Utomnordiska medborgares

sysselsättningstal

Gruppen utomnordiska medborgare i arbetsför ålder (16-64 år) i Sverige uppgick 1996 till 253.000 personer.

År 1980 ingick 77% av denna grupp i arbetskraften, dvs var antingen sysselsatta eller arbetslösa (söker arbete). År 1996 hade andelen sjunkit till 51%.

125.000 stod mao utanför arbetsmarknaden. Av dessa var 70.000 studerande och 15.000 hemarbetande. 10.700 utomnordiska medborgare gick under oktober 1996 i arbetsmarknadsutbildning (totalsiffran för AMU var c:a 47.000).

Till detta kommer de öppet arbetslösa, det relativa arbetslöshetstalet. År 1996 var c:a 31% av de utomnordiska medborgarna i arbetskraften utan arbete. Drygt 40.000 personer.

Sysselsättningstalet sammanfattar bilden, genom att mäta andelen sysselsatta av befolkningen. Där har andelen sjunkit för utomnordiska medborgare, från 74% år 1980 till 35% år 1996.

För män var andelen 41%, för kvinnor 28%. Motsvarande siffror för svenska medborgare var 75% respektive 72%.

Källa: SCB (genom AMS-rapporten Ura 1997:3)

Sysselsättningstalet för olika grupper kan illustreras genom följande stapeldiagram:

1 - infödda svenskar, 5 - utomnordiska medborgare.

Inom gruppen blir fördelningen följande, mellan arbetande och icke-arbetande: