sidig artikel i juni 2003.

I DN och i riksradion var man tidigt ute med ett ifrågasättande av journalistens trovärdighet: The Economist är en tidning av hög klass, men denna artikel var ett undantag. Den höll inte normal standard, skribenten var subjektiv.

Kärnan i artikeln utgörs dock av ovedersägliga fakta och relevanta frågor. Några citat:

1.

"Nu kommer mer än 20% av den svenska befolkningen från en annan del av världen."

"Varför drar Sverige till sig så många fler utlänningar än de andra nordiska länderna? Det har en politik, i stort sett, av att välkomna utlänningar. Under de senaste åren har dess liberala regler för anhöriginvandring ytterligare ökat antalet invandrade.

De övriga nordiska länderna har varit mindre gästvänliga. I Norge är den utlandsfödda andelen av befolkningen ungefär 7% och i Danmark 6%. Island har mycket få utlänningar... i Finland är invandring nästan okänt..."

2.

"Men att få utlänningar i arbete är svårt. En svensk studie i november förra året visade att landet hade 100.000 lediga arbetstillfällen, för heltid eller deltid. Arbetslösheten var förra året 4%, men inom den icke-europeiska utlandsfödda befolkningen var så många som 13,2% utan ett officiellt arbete."

"...regler gör det svårt att anställa och avskeda arbetare, lägre betalda arbeten för de mindre kvalificerade är svårt att komma över, och en kombination av höga skatter på låga inkomster och generösa välfärdsbetalningar minskar incitamentet att söka arbete överhuvudtaget."

"Frågan är huruvida invandrarna kommer att medverka till att bevara de nordiska ländernas högt värderade välfärdsmodell, eller om de kommer att förändra sina värdsamhällen så fundamentalt att själva modellen hotas."

3.

"Under tiden har Sverige, regionens största ekonomi, gradvis halkat efter sina nordiska grannar i termer av inkomst per person."

"...andelen människor som faktiskt arbetar är nu densamma som 1995, när Sverige hade lågkonjunktur."

OECD-statistik återges här, en tabell som visar hur Sverige hamnat på nionde plats i välstånd - efter Norge, USA, Schweiz, Danmark, Island, Finland, Storbritannien och Tyskland.

"...kommer de i arbete verkligen att vilja fortsätta betala de skatter som behövs för att hålla systemet igång?"

"De nordiska välfärdsstaterna föddes ur en delad känsla för 'folkets samhälle', känt genom det svenska begreppet folkhemmet. Mycket av det växte fram ur en protestantisk-lutheransk kultur, i vilken omhändertagande av de svaga är ett ansvar för samhället som helhet. Men generös välfärd är beroende av två moment i demografi och politik: att det finns tillräckligt många människor i arbetsför ålder att betala för de behövande; och att dessa arbetande människor är villiga att betala de nödvändiga skatterna."

Ytterligare en OECD-tabell visar hur Sverige ligger på första plats i skatteuttag som andel av BNP.

4.

"Herr Tranaes i Köpenhamn pekar på en opublicerad uppsats av John Roemer vid Yale som anför att etnisk homogena samhällen är mer villiga att betala skatter. 'I det homogena Danmark litar människor på att regeringen använder skatterna på rätt sätt', säger Tranaes. 'Men ett mer mångkulturellt samhälle utgör ett hot mot denna inställning.'"

"...vissa fruktar att de förändringar som nu introduceras är den tunna änden av nätet, och att när en gång principen av förändring har accepterats kan det gamla systemet, baserat på behov, till slut komma att ersättas av ett baserat på förmåga att betala."

Redan nästa dag tacklades artikeln på ett annat sätt i svenska media. Den tolkades i linje med gällande pk-budskap: felet ligger hos Sverige och svenskarna.

Text-TV hade således den 11/6 rubriken: "Ingen välfärd utan integration" . "Sverige är det fattigaste landet i Norden och om vi ska behålla vår välfärd måste vi släppa in invandrare på arbetsmarknaden. Det hävdar den ansedda tidningen The Economist...."

Massinvandringen som sådan får inte ifrågasättas, den är helig. Om förutsättningarna hade varit annorlunda - då skulle den inte ha varit något problem. Alltså kan massinvandringen fortsätta.

Men vad är det konkret som kan göras, som inte redan gjorts?

Varför har detta i så fall inte gjorts från början?

PROBLEMET är att många invandrare saknar kunskaper och färdigheter som krävs på den svenska arbetsmarknaden. Problemet är även att många saknar motivation att ta ett arbete.

Den faktiska situationen är ju att det finns bristyrken i Sverige. Samtidigt är många invandrare öppet arbetslösa och än fler står inte ens till arbetsmarknadens förfogande.

Förljugenheten i svenska media är massiv. För landet blir priset allt högre.

 


 

 Se även:

Mänskliga rättigheter i Sverige

 


In English:

The Economist

Does the big asylum- and family-migration to Sweden since the mid-80-ties constitute a cost? Is there a contradiction betweeen a welfare state and a so called multicultural society?

To these questions the answear from Blågula frågor, MSG och other immigrationcritics all the time has been yes. The politically correct have instead talked about "enrichment", inhuman treatment of refugees, "rill" of immigration, lack of manpower and need of more immigration.

Now the british publication The Economist - with 900.000 subscribers around the world - picks up the topic. It does so in an survey of the Nordic countries. An article of 16 pages, in june 2003,

In Dagens Nyheter and Swedish radio the credibilty of the journalist was immediatly questioned: The Economist is a publication of high standard, but this article was an exception. It did not reach normal level and the journalist was subjective.

But the core of the article was irrefutable facts and relevant questions. Some quotations:

1.

"Now more than 20% of the Swedish population come from another part of the world."

"Why is Sweden attracting so many more foreigners than the other Nordic countries? It... has a policy, broadly speaking, of welcoming refugees. In recent years its liberal rules of family reunion have further increased the number of foreign arrivals.

The other Nordic countries have been less hospitable. In Norway the foreignborn proportion of the population is about 7% and in Denmark 6%. Iceland has very few foreigners... in Finland migration is almost unknown..."

2.

"But getting foreigners into jobs is difficult. A Swedish study last November showed that the country had 100.000 full-time or part-time job vacancies. Unemployment last year was only 4%, but among the non-European foreign-born population as many as 13.2% were without formal work."

"...rules make it difficult to hire and fire workers, lower-paid jobs for the less-skilled are hard to come by, and a combination of high taxes on low incomes and generous welfare payments reduces the incentive to seek work at all."

"The question is whether in this way migrants will help to preserve the Nordic countries treasured welfare model, or whether they will change their host societies so fundamentally that the model itself will come under threat."

3.

"Meanwhile Sweden, the regions biggest economy, has gradually been slipping behind its Nordic neighbours in terms of income per person."

"...the proportion of people actually working is now the same as in 1995, when Sweden was in recession."

OECD-statistics is here presented, a table showing that Sweden takes the ninth place in welfare - after Norway, USA, Denmark, Iceland, Finland, Britain and Germany.

"...will those in work really be willing to keep paying the taxes needed to keep the system going?"

"Nordic welfare states were born from a shared sense of a 'peoples community', known by the Swedish term folkhemmet. Much of it grew out of a protestant-Lutheran culture, in which care for the weak is the resonsibility of society as a whole. But generous welfare depends on two details of demography and politics: that there are enough people of working age to fund the claims of those in need; and that these working people are willing to pay the necessary taxes."

Another OECD-table shows that Sweden takes the leading position in tax revenues as % of GNP.

4.

"Mr Tranaes in Copenhagen points to an unpublished paper by John Roemer of Yale which suggests that ethnically homogenous societies are more willing to pay taxes. 'In homogenous Denmark, people trust that the government will use revenues in the right way,' says Mr Tranaes. 'But a more multi-ethnic society poses a threat to this attitude.'"

"...some fear that the changes now being introduced are the thin end of the wedge, and that once the principle of change has been accepted, the old system based on need might eventually be replaced by one based on ability to pay."

Already the next day the article was tackled in another way in Swedish media. It was interpreted in line with the current pc-message: the fault lies with Sweden and the Swedes.

Text-TV consequently, on the 11th of June, had the headline: "No welfare without integration". Sweden is the poorest among the Nordic countries and if we are to keep our welfare we will have to let immigrants come into the labour market. This is claimed by the distinguished paper The Economist...."

Massimmigration is not to be questioned, it is sacred. If the conditions had been different, then there would have been no problem. Consequently massimmigration can continue.

But what exactly can be done, that is not already done? Why has, in that case, this not been done from the outset?

THE PROBLEM is that many immigrants lack knowledge and abilities demanded by the Swedish labourmarket. The problem also is that many lack the motivation to take a job.

The actutal situation, after all, is that there are professions of shortage in Sweden. At the same time many immigrants are unemployed or not even at the disposal for the labourmarket.

Mendacity in Swedish media is massive. For Sweden the price is ever higher.

 


 

 See as well:

Human rights in Sweden