Kluvna fp

Liberaler brukar ju berömma sig av att vara kluvna. Klart är att Folkpartiet försöker sitta samtidigt på mer än en stol beträffande invandringspolitiken.

Detta illustreras här genom två olika texter:

 


Mauricio Rojas, fp, skriver i Göteborgs-Posten den 12/2 -05 om att "Gästfriheten inte får missbrukas":

"Jag tror att möjligheten att även i fortsättningen vara öppna och generösa står och faller med förmågan att lösa tre problem: dokumentlösheten, missbruket av gästfriheten och arbetslösheten."

"Oklar identitet leder inte automatiskt till uppehållstillstånd, men genom att fördröja en redan lång, krånglig och rättsosäker asylprocess och försvåra en eventuell avvisning kan den som får avslag på sin asylansökan så småningom åberopa humanitära skäl. Efter många år i en otrygg tillvaro är många asylsökandes, och inte minst barnens, tillstånd ytterst försämrat och då finns det knappast någon annan human utväg än att låta dem stanna.

Detta måste vi göra något åt, annars kommer hela asylrätten att haverera även efter införandet av en ny asylprocessordning. Därför funderar jag på möjligheten att införa ett strikt krav på att den asylsökande ska kunna identifiera sig samt redovisa och styrka sin resväg till Sverige för att överhuvudtaget få sitt ärende prövat. Den person som efter rimlig tid, utan godtagbara motiv, inte gör så avvisas från landet om inte viktiga skäl talar emot detta.

Att beivra missbruket av gästfriheten och stävja brottslig verksamhet är också av yttersta vikt för att skydda såväl öppenheten som den stora majoritet av flyktingar och invandrare som sköter sig. Vi måste i detta avseende vara oerhört tydliga och säga att den person som inte är svensk medborgare och begår allvarliga brott har förbrukat sin rätt att stanna i Sverige. Utvisning eller avvisning måste, utöver fängelsestraff, bli den automatiska påföljden för allvarliga brott, så bör det även vara när upprepad brottslig verksamhet förekommer."

 


Rose-Marie Tofte, i SD-Kuriren februari 2005:

"Folkpartiet har tillsammans med kristdemokraterna och centern lagt ett förslag om att de så kallade flyktingarna, som gömmer sig i Sverige, skall beviljas allmän amnesti. Antalet gömda utlänningar är naturligt nog svårt att veta exakt men siffror mellan 10 000 och 20 000 har nämnts.

När allmän amnesti gavs 1994 för asylsökande från Bosnien och Kosovo inträffade följande:

Våra grannländer tömdes på asylsökande, de kom i bussar, taxi och vid ett par tillfällen i limosin. Det kom familjer som varit bosatta i Tyskland i över ett halvår, för vem kunde veta i vilket land de hade uppehållit sig, särskilt som de inte ville uppvisa några rese- eller identitetshandlingar? Taxi och andra transportföretag vid våra gränser upplevde ett rejält uppsving för affärerna.

Om denna amnesti ges så sänder den svenska regeringen en signal till alla migrationsbenägna i omvärlden, inte bara i grannländerna, särskilt som ryktet överallt redan säger att det är FN som betalar för koloniseringen av Sverige. 'Alla' vet att här behöver man bara sätta sig och vänta så kommer postgiroanvisningen singlande genom brevinkastet. Det är också bekant
att man kan få hit 'gamla mamma' som då får 'pension'.

Detta blir ett dråpslag mot de svenska skattebetalarna som ju redan aviserats om höjda kommunalskatter.

Ett annat ekonomiskt dråpslag kommer den nya rättsordningen för överklagande av asylbeslut att bli. Den som skall ersätta behandlingen i Utlänningsnämnden vid överklagan av avslag på asylansökan. Avslag skall kunna överklagas vid allmän domstol, i det här fallet länsrätterna varvid Migrationsverket ställs inför rätta i ett civilmål med advokatkostnader för båda sidor i målet, och alla kostnader betalas med skattemedel.

Från länsrätten kan målen gå vidare till en av de fyra kammarrätterna med upprepat stora kostnader för skattebetalarna och slutligen ända upp i regeringsrätten. Med tanke på att avvisningsbeslut kan överklagas hur många gånger som helst, kan det bli tal om svindlande summor, vilka naturligtvis inte förväntas kunna betalas av den klagande själv.

Denna nya processordning för asylärenden skall träda i kraft den 1 jan 2006 och en utredning har visat att för att den skall kunna fungera behövs 150 ­ 200 nya domare. Regeringens proposition väntas komma under våren. Ett av argumenten hos påskyndarna av denna nya rättsordning förspråkar den allmänna amnestin för gömda 'flyktingar' som ett sätt att 'rensa bordet' innan den nya rättsordningen startar upp.

Det är ju lätt aft säga för den som äter och dricker på riksdagens bekostnad eftersom de 'rensade borden' sannolikt kommer att återfinnas hos fattigpensionärer som varken uppbär äldreförsörjningsstöd eller socialhjälp!"

 


 

 Se vidare:

"Engångsbeslut"

ROJAS I och ROJAS II

Svar till Folkpartiet