Högutbildade somalier?

I den utmärkta tidskriften "Fri Information", nr 4/00, publicerades följande brev till Integrationsverkets generaldirektör Carlgren:

"I en intervju i Svenska Dagbladet den 6 september sade Ni: '

Utomnordiska invandrare är inte så lågutbildade som många tror. Ta en så utsatt grupp som somalierna. De har högre grad av högutbildade än genomsnittet av den svenska befolkningen'.

Som bekant fick Somalia ett skriftspråk först i början av 1970-talet. Språket skall ha konstruerats av en polskfödd brittisk språkforskare. Omfattande alfabetiseringskampanjer pågick resten av 1970-talet i Somalia samtidigt som kriget mot Etiopien. Det är därför onekligen högst anmärkningsvärt om de cirka 20 000 somalier som under 1990-talet fått permanent uppehållstillstånd i Sverige - endast omkring 5 procent av dessa skall ha beviljats asyl - i genomsnitt skulle ha en högre utbildning än svenskarna. Det ligger ju närmare till hands att anta att det skulle ta ett par generationer att gå över från tradering till i jämförelse med västvärlden högre utbildningsnivå.

Under det senaste decenniet framhölls vid upprepade tillfällen från dåvarande invandrarverket de somaliska invandrarnas svårighet att bevisa sin identitet, en förutsättning för svenskt medborgarskap. Eftersom den somaliska statsförvaltningen föll samtidigt som president Siad Barre har pass och andra identitetshandlingar inte kunnat utfärdas. Det synes något egendomligt att personer som inte kan bevisa sin identitet skulle kunna presentera intyg om examina och andra bevis för högre utbildning.

Sannolikt har ett icke obetydligt antal somalier utbildats i de forna kolonialländerna Italien och Storbritannien. Eftersom första asyllandsprincipen tillämpats sedan länge är det dock föga troligt att somalier bosatta i Italien eller Storbritannien skulle ha sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Det vore intressant att veta hur integrationsverket kunnat fastställa att till Sverige invandrade somalier i genomsnitt har högre utbildning än svenskar. Jag vore tacksam få besked vilka metoder integrationsverket använt för att komma fram till den slutsats Ni presenterade i intervjun med Svenska Dagbladet.

Med vänlig hälsning

Eva Bergqvist

ansvarig utgivare för tidskriften Fri Information"

 Detta brev sändes den 21 september, men var ännu i slutet av november obesvarat.

 Se vidare:

Intervjun som inte blev