Jusek

Ur inlägg av Thomas Wettergren i tidningen Arbetet den 16/10 -98:

 


"I augusti 1997 blev Kenneth Sandberg på tvivelaktiga grunder uppsagd från sin tjänst på Statens Invandrarverk. Den officiella motiveringen var 'samarbetsproblem', men omständigheterna var sådana att en annan orsak framstod som avsevärt mera sannolik.

Det var ingen hemlighet att verket ogillade Sandbergs kritiska inställning till svensk invandringspolitik och hans öppet uttalade åsikter i frågan. Sandberg var - och är fortfarande - medlem i SACO-förbundet Jusek, som rekryterar främst jurister, samhällsvetare och ekonomer. Förbundet tog omgående Sandbergs parti och inlämnade i november en stämningansökan till Arbetsdomstolen (AD). I denna hävdade Jusek att uppsägningen inte berodde på 'samarbetssvårigheter' utan på att Sandberg utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrande- och föreningsfrihet och kritiserat invandringspolitiken.

Jusek begärde att AD ogiltigförklarar uppsägningen och förpliktigar staten att betala skadestånd för uppsägning utan saklig grund och för att Sandberg avstängts från sitt arbete.

Under vintern gjordes muntliga förberedelser inför förhandlingarna och så sent som i början av juni 1998 meddelade Juseks förbundsjurist att målet skulle komma upp i AD den 15-16 september 1998.

Ett par veckor därefter gjorde Jusek emellertid heltom och förklarade sig i brev till AD inte längre företräda Sandberg.

Beslutet togs i Juseks förbundsstyrelse och enligt protokollet var motiveringen att Sandberg 'företräder ett politiskt parti, vars program inte är förenligt med grundläggande demokratiska värderingar" och "att det mot denna bakgrund strider mot förbundets grundläggande värderingar att fortsättningsvis driva tvisten i Arbetsdomstolen.'"

- - -

"I stadgarna finns givetvis inga bestämmelser om att personer med viss politisk uppfattning ska ges ett sämre skydd än andra.

I §1 sägs att 'Förbundet har till uppgift att taga tillvara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga och sociala intressen.' Det var just det förbundet höll på med i Sandbergs fall när kovändningen kom.

Det skäl Jusek anför, nämligen Sandbergs politiska engagemang, är fullständigt ovidkommande på samma sätt som Sandbergs kön, etniska tillhörighet eller eventuella religiösa övertygelse.

Förbundsstyrelsen gör inte minsta försök att finna en relevant grund för sitt beslut, trots att dess ledamöter rimligen inte kan ha varit omedvetna om motiveringens irrelevans.

Man frågar sig om det är möjligt att denna kvalificerade församling inte förstått att det inte är Sandbergs politiska åsikter Jusek skall försvara utan hans rätt att slippa bli uppsagd i strid med gällande lag. Styrelsen fattade sitt beslut med hänvisning till att ett annat beslut hade skadat förbundets anseende. Också på denna punkt frågar man sig om det är möjligt att inte någon i styrelsen insett att ett svek mot en medlem i strid med grundläggande civilrättsliga principer och utan minsta stöd i förbundets stadgar kan vara långt mer förödande för anseendet bland medlemmarna. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att styrelsen menar att förbundets "anseende" bestäms på annat håll än bland medlemmarna och att det är där styrelsens verkliga lojaliteter ligger.

Förbundsstyrelsen påstår i svepande ordalag att Sandberg företräder ett politiskt parti, vars program inte är förenligt med grundläggande demokratiska värderingar. Eftersom det påstådda förhållandet används som skäl för att häva åtagandet gentemot Sandberg hade det inte varit för mycket begärt att styrelsen preciserade sitt påstående och klart angav vilka punkter i partiprogrammet som åsyftades och på vilket sätt de strider mot förbundets 'värderingar'.

Det torde vara av intresse för fler än Sandberg att få klarlagt huruvida förbundets "värderingar" kan användas som skäl för att svika även dem. Finns det fler partier som inte godkänns av Juseks förbundsstyrelse? Hur ser styrelsen på anhängare av andra religioner som till exempel islam?

- - -

Jusek uppträder här på ett sätt som man kan förvänta sig av en statsstyrd facklig organisation i ett totalitärt samhälle och inte på det sätt som överensstämmer med förbundets egna proklamerade ideal.

Sandbergs fall är tyvärr inte unikt. Det finns flera som avskedats eller trakasserats på annat sätt på grund av att de utnyttjat sina grundlagsenliga rättigheter att kritisera och debattera svensk invandringspolitik. Tabuiseringen av invandringspolitiken är tyvärr inte heller ett unikt fenomen. Liknande tendenser finns inom t ex narkotikapolitiken, barnomsorgspolitiken, jämställdhetspolitiken och neutralitetspolitiken.

Docent Anders Persson skrev i en artikel i Svenska Dagbladet 1998-01-08 att 'utövandet av demokratiska rättigheter har i allt högre grad kommit att bli en fråga om personligt mod. Demokrati handlar om det verkliga utrymme medborgarna har för att göra motstånd, kritisera, samarbeta, förändra sin livssituation och sitt samhälle.'

Det räcker inte med vackra deklarationer och föredömliga grundlagar för att demokrati skall anses råda. Begreppen måste också ges konkret innehåll och tillämpas i enlighet med sin anda och mening på alla plan i samhället.

Genom sin medlem Kenneth Sandberg fick Jusek en möjlighet att verka för att grundläggande demokratiska fri- och rättigheter respekteras i det svenska samhället.

Jusek - av alla förbund - bestod inte provet utan visade sig berett att offra alla principer och utfästelser till en medlem för en klapp på axeln av den politiska makten.

Thomas Wettergren"