FÖRORD

"VAD SÄGER LO?". Frågan är befogad, när det gäller både den omfattande invandring som förekommit till Sverige sedan början av 80-talet och den politik för "integration" som s-regeringen nu gått till offensiv för.

Från Landsorganisationen har det varit påfallande tyst. Ändå var det LO som en gång drev igenom riksdagsbeslutet om att Sverige skulle ha en reglerad invandring. Arbetskraftsinvandringen har också blivit reglerad, men i stället har Sverige en i praktiken oreglerad invandring genom asylinstitutionen och genom anhöriginvandring.

En av de grupper i det svenska samhället som framförallt drabbas av denna politik är LO-medlemmarna: genom skatter och en nedmonterad välfärd, genom försämrade boendemiljöer och ökad otrygghet.

Genom den nu inledda regeringsoffensiven drabbas LO-grupperna så att säga i en "andra våg". Innebörden av offensiven är att invandrare ska favoriseras till praktikplatser och utbildningar, samtidigt som företagare - stora som små - ska skrämmas till att anställa invandrare.

I vissa fall kanske detta lyckas. I andra fall kan det leda till att småföretagare avstår från att överhuvudtaget nyanställa. Vilketdera som än blir fallet kan det för etniska svenskars del betyda ökad arbetslöshet.

Helt tiger dock inte LO. Både LO centralt och olika fackförbundet lämnar - genom sina byråkrater - remissvar på olika statliga utredningar.

Ett konkret exempel utgör Kommunals yttrande över SOU 1997:82, "Lika möjligheter". Temat är att från fackförbundets sida konsekvent kräva mer av särskilda åtgärder och extra satsningar på invandrargrupper. Något som naturligtvis måste betalas, av någon...

Nu skulle man ju kunna argumentera en svår situation faktiskt föreligger, i form av hög arbetslöshet bland invandrare, då måste man vara konstruktiv och försöka göra något. Arbetslöshet och utslagning är allvarligt i sig - följer sådant dessutom etniska linjer blir det än mycket allvarligare.

MEN VAD LO-byråkraterna missar, i sin politiska korrekthet, är två viktiga aspekter:

- För det första vilket ansvar som invandrare själva har, och vilka krav som må ställas på dem.

- För det andra vilka slutsatser som måste dras av denna erfarenhet angående invandringspolitiken, och fortsatt invandring till Sverige.

Ansvarig för invandringsfrågor på LO är Jan Edling. Blågula Frågor har försökt få en intervju med honom, men han har avböjt.

Denna skrift tar sin utgångspunkt i det kampanjande mot "rasism" som sedan flera år pågår i Sverige. Vad dessa kampanjer i praktiken går ut på är att skapa "rättning i leden", och få svenska folket att acceptera makthavarnas invandringspolitik - och nu även "integrationspolitik".

Stockholm den 10.1.1998.

Jan Milld Anders Sundholm