Asylsökande och bilar

Ur RPS-rapport 1995:6, om asylsökandes bil- och körkortsinnehav:

"En överväldigande majoritet hos både polis- och förläggningspersonal anser att de asylsökandes bilinnehav och framförandet av bilarna utgör ett problem.

Det allvarligaste problemet består närmast i en uppgivenhet inför myndighetens möjligheter att på ett effektivt sätt kunna rapportera en asylsökande som överträder gällande trafikregler. Denna uppgivenhet har i huvudsak sin grund i språkproblem, identitetsproblem, avsaknaden av handlingar och svårigheten att tolka eventuella handlingar, svårigheten att utreda äganderätten till fordon som framförs av asylsökande samt en svag och vacklande rättstillämpning. .."

"Föreliggande språkproblem förefaller i huvudsak ha sin orsak i den asylsökandes attityd mot polisen. Han vill eller försöker inte förstå polismannens budskap. Kommunikationsproblemen har många gånger medfört att den asylsökande inte rapporterats när han misstänks för ett trafikbrott. .. Alla körkortshavare, även asylsökande, bör känna till att körkortet skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman... "

"Om körkortet inte kan visas upp vid en kontroll bör detta självfallet vara ett problem för föraren, inte för polisen."