Regeringsförklaring

från en HUMANITÄR STORMAKT

34 punktkommentarer från BGF

Här kommer delar av regeringsförklaringen 2014, från Stefan Löfvens mörkgröna mupp-regering, med 34 punktkommentarer.

Regeringsförklaringen i sin helhet finns här.

Blågula frågors kommentarer finns i respektive klickpunkt:

1. Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår. Sverige missar 14 av 16 miljömål.


2. Nu krävs samling och ett gemensamt ansvar.
Nu krävs framtidsreformer som moderniserar Sverige.3. Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen.


4. Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn.5. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.


6. Det är denna regerings fasta vilja att Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.

Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt. Och med denna vilja är vi beredda att samla Sverige.


7. Arbete betyder gemenskap och tillhörighet; makt att forma sitt liv och sin framtid. Att fler kvinnor och män finner ett jobb är avgörande för att hålla ihop Sverige.

Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.


8. Den nya regeringen ärver ett bekymmersamt statsfinansiellt läge. Underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år, trots att konjunkturen stärkts. Underskotten ska steg för steg pressas tillbaka så att Sverige håller sig inom det finanspolitiska ramverket. Prioriteringar kommer att bli nödvändiga.


9. Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. Bostadsbristen ska mötas med ökat bostadsbyggande, inte minst i hyresrätter. Målet är minst 250 000 nya bostäder till år 2020. En bostadsmiljard införs till kommunerna för ökat byggande. Kreditgivningen för nybyggnation stärks. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.


10. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i strategiska infrastrukturprojekt kommer att prioriteras. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver nya höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och spårväg, bättre kollektivtrafik och vägar. En vägslitageavgift kommer att införas för att finansiera förbättringar av infrastrukturen.11. Sveriges nya regering är en feministisk regering. Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv. Bara så kan vårt samhälle och varje enskild människa nå sin fulla potential.

12. Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrott måste klaras upp.13. Det senaste året har människor runt om i Sverige ställt sig upp mot rasismen, för alla människors lika värde.


14. Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska idéer får fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar.


15. Antisemitism, antiziganism, islamofobi och afrofobi...

16. ...ska inte ha någon plats i Sverige.


17. Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism inrättas.


18. Regeringen kommer att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.


19. Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck.

20. Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.21. Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast. Breda uppgörelser i riksdagen inom migrationspolitiken kommer att eftersträvas.


22. Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen samt

23. för att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder. Fler av EU:s medlemsstater ska ta ansvar för flyktingmottagandet.24. Under sommaren har vi sett omfattande naturkatastrofer. Förändringar av klimatet medför att vi i ökad utsträckning kan drabbas av extrema väderhändelser. Det kräver både klimatanpassning och stärkt krishanteringsförmåga.


25. Polisen har en avgörande roll i brottsbekämpningen och behöver professionaliseras ytterligare.


26. Arbetet mot organiserad brottslighet och...

27. ...hatbrott kommer att prioriteras28. Regeringen tillträder i en mycket orolig tid. Allvarliga konflikter pågår bland annat i Ukraina, i Irak och i Syrien.
Sverige ska vara en stark röst i världen för frihet, fred, mänskliga rättigheter och solidaritet.


29. Rysslands annektering av Krim är ett folkrättsbrott. Rysslands destabilisering av Ukraina måste upphöra. Utvecklingen i vårt östra grannskap kommer att bli en av våra största utmaningar.


30. Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet kränks. Mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och arbetet mot terrorism och massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik.


31. Kriget i Syrien och den Islamiska statens terror är tydliga hot mot internationell säkerhet. Den etniska rensningen måste stoppas.


32. Regeringen står bakom Förenta Nationernas kamp mot IS.


33. Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl. Den skapar en god grund för ett aktivt ansvarstagande för såväl vår egen som andras säkerhet. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.


34. Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den Europeiska unionen. Prioriterade svenska intressen ska drivas aktivt.


PS
Dessutom ska, enligt regeringsförklaringen, sexköp för svenskar bli förbjudet och straffbart inte bara i Sverige, utan även utomlands.

Vilka kommer då att omfattas av den nya lagstiftningen?

Rimligen ska lagen gälla för etniska svenskar, men kommer den att gälla även för

a) naturaliserade svenskar, dvs invandrare som blivit svenska medborgare?

b) personer som bor i Sverige med PUT, men inte är svenska medborgare?

c) "papperslösa", som rest utomlands och köpt sex?


 Se vidare:

FÄLL MUPP-REGERINGEN!

Sverige behöver hjälp!

Kamikaze