Granskning av Öppna Kanalen

Revisionsrapport nr 2/98 från Stockholms kommun, "GRANSKNING AV BIDRAG MM TILL ÖPPNA KANALEN":


Ur förordet, skrivet av Lars-Erik Örsing:

"Öppna Kanalens användning av stadens bidrag liksom stadens uppföljning kan ifrågasättas

Kommunstyrelsens beslut i september 1996 om bidrag till Öppna Kanalen innebar att 2 mkr beviljades för inköp av teknisk utrustning (varav minst halva beloppet fördelas på de lokala medlemsföreningarna) under förutsättning att stadens verksamheter medges sändningstid... Vidare beviljades 1,5 mkr i utbildnings- och verksamhetsbidrag... särskilt avsedda att höja kvalitén i sändningarna.

Av konsultrapporten framgår att Öppna Kanalens bokföring har varit mycket bristfällig varför det är svårt att kontrollera hur bidraget använts. Ca hälften av bidraget om 3,5 mkr var förbrukat i slutet av oktober 1997. Inköp av teknisk utrustning har uppgått till ca 670 tkr och ca 121 tkr har utbetalats till sex medlemsföreningar för utbildning, teknik och verksamhetsstöd. Resterande del av bidraget har till stor del använts till central drift av Öppna Kanalens TV-station i Medborgarhuset."

"Vid bedömning av om Öppna Kanalen hittills har använt stadens bidrag enligt kommunstyrelsens beslut i september 1996 kan konstateras att medlen kommit verksamheten tillgodo främst genom sändningarna från Stadsdels-TV. Dock bör framhållas att kommunstyrelsens beslut att hälften av bidraget skulle fördelas till lokala medlemsföreningar till mycket liten del genomförts, om beslutet ska tolkas så att kontanta medel skulle fördelas ut.

Stadens uppföljning av hur Öppna Kanalen använt stadens bidrag visar på brister. Bl.a. har staden inte fortlöpande följt Öppna Kanalens verksamhet för att säkerställs att bidraget använts i enlighet med villkoren för bidraget. Inte heller har något kvalitetsråd inrättats.

Enligt revisionskontorets uppfattning bör staden aktivt engagera sig i och tillförsökra sig att kvarstående bidrag om ca 1,7 mkr används enligt stadens intentioner. Detta förutsätter att Öppna Kanalen ändrar sina stadgar så att dessa överensstämmer med vad staden kräver för att ge bidrag till föreningslivet. Bl.a. ska föreningen vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer. Vidare bör staden i kontakten med Öppna Kanalen framhålla vikten av en fungerande verksamhet och en tillförlitlig ekonomisk redovisning. Åtgärdas inte detta bör staden överväga att återkräva bidraget."


Ur själva rapporten, skriven av Elon Dahlström:

"Enligt Radio- och TV-verket skall lokala kabelsändarföretag i sin sändningsverksamhet sträva efter vidaste möjliga yttrande- och informationsfrihet samt också allsidighet i programverksamheten och verka för att så många intressen som möjligt tillgodoses.

Öppna Kanalen har beviljats koncession i två omgångar och ansökan för en tredje koncessionsperiod 1999-2001 skall inlämnas under 1998.

Den ideella föreningen Öppna Kanalen startade som lokalt kabelsändarföretag 1 januari 1993. Genom sammankopplingar av de två stora kabelnäten i Stockholm kan ÖK:s sändningar numera ses av 330.000 hushåll."

"3.2. Syften, mål och inriktning

Enligt nuvarande stadgar för ÖK fastställda på årsmötet i mars 1997 har föreningen följande syften.

- att utifrån en demokratisk grundsyn främja lokal och stadsdelsförankrad television och därmed bidra till en vidgad yttrandefrihet..."

"Medlemskap kan enligt stadgarna sökas av och beviljas stadsdelsförankrad TV-förening. Associerat medlemskap kan av styrelsen beviljas för icke-stadsdelsförankrad organisation samt regional eller nationell organisation vars verksamhet i någon del ej motverkar Öppna Kanalens syfte och operativa mål. Det finns i stadgarna inga övriga krav - t ex föreningar med demokratisk grund och stabil och bred medlemsförankrad verksamhet - på föreningar för att beviljas medlemskap.

Rösträtt på årsmöte har bara stadsdelsförening, dvs de stadsdelsförankrade lokala TV-föreningarna, medan associativa medlemmar har närvarorätt utan rösträtt.

Det kan... noteras att de gamla stadgarna före årsmötet 1997 stadgade att medlemskap kunde beviljas även icke-stadsdelsförankrade organisationer medan de nya stadgarna alltså inskränkte medlemsrätten till de stadsdelsförankrade föreningarna. En förändring av stadgarna så som redovisas ovan har alltså skett efter beslutet i kommunstyrelsen om bidrag till ÖK."

"Man kan jämföra med de regler som gäller för stadens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och kulturstöd. Av dessa regler framgår bland annat att bidragsberättigad förening skall vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer samt att av föreningens stadgar skall framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning äger rätt till medlemskap."

"I detta sammanhang bör hänsyn tas till att ÖK är en paraplyorganisation med medlemmar som är inte enskilda personer utan föreningar. Det framstår därför som rimligt att för att Öppna Kanalen skall kunna betecknas som en demokratisk organisation även dess medlemmar, dvs de lokala föreningarna, uppfyller vissa krav.

Ett självklart och grundläggande krav är alltså att medlemsföreningarna verkar på demokratisk grund, har en demokratisk föreningsstruktur och en stabil och bred medlemsförankring. Detta innebär bland annat att man har fastställda stadgar, medlemskår, styrelse, revisor etc men också att man kan påvisa en rimligt stabil och kontinuerlig verksamhet.

De nuvarande stadgarna för ÖK brister i dessa avseenden som har behandlats ovan."

"Det bör med tanke på Stockholms stads storlek vara angeläget att många meningsriktningar kommer till tals, att det lokala kabelsändarföretaget har en mycket bred bas. Förutsättningarna för detta finns inte idag. Det bör därför vara angeläget att Öppna Kanalens stadgar ses över ur de aspekter som berörts här.

Det kan också noteras att Radio- och TV-verket fäster stor vikt vid att det hos den förening som söker koncession finns en stor öppenhet mot alla TV- och medieföreningar som vill sända."

"Verksamhetsåret 1997 har präglats av en kraftig utökad program- och sändningsverksamhet, av stark turbulens och starka inre stridigheter, en stor oreda och kvarstående oklarheter i den ekonomiska förvaltningen, men också kraftiga och till vissa delar framgångsrika insatser för att bringa ordning och reda i föreningen."

"Under 1997 har medlemsantalet vuxit från 15 st till 25 st medlemsföreningar. De nya medlemsföreningarna är alla sk associativa medlemmar utan rösträtt."

"Oenighet inom föreningen tillsammans med ovan redovisade brister i den ekonomiska verksamheten ledde under hösten 1997 till stark kritik mot styrelsen. Bland annat kritiserades styrelsen för bristande förmåga att skapa andra intäkter utöver bidraget från staden. Detta resulterade i ett extra årsmöte den 4 oktober 1997 då en ny ordförande och även andra styrelseledamöter valdes."

"Av de ovan redovisade administrationskostnaderna t.o.m. oktober månad utgörs ca 350 tkr av 'arvoden', varav till en enskild person 212 tkr..."

"Granskningen av åren 1995-97 visar på att verksamheten, och särskilt den ekonomiska verksamheten, i stor utsträckning präglats av stor oreda, vanskötsel. Vidare har funnits kraftiga interna stridigheter..."

"Av betydelse för utvecklingen av Öppna Kanalen under 1998, och därmed också stadens fortsatta relationer till ÖK, är bland annat följande frågeställningar och hur dessa hanteras:

Användningen av stadens bidrag,

ÖK:s stadgar och demokratiska struktur,

Ordning och reda i föreningen, särskilt vad gäller ekonomiverksamheten,

Teknikutvecklingen och hur ÖK lyckas att höja den tekniska kvaliteten på både program och sändningar,

Skapandet av intäkter utöver stadens bidrag och därtill en realistisk budget,

Utformningen av programverksamheten; särskilt intressant för staden är formerna för och medverkan i stadsdels-TV

Möjligheterna för Öppna Kanalen att under 1998 få förnyad koncession för åren 1999-2001."

"Vad gäller användningen av stadens återstående bidrag beslöt styrelsen i december 1997 på förslag av arbetsgruppen för ekonomiska frågor att,.. de återstående bidragsmedlen skall användas enligt följande:

Utrustning till en fungerande TV-station i Medborgarhuset,

Teknikpool för de lokala föreningarnas verksamhet,

Stödpott för fördelning till de lokala föreningarnas verksamhet, främst barn- och ungdomsverksamhet samt integrationsinriktad verksamhet."

"... har ÖK:s nuvarande styrelse tillsatt en arbetsgrupp för att se över ÖK:s stadgar bland annat med syftet att skapa ett medlemskap. Detta medlemskap skall då beviljas alla föreningar som verkar i enlighet med ÖK:s syften och mål och i övrigt uppfyller krav om en demokratisk föreningsstruktur samt har en bred medlemsförankring..."

"Förslag

Staden bör snarast utse en representant som under 1998 på ett lämpligt sätt följer verksamheten inom Öppna Kanalen och säkerställer att stadens bidrag används i enlighet med intentionerna med bidraget."