En flora av bidrag

Ur tidningen Sunt Förnuft, nr 5/98:

"Det svenska socialförsäkringssystemet omfattar ett stort antal stöd och bidrag, avsedda för situationer då den enskilde behöver samhällets hjälp:

Bostadsbidrag

Sjukpenning

Barnbidrag

Underhållsstöd/bidragsförskott

Flerbarnstillägg

Studiebidrag

Havandeskapspenning

Föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning

Vårdbidrag

Adoptionsbidrag

Arbetslöshetskassa

Grundbelopp (fd Kas)

Utbildningsbidrag

Arbetsskadeersättning

Handikappersättning

Bidrag till arbetshjälpmedel

Assistansersättning

Rehabiliteringsersättning

Smittbärarpenning

Folkpension

Pensionstillskott

ATP

Förtidspension

Delpension

Hustrutillägg

Bostadstillägg för pensionärer

Efterlevandepension

Livränta

Familjelivränta

Begravningshjälp.

Samtliga stöd och bidrag administreras av landets försäkringskassor. Därtill kommer det kommunalt hanterade socialbidragssystemet."