Förskoleplatser

Ur Sydsvenskan den 1/12 -99:

"Invandrare måste själva vara med och påverka vad som ska göras för att underlätta integrationen. Annars går det mycket långsamt. Det konstaterar Integrationsverket i en ny rapport..."

"Rapporten heter 'Delaktighet för integration - att stimulera integrationsprocessen för somalisktalande i Sverige' och innehåller en lång rad förslag på åtgärder..."

"Några av de viktigaste förslagen rör barnens situation. Alla barn över tre år bör enligt författarna få en förskoleplats och föräldralediga mammor bör erbjudas svenskundervisning och föräldrautbildning kombinerad med barnpassning. Dessutom vill verket anpassa skolundervisningen för invandrarbarn, ge läxhjälp, underlätta möjligheterna att få sommarjobb samt stärka rätten till hemspråksundervisning."

 


Blågul kommentar:

Ska svenska barn ha samma rätt till förskoleplats?