Ny Demokratis politik?

Har s-regeringar genomfört Ny Demokratis flyktingpolitik? Detta är vad massmedia och de generösa länge hävdat.

Syftet är uppenbart: den förda flyktingpolitiken ska framstå som inhuman, socialdemokraterna ska framställas som att de går i Ny Demokratis ledband. "Hårdare tag" har varit en stående rubrik i media.

Därigenom har press satts på (s) att bevisa att de minsann tillhör den goda sidan. Pierre Schori har således anklagat (m) för att "flirta med invandrarfientliga krafter". Varpå moderaterna i sin tur försäkrat "Vår flyktingpolitik är mer human".


Hur ligger det då till?

Vad har s-politiken inneburit under 90-talet? Den period vi här talar om är dels fram till 1991, dels efter 1994. Däremellan satt ju regeringen Bildt.

Huvudpunkter i Ny Demokratis flyktingpolitik var

1. stoppa invandring av ekonomiska flyktingar

2. skärp reglerna för anknytningsinvandring

3. inför visum

4. sänk de ekonomiska bidragen

5. utvisa utländska brottslingar

6. hjälp på plats, till flyktingläger.

Låt oss gå igenom, punkt för punkt:

1. stoppa invandring av ekonomiska flyktingar

Det är själva idén med flyktingpolitiken, att den ska hjälpa skyddsbehövande, inte migranter. Detta är en självklar ambition, i varje fall officiellt, för varje regering.

Att det inte blivit så i verkligheten beror på möjligheter till nya ansökningar och andra manövrar. Pierre Schoris uttalade ambition har varit att göra flyktingpolitiken "tydligare", dvs man skulle inte kunnat utverka PUT av "humanitära skäl" genom lång vistelsetid i Sverige.

På den punkten har s-regeringen misslyckats. Under 1997 beviljades 6.367 PUT av humanitära skäl, jämfört med 1.361 året innan.

2. skärp reglerna för anknytnings-invandring

Reglerna för anhöriginvandring har möjligen skärpts jämfört med tidigare, men fortfarande är de mycket generösa. Personer som ingått i samma hushållsgemenskap ska få komma hit - hur ska detta kunna kontrolleras? I praktiken är svenska myndigheter hänvisade till de uppgifter som lämnas.

Här finns facit i siffror. Under både 1995 och 1996 utgjorde anhöriginvandringen 60% av den totala invandringen. Det totala antalet anhöriginvandrade var oförändrat också under 1997: drygt 18.000.

3. inför visum

Visumtvång har funnits sedan länge, för de flesta länder varifrån många flyktingar kommit. Problemet är att dessa regler kunnat kringgås, genom bristfällig gränsbevakning i Sverige.

Efter ankomsten till Sverige gör man sig av med sina pass och söker asyl.

4. sänk de ekonomiska bidragen

Detta är väl det sista som man skulle kunna anklaga någon s-regering för! Invandringen har varit en fredad zon när vård, omsorg och skola drabbats av nedskärningar.

5. utvisa utländska brottslingar

Detta har verkligen inte skett i den omfattning som vore motiverat! Det finns gott om horribla domstolsbeslut, där grova brottslingar fått stanna kvar och kunnat begå nya brott i Sverige.

6. hjälp på plats, till flyktingläger

Detta har heller inte skett i önskvärd omfattning. Just genom att flyktingmottagningen i Sverige slukat sådana belopp har det blivit mindre över för UNHCR.

Sammanfattningsvis kan alltså inte hävdas att (s) skulle ha genomfört Ny Demokratis flyktingpolitik. Tyvärr. För hade så skett, vore det bra.

ÖKAD GENEROSITET

Istället har s-politiken strävat efter ständigt ökad generositet och humanitet, i synnerhet efter Pierre Schoris tillträde som invandringsminister 1996:

"Flyktingpolitiken ska ständigt förbättras och anpassas till modern tid", enligt intervju med Schori i SIV-tidskriften Migranter 4/96.

"Vi går längre än kanske något annat land i EU", framhåller Schori i SvD den 21/9 -96.

Viljeinriktningen framgick också av en SvD-artikel den 28/10 -96: "Sverige 'slipper' införa strängare straff mot flygbolag som för in utlänningar utan inresehandlingar, hoppas få avvika från Schengen."

Konkret har följande flyktingpolitiska s-reformer genomförts under 90-talet:

1. Flyktingpolitiska propositionen, SOU 1995:75. Den innebar en drastisk utvidgning av asylgrundande skäl - från miljökatastrofer och krig till kön och sexuell läggning.

2. Barnkonventionen arbetades också in i den nya utlänningslag som trädde i kraft den 1/1 1997. En "portalparagraf" infördes där om barns hälsa. (SvD 21/9 -96)

3. Domstolsliknande prövning ska införas för asylsökande. (Schori i DN 28/9 -96)

4. Inga asylsökande i polishäkten (Mig 4/97). Ersätts av "förvar", med fritidssysselsättning och dagbidrag.

5. "Illegala flyktingars sjukvård tryggas" (SvD 3/6 -97)

6. Preskriptionstid på fyra år införs för personer som ljugit om sin identitet.

7. Björn Weibo avgår som SIV-chef och "klappjakten" från SIV på "flyktingar" med falska ID avblåses (SvD 22/5 -97)

8. Johan Fischerström avgår som ordförande i Utlänningsnämnden, och ersätts av person med "human" framtoning.

9. Sänkta beviskrav för den som sökt asyl och anser att han/hon riskerar omänsklig eller förnedrande behandling (Schori i DN den 20/1 -97)

10. Anknytningstredning föreslår undantag för tvåårs-regeln i anknytningsärenden. Dvs man ska kunna få PUT i Sverige även om man varit här kortare tid.

11. Integrationspolitiska propositionen antas av riksdagen den 2/12 -97: "vi-och-dom-tänkandet" ska bort - "mångfalden" är här.

12. Diskrimineringsutredningen föreslår radikala skärpningar av lagen mot "etnisk diskriminering".

13. Storstadsutredningen vill ha frizoner med bl a enklare byråkrati för småföretag i s k utsatta stadsdelar.

14. I januari -98 tillsatte regeringen en utredning för att förbättra lånemöjligheter och annan kapitalförsörjning för invandrarföretag.

15. Även ID-lös ska kunna bli svensk medborgare - förslag från parlamentarisk utredning hösten 1997.

16. Visumtvång till Baltikum slopas 1997. (SvD 21/2 -97)

17. Ingen eller obetydlig gränsbevakningen i Sverige under långhelger.

Kraftig ökning av antalet asylsökande.

Tyskland skärper hela tiden sina asylbestämmelser och sin gränsbevakning. Det gör att alltfler även fortsättningsvis kan förväntas söka sig norrut.

En prognos för invandringen 30 år framåt i Statistisk Årsbok räknar med en brant ökning under de närmaste 10 åren. "Sverige har övergått från utvandrings- till invandringsland", enligt SCB.