ÖK-styrelsen om MSG

Styrelsen för Öppna Kanalen i Stockholm fick under hösten 2000 en medlemsansökan från Medborgerliga Studiegrupper. Frågan bordlades dock på styrelsemötet den 6/12 -00 och sedan även på styrelsemötet den 11/1 -01. Istället har styrelsen utlyst ett årsmöte till den 18/1 2001, där frågan om medlemskap för MSG ska tas upp.

Med kallelsen till detta årsmöte uppgavs följande:

 


"Ansökan om medlemskap från Medborgerliga Studiegruppen 1)

Detta är en viktig principiell fråga och därför föreslår styrelsen att årsmötet avgör frågan om medlemskap eller inte för Medborgerliga Studiegruppen i Haninge. 2)

Yttrandefrihetsgrundlagens § 1 har följande inledande text:
'Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.'

Detta betyder att det kan vara svårt för ÖK att neka någon utomstående att sända om vederbörande betalar den taxa som gäller för icke medlemmar, dvs 6.000 kr per timme. 3)

Däremot är det helt klart att Öppna Kanalen kan neka en förening medlemskap. (Det kan nämnas att ÖK i Göteborg nyligen avslagit en ansökan från Sverigedemokraterna.)

Det finns flera anledningar till att ÖK:s styrelse hänskjuter denna ansökan om medlemskap till årsmötet. Dels är det känt att ordföranden i Medborgerliga Studiegruppen (Jan Milld) är eller har varit aktiv i 'Blågula fanor'. 4) Dels innehåller stadgarna (som bifogas) oklara formuleringar. ÖK:s styrelse tolkar stadgetexten som att Medborgerliga Studiegruppen är negativ till invandring. 5)

Styrelsen för Öppna Kanalen i Stockholm"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Det är ÖK-styrelsen som läst fel. Av våra ansökningshandlingar framgår att namnet är"Medborgerliga Studiegrupper"

2) Föreningens säte är Stockholm.

3) Kan det verkligen stämma? När togs beslut om detta? Så sent som i oktober uppgavs på ÖK:s websida att det handlade om 1.500 till 3.000 kr per timme.

4) Om en förening "Blågula Fanor" finns eller någonsin funnits så har i varje fall Jan Milld aldrig varit med där. Däremot har han varit aktiv i föreningen "Blågula Frågor", något som fortfarande är fallet.

5) MSG är inte principiellt negativ till invandring, anser däremot att invandringen bör vara bättre reglerad än vad som idag är fallet.