Sysselsättning 1992

1992 rådde dock fortfarande högkonjuktur. Ändå var även då arbetslösheten hög och sysselsättningsintentsiteten låg bland invandrare i Sverige. Detta kan illustreras genom följande diagram, baserat på uppgifter i SNS-boken "Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring" (Lundh/Ohlson):

Andelen sysselsatta 1992, åldern 16-64 år var:

för inrikes födda män 81%, kvinnor 80%

för utrikes födda män 65%, kvinnor 62%

för invandrade 1988-92, män 44%, kvinnor 30%

Dessa siffror förvånar bokens författare:

"För det första upplevde Sverige under en stor del av 1980-talet en extrem högkonjuktur med brist på arbetskraft inom praktiskt taget alla delar av arbetsmarknaden. För det andra förefaller 1980-talets invandrare vara välutbildade. Räknat i antal skolor var man i genomsnitt mer välutbildade än svenskbefolkningen. Båda dessa omständigheter borde ha underlättat för invandrare att komma in på arbetsmarknaden."