Aktuell kommentar - vecka 22/00:

 

 

"Högerextremism" i GP

"Det bruna Europa". Så löd rubriken på en artikel i Göteborgs-Postens bilaga "Två dagar" nyligen. I den uppräkning av "högerextrema" organisationer i Sverige som GP därvid tillhandahöll läsarna togs Blågula Frågor med, tillsammans med diverse nazi-organisationer.

På detta fick vi den 23/5 -00 in ett genmäle, oavkortat och med en sakligt korrekt rubrik: "Blågula Frågor är inte högerextrema".

GP:s reporter, Per Nygren, gavs dock sista ordet:

"Också en hastig titt i Blågula frågor - där invandringspolitiken omskrivs som en väg till 'nationell självutplåning'.

Sverigedemokraternas civilkurage liksom franska Nationella frontens politik hyllas och asylsökande i största allmänhet sägs ljuga, förfalska och trixa - torde räcka för att klassa dess 'invandringskritik' som högerextrem.

Lika litet som GP ifrågasätter Blågula frågors rätt att verka för sina åsikter, lika litet har vi för avsikt att avstå från att kalla saker och ting vid deras rätta namn. Invandringspolitiken måste givetvis kunna debatteras, men Blågula frågor är tveklöst en högerextremistisk organisation som genom sin tidskrift sprider rasistiska åsikter."

Detta inbjuder till en kommentar:

 


Begrepp måste ju kunna användas, vissa generaliseringar och förenklingar kunna göras, för att verkligheten ska bli begriplig. En särskild roll i det sammanhanget har med nödvändighet de som har ordbehandling som yrke och som i högre grad än andra har tillträde till massmedia för spridning av sina tolkningar: journalisterna.

Problemet är att också journalister är människor, med känslor och värderingar, begränsade perspektiv och otillräckliga kunskaper, fördomar och känslighet för grupptryck, ekonomiskt beroende och egna intressen. Ideal om saklighet, opartiskhet och objektivitet är svåra att leva upp till.

Men det bör ändå vara en strävan.

Per Nygrens uttalade ambition att "kalla saker vid deras rätta namn" har vi inga invändningar emot. Uppriktighet och klarhet är något som vårt samhälle behöver mer av.

 


I det aktuella fallet landar alltså Nygren (liksom tidigare Stieg Larsson och Expo) vid att Blågula Frågor är en "högerextrem" organisation.

Det är här våra invändningar börjar. Vad innebär det att stå till "höger"? Vad innebär att dessutom vara "extrem"?

Traditionellt har begreppet "vänster" förknippats med att stå på småfolkets sida, med att kämpa för demokrati och jämlikhet. "Höger" har representerat motståndet mot detta, och ett försvar av privilegier.

Men vad betyder den förda invandringspolitiken? I vems intresse sker den? Vilka gynnas av den och vilka blir det som får betala?

Journalisternas världsbild rymmer i detta sammanhang två kategorier:

Svenskar, som är rika, trygga och välmående.

Utlänningar, som är fattiga, förföljda och i behov av skydd.

Varje åtgärd som gynnar den senare gruppen, på bekostnad av den förra, fungerar därmed utjämnande och ger ökad rättvisa. Det blir till en vänsterståndpunkt och där står alla goda människor - till vilka journalisterna vill räkna sig själva.

Motstånd mot denna utjämning blir till en högerståndpunkt.

Med automatik blir den samtidigt "extrem". Tydligen - för vem har här hört talas om andra högerståndpunkter än extrema sådana?

Grundproblemet med denna journalistiska världsbild är dess brist på nyanser. Det gör att man missar viktiga aspekter:

A. Alla svenskar är inte välmående. Det finns klasskillnader i Sverige, det finns svenskar som har det svårt. T ex finns det svenskar som lever ekonomiskt på marginalen och har begränsade valmöjligheter, har dålig hälsa, känner sig maktlösa, osv.

B. Alla utlänningar är inte fattiga, alla är inte förföljda.

Vad man dessutom missar är att det är vissa svenskar som i högre grad än andra får betala för den förda invandringspolitiken - nämligen de redan mest utsatta. På ett otal sätt får de betala. Lägre ekonomisk standard, minskad social trygghet, ökad kriminalitet och sämre livsmiljö är priset. 1) De som starkast pläderar för "generositet" bor själva vanligen på tryggt avstånd från invandrartäta områden.

Den förda invandringspolitiken verkar därför inte utjämnande - istället ökar den klyftorna i samhället.

 


Men det är värre än så. Själva välfärdsstaten hotas! Bakom detta ligger flera faktorer:

1. Invandringens höga kostnader utgör i sig en påfrestning för landets ekonomi. Den gör att det blir mindre pengar över till annat.

2. Ointresset hos många av de nyanlända att bidraga till folkhushållet undergräver viljan hos även svenskar att betala skatt. 2)

3. Svenska folket har aldrig tillfrågats om den förda invandringspolitiken, den har tryckts på oss. Detta frestar också på samhällssolidariteten.

När solidariteten försvinner undermineras välfärden och den sociala tryggheten försvinner. De som drabbas värst blir då de mindre bemedlade. Rika människor har ofta egna försäkringar.

 


Till detta kommer en annan aspekt. Människor behöver inte bara mat och materiell trygghet. De behöver också kunna känna sig respekterade. Vad som mer än allt annat utmärker den förda invandringspolitiken är brist på respekt för vanliga svenskar.

Svenska folket har i själva verket blivit dubbelt överkört:

FÖRST bedriver man en politik rakt på tvärs mot vår vilja.

SEDAN - när vi protesterar - översköljs vi av kampanjande "mot främlingsfientlighet och rasism".

 


Per Nygren och Expos sätt att använda ordet "högerextrem" för att beteckna varje form av invandringskritik väcker därför frågor:

Handlar det om att ens försöka förmedla en saklig information?

Eller använder de "högerextrem" bara som ett skällsord, för att signalera inför läsaren att det är fråga om en person eller organisation som läsaren bör tycka illa om?

Vi tolkar det som att det senare är vad som gäller. Istället för "högerextrem" kunde de lika gärna ha använt ett negativt epitet, vilketsomhelst: dum, dålig, olämplig, farlig, icke-rumsren, avskyvärd. Men det skulle kanske låta mindre professionellt/expertmässigt.

DESSUTOM blandar Göteborgs-Posten ihop olika begrepp. Man nöjer sig inte med att kategorisera Blågula Frågor som "högerextrem". Genom artikelrubriken ("Det bruna Europa") görs detta liktydigt med att vara nazistisk.

Varför är GP motståndare till nazismen? Vad är det hos nazismen som är så oacceptabelt? Rimligen våldsförhärligandet, rasismen och förkastandet av demokratiska spelregler. På samtliga dessa punkter har Blågula Frågor hela tiden varit glasklar: mot rasism och våld, för demokrati.

Men det har tydligen ingen avgörande betydelse - i GP placeras vi ändå bland nazister och klassas som "bruna"!

 


För att slutligen kommentera de konkreta påståendena i Per Nygrens svar på vårt genmäle i Göteborgs-Posten:

"Invandringspolitiken omskrivs som en väg till 'nationell självutplåning'."

Kombinationen av en så omfattande invandring med en sådan kravlöshet pekar i den riktningen. Se bara hur medborgarskapet urholkas. Man ska inte ens behöva kunna svenska som ny medborgare i Sverige! 3)

Se vilka effekter som invandringen får i kombination med den svenska kriminalpolitiken och den svenska socialpolitiken.

Och lyssna på hur de multikulturella propagandisterna låter. Är det inte vad de själva uttryckligen vill: inga gränser, inget "vi och dom", inga svenskar?

"Sverigedemokraternas civilkurage... hyllas"

Javisst. Det skulle samtidigt kunna betyda att vi hyllar SD:s politik, men det behöver det inte göra. Det handlar om två (2) skilda saker.

"Franska Nationella frontens politik hyllas"

Har vi verkligen gjort det? Vi har ifrågasatt medias stämplande av NF som fascistisk, men det är inte liktydigt med att "hylla".

NF lär, där man tagit över makten kommunalt, ha ändrat utbudet av litteratur i stadens bibliotek. BgF:s reflexion har därvid varit att om man åstadkommer en likriktning i utbudet så riskerar man att skapa en situation, liknande den vi har i Sverige. Det är inget vi "hyllar", tvärtom.

"Asylsökande i största allmänhet sägs ljuga, förfalska och trixa"

Enligt en färsk undersökning av Invandrarverket är det så mycket som 68% av de asylsökande som söker asyl först efter passagen av den svenska gränsen, och som saknar pass.

Det är alltså ett faktum att det trixas. Ska detta inte ens få sägas? Då kan man verkligen tala om "självutplåning"!

"Blågula frågor ... sprider rasistiska åsikter"

Då är vi tillbaka till begrepp och definitionsfrågor:

Blågula Frågor vänder sig mot såväl främlingsfientlighet som svenskfientlighet, för oss kan det vara fråga om rasism även då etniska svenskar är offer.

Den officiella, massmediala, föreställningen om "rasism" är att den kan gå bara i en riktning. Bara invandrare kan vara offer. Svenskar kan bara vara gärningsmän.

Per Nygren och Expo ansluter sig till den senare tolkningen. I deras ögon blir då den verkliga antirasismen till "rasism".

 


1) I media är de drabbade svenskarna dock ganska osynliggjorda, socialt är de splittrade och politiskt utgör de ingen kraft. De kan därför negligeras.

2) Därmed inte sagt annat än att detta problem med skatteflykt finnns även invandringen förutan!

3) Eller tag dessa passhistorier och hur man genast utfärdar nya pass även åt den som för tionde gången "förlorat" sitt svenska pass!