Ingen ursäkt

Ur fackförbundstidningen Kommunalarbetaren, nr 16/01:

"ASSISTENTER NEKADES JOBB FÖR ATT DE VAR INVANDRARE

Invandrare nekades arbete som personliga assistenter. Men trots att fallet uppmärksammades har ännu inget hänt.

Diskrimineringen i Trollhättan berodde, enligt personalchef Per Johanssons yttrande till diskrimineringsombudsmannen (DO), på att vårdtagaren i vissa fall inte ville ha en assistent av utländsk härkomst. Vårdtagarens önskemål är dock ingen ursäkt.

- Ska man följa DO har kommunen ingen skyldighet att tillhandahålla en personlig assistent om vårdtagaren inte vill ha den som kommunen först erbjuder. Tackar vårdtagaren nej blir det helt enkelt ingen assistent,..."

 


Blågul kommentar:

Etniska svenskar ska alltså inte ha någon rätt till samma typ av valfrihet som eftersträvas för invandrare, och i viss mån också tillhandahålls dem. Det finns nu på sina håll äldreboende för t ex enbart latinamerikaner, där personalen talar spanska.

Till detta kommer att det inte bara behöver handla om en allmän känsla av trivsel och trygghet för vårdtagaren. Verkligheten i dagens Sverige är att personal med utländsk bakgrund ibland inte behärskar svenska språket. Det kan också handla om frånvaro av gemensamma erfarenheter, kunskaper och referensramar. Följden blir bristande kommunikation. Vårdtagaren kan inte bli bra förstådd och får svårt att förstå personalen.

DO-andet betyder en diskriminering av etniska svenskar.

 


 

 Se vidare:

Placerad