Aktuell kommentar - vecka 28/99:

 

 

Seger för skattebetalarna

Kenneth Sandberg - handläggare på SIV:s mottagningsenhet i Malmö - vann mot Invandrarverket i Lunds tingsrätt.

Domslutet innebär att:

1. Uppsägningen av Sandberg ogiltigförklaras.

2. Sandberg tilldöms ett skadestånd på 60.000 kr

3. Invandrarverket dessutom ska bekosta Sandbergs rättshjälp.

Verket hade alltså inte saklig grund för uppsägning av sin handläggare. Detta utgör en seger inte bara för Kenneth Sandberg.

Ett huvudargument från Invandrarverket var att Sandberg företrätt en "minimalistisk" linje i beviljande av förmåner åt asylsökande. Han var inte tillräckligt generös.

Även om de politiskt korrekta förnekar den saken, så är samhällets resurser begränsade.1) Utgifter i en ände måste betalas i en annan ände. Antingen genom högre skatter/avgifter eller genom nedskärningar inom andra områden.

Tingsrättens dom kan därför ses som en seger också för svenska skattebetalare, liksom för de grupper - äldre, skolelever, patienter m.fl. - i vårt samhälle som fått känna på åtstramningar och svångremmar.

Kenneth Sandberg gjorde sig inte populär bland sina "kunder". Detta är knappast ägnat att förvåna. Dessa var ofta anspråksfulla, 2) och de kunde ju märka hur andra SIV-handläggare var mer frikostiga.

Vad tingsrätten bedömde som den allvarligaste anklagelsen mot Sandberg var den om "olaga diskriminering". Denna anklagelse underkändes: "Tingsrätten anmärker att Invandrarverket inte åberopat vare sig någon bevisning eller några närmare omständigheter till stöd för sitt påståenden." 3)

Kenneth Sandberg hävdar, att det verkliga skälet till att han sagts upp är att han offentligt yttrat sig kritiskt om svensk invandringspolitik.

Därvid tycks tingsrätten ge honom rätt: "Det framstår som ganska klart att den massmediala uppmärksamheten kring Kenneth Sandberg i maj 1997 varit den faktor som utlöst det fortsatta händelseförloppet."

Vad som hände då var att "Folkviljan och massinvandringen", där Sandberg var ordförande, haft ett möte. Detta uppmärksammades i media, negativt. Organisationen stämplades som "flyktingfientlig" mm. I samband därmed blev SIV:s generaldirektör, Lena-Häll-Eriksson, intervjuad i massmedia.

Tingsrätten: "Hennes uttalanden vid intervjun citerades av Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Sydnytt. Därvid påstod hon ha sagt att det är klart olämpligt att personer som Kenneth Sandberg arbetar hos Invandrarverket samt att en förutsättning för att Invandrarverket skall kunna göra något åt saken är att någon ställer upp och vittnar."

Inför tingsrätten förnekade generaldirektören att hon gjort dessa uttalanden, men medgav att hon aldrig gjort några försök att få dem offentligt dementerade. Så de hade ändå sin verkan.

Tingsrätten: "Den 5 juni 1997 ägde ett möte rum mellan regiondirektören Anders Westerberg och 18 av Kenneth Sandbergs arbetskamrater på mottagningsenheten. Kenneth Sandberg hade inte kallats till mötet och var inte heller närvarande. Han fick kännedom om det först påföljande dag... Westerberg förklarade då att arbetskamraterna begärt att Sandberg skulle förflyttas från avdelningen på grund av att han orsakat samarbetsproblem."

EN HISTORIA FÖR SIG är hur massmedia hanterat och alltjämt hanterar fallet Sandberg. Betecknande är subriken i Aftonbladet den 10 juli: "HÖGEREXTREM FICK SPARKEN - NU FÅR HAN SKADESTÅND"

Om man är återhållsam med att sätta sprätt på skattepengar eller om man avrättar två poliser, det ger samma etikett: "högerextremist".

Det blir upplagt för ytterligare associationer, då det alls inte är säkert att Arklöv kan fällas, kanske får också han skadestånd.

Media gör en stor affär av att Sandberg nu är medlem i Sverigedemokraterna, och ger intrycket att detta var en orsak till uppsägningen. I själv verket gick ju Sandberg med i SD först senare.

Redan att att stämpla Sverigedemokraterna i allmänhet som en "högerextrem" organisation är orimligt. Till detta kommer att SD, liksom de flesta partier, rymmer olika individer och olika åsiktsriktningar.

Kenneth Sandberg skulle fortfarande var medlem i Vänsterpartiet om han inte blivit utesluten - på grund av sin mot svensk invandrings- och flyktingpolitik kritiska uppfattning.

 


 

 

 

 

 

 

 

1) Beträffande svensk flicka som förolyckades i Spanien (bröt nacken) och behövde ambulanshelikopter hem ansåg dock en UD-representant att UD måste visa ansvar gentemot sina uppdragsgivare, dvs hålla igen med utgifter.

2) Ett exempel är när en grupp togs ut att placeras i Byerumförläggningen på norra Öland. Det blev protestaktioner. De asylsökande blidkades genom inrättande av en särskild bussförbindelse till köpcentra vid Borgholm.

3) Vidare, ur domslutet: "När det gäller påståendet att Sandberg uppträtt kränkande gentemot asylsökande har Invandrarverket särskilt åberopat två fall. Verket har sålunda påstått att Sandberg den 16 januari 1996 till en bosnisk invandrare uttalat 'Det enda papper du kan få är en biljett tillbaka till Bosnien'. Vidare påstås Sandberg den 22 januari 1997 ha till en somalisk tolk uttalat 'Din jävla neger, du får inte röra pappren'. Kenneth Sandberg har förnekat att han gjort de påstådda uttalandena.

Invandrarverket har till stöd för sina påståenden åberopat vittnesförhör med KN, som vid de aktuella tillfällena var chef för mottagningsenheten. KN, som vid de aktuella tillfällena var chef för mottagningsenheten. KN har förklarat att hon tagit emot de båda anmälningarna, att hon i båda fallen haft samtal med Kenneth Sandberg samt att hon därefter inte funnit anledning vidta några ytterligare åtgärder. Tingsrätten kan mot bakgrund av KN:s vittnesmål inte förstå i vilket seriöst syfte Invandrarverket åberopat de ifrågavarande anmälningarna till stöd för sitt påstående om kränkande uppträdande gentemot invandrare." (Nåväl, man är ju inte "invandrare" för att man är asylsökande. Blågul anm.)