Integrations-TV

Ur skrivelse den 27/9 2000 från Riksförbundet Öppna Kanaler, "Integrations-TV i de Öppna Kanalerna":

 


"Som framgått i anslutning till utredningen om informationen vid katastrofbranden i Göteborg hösten 1998 - Drabbade - Medier - Myndigheter SOU 1999:68 - föreslås att statliga medel satsas på organisation och utbildning för invandrargrupper som arbetar med Öppna kanaler och närradio i de tre storstäderna.

Det bör framhållas att det här handlar mycket om hur olika invandrargrupper skall kunna nå fram genom dessa kanaler. Här måste vi hela tiden vara vaksamma så att integrationsaspekten sätts i främsta rummet.

Man måste således bygga upp en verksamhet som om den präglas av och är orienterad mot invandrade medborgare även blir intressant för infödda svenskar. Dessutom bör kommunikationen mellan olika invandrargrupper främjas genom att ombesörja att svenska är ett gemensamt språk i alla program.

En bred satsning på integrations-tv har goda förutsättningar att gynna verksamheten i sin helhet.

Öppna Kanalerna har nu ett gott utgångsläge särskilt sedan fr.o.m. detta år även integrations- och ungdomsfrågor sorterar under Kulturdepartementet där sedan tidigare mediafrågorna finns. Direkta samtal förs med kulturministern och andra företrädare för regeringen i fråga om integrations-tv."

"Riksförbundet kommer att koncentrera sitt arbete på just integrations-tv. Program som inte har tydlig inriktning som integrations-tv kan inte heller räkna med anknytande stöd från stat, kommun eller EU."

"Riksförbundet har vid sitt styrelsemöte den 24 juli 1999 definierat begreppet integrations-tv..."

"Integations-tv är en produktion i väsentlig del för, av och med invandrare och andra minoritetsgrupper, men även orienterat mot det samhälle vi lever tillsammans i. Det skall även vara av intresse för och kunna förstås av publiken på det gemensamma språket (versionering av svenskt tal eller textning).

Riksförbundet rekommenderar sina medlemsstationer att uppmuntra och stimulera de föreningar som sänder program som helt eller till stor del lever upp till målsättningen om integrations-tv. Det kan exempelvis innebära att låta sådana program få bästa sändningstiden eller rabatt på sändningsavgiften. Detta blir även ett värdefullt stöd för de föreningar som har ambitionerna att nå bortom sina kärntittare, dvs med versionerade program."