Från avlägsna länder

Ur boken "Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring":

"Invandrare i yrkesaktiv ålder ger numera ett avsevärt mindre tillskott till den offentliga budgeten än tidigare.

Våra resultat visar på stora skillnader i arbetsmarknadssituation mellan invandrare av olika ursprung. Personer från länder som utvecklingsmässigt och kulturellt inte skiljer sig mycket från Sverige har i regel en situation på arbetsmarknaden som inte avviker nämnvärt från den infödda befolkningens. Annorlunda är det för dem som kommer från utvecklingsländer, och i viss utsträckning även för dem som kommit från Sydeuropa. Information om storleken på BNP per capita i ursprungslandet förutsäger ganska väl hur hög arbetsinkomst en invandrargrupp får i Sverige.

Invandrarnas försämrade relativa situation på den svenska arbetsmarknaden kan till något mer än hälften föras tillbaka på att invandrarpopulationen fått en annan sammansättning. Numera finns här många fler personer än tidigare från länder vilkas utvandrare generellt klarar sig dåligt på den svenska arbetsmarknaden."


 LAGOM är bäst! - startsidan