image
image
image
image


Invandring till år 2009

Antalet beviljade PUT - permanenta uppehållstillstånd - var enligt Migrationsverket 77.000. Därutöver kommer ett antal TUT - temporära upphållstillstånd.

SCB redovisar högre siffror än Migrationsverket för invandringen. Detta beror på SCB-statistiken innefattar även medborgare i andra nordiska länder - som ju inte behöver särskilt uppehållstillstånd.

Drar från siffrorna för invandringen ifrån siffrorna för utvandringen samma år får man en siffra för nettoinvandring. Vad vi här tar upp blir bruttoinvandringen.


1. Utveckling över tid:

a) Den totala invandringen

En tidigare invandringstopp inträffade år 1994, under regeringen Bildt.

Under de senaste fyra åren tangerats detta rekord. Under såväl 2006, 2007, 2008 som 2009 har det årliga antalet PUT legat på mer än 76.000.

b) Anhöriginvandringen

Den största delen av invandringen har utgjorts av kategorin anhöriginvandring. Antalet anhöriginvandrade uppgick år 2009 till drygt 34.000.

Det rör sig här om släktingar och äktenskapspartners. Den kan också röra sig om falska släktskapsuppgifter eller om skenäktenskap.

c) Asylinvandringen

Sammanlagt 11.100 personer fick PUT efter att ha sökt asyl eller ha tagits ut som kvotflyktingar. Av dessa var drygt 1.800 konventionsflyktingar, medan nära 6.200 klassas som "skyddsbehövande" och nära 1.000 fick stanna på humanitära grunder. Antalet kvotflyktingar var nära 2.000.

11.100 betyder oförändrat antal jämfört med år 2008 och en minskning jämfört med åren 2007 och 2006. I övrigt ligger 2009 års siffra högre än varje år sedan 1994.

d) Gäststuderande

En kategori som ökat i storlek år för år är gäststuderande. År 2009 var antalet uppe i 13.500.

 


2. Invandringens sammansättning:

Under år 2009 beviljades alltså 77.0000 PUT. Av dessa gick 34.100 till anhöriga, 17.600 enligt EES-avtalet, 11.100 till skyddsbehövande och 13.500 till gäststuderande.

 


De anhöriginvandrade (1) kom till nästan hälften från Asien: 14.800.

Från Afrika (2) kom 8.800 och från Europa (3) kom 6.800 och Latinamerika (4) kom 2000.


För dem som fått PUT efter att ha sökt asyl kom nästan alla från Afrika (1) eller Asien (2).


Av de gäststuderande kom 70% från Asien (1), med Europa (2) och Afrika (3) därnäst.

image


 
image
 
 
image