Mångfaldskonsulenter

Från Kulturdepartementet den 28/4 -04:

"Sverige har utvecklats till ett land med stor kulturell mångfald, vilket bl.a. är en följd av de senaste årtiondenas migration och ökande internationalisering. Detta måste avspeglas i de offentligt finansierade kulturinstitutionernas verksamhet.
 
Myndigheterna och vissa institutioner inom Kulturdepartementets ansvarsområde har sedan 2000 som mål att bl.a. främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

 

För institutionerna på kulturarvsområdet gäller även att kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling ska beaktas. Institutionerna ska rapportera åtgärder som vidtagits i såväl det interna arbetet som den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet. Statens kulturråd har antagit en handlingsplan i syfte att mångkultur ska genomsyra all verksamhet inom kulturområdet.
 
De
regionala mångkulturkonsulenter, som riksdagen beslutade om 2002, finns idag i Stockholms läns landsting, Södermanlands läns landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Västmanlands läns landsting, Jämtlands läns museum och Västerbottens läns landsting.
 
För att ytterligare lyfta fram och förstärka mångfalden inom kulturlivet har Kulturdepartementet utsett 2006 till ett Mångkulturår."