Kyrkovalet

I Danmark har starka påtryckningar utifrån satt igång för att ändra grundlagen och således kunna skilja folkkyrkan från staten. Det är nämligen ett stort hinder för islams utbredning i landet, eftersom den danska kyrkans luthersk-evangeliska religion är grundlagstryggad. Kan muslimerna, genom intensivt lobbyarbete och okunniga, naiva medlöpare få regler om folkkyrkans bevarande bortraderat ur grundlagen, är vägen öppen för dem.

Så blir folkkyrkan liksom i Sverige bara en "vilken kyrka som helst" bland många andra kristna och antikristna samfund! Då blir den luthersk-evangeliska tron inte längre befolkningens kulturella eller sakrala plattform. De kristna kulturarven, härstammande från våra förfäder genom tusen år, kommer att få dödsstöten om inget görs nu!

Den danska kyrkan har liksom den svenska varit en brett omfamnande och generös kyrka och det var dessa egenskaper som blev början till det som händer i dag, där man efter muslimska påtryckningar - kräver kyrkan skild från staten. Den marxistiska/socialistiska ideologin vann tillträde till den danska kyrkan, och dess förkämpar besatte nyckelposterna. De marxistiska strömningar gjorde kyrkan hållningslös och vacklande.

Detsamma hände i Sverige. Där är kyrkan nu redan skild från staten och står inför sitt första kyrkoval i september som fristående kyrka. Intresset från allmänheten är inte stort. Dels är befolkningen - medvetet eller omedvetet - påverkad av den marxistiska socialismens andliga brist, dels har den hållningslösa kyrkan drivit många gudstrogna över till mera kristna kyrkor och andra religiösa samfund. Man får hoppas på, att den svenska kyrkans menighet kan läsa skriften på väggen och sluta upp runt sin kyrka till valet i september!

Detta för att återskapa och återuppliva ett kristet fundament med mera fasta moralnormer och man kan bara hoppas att de innehar tillräckligt mod för att kunna säga ifrån. Kyrkovalet i Sverige är viktigare för oss svenskar än vi kanske omedelbart kan föreställa oss. Det är i verkligheten ett vägskäl mellan två fullkomligt oförenliga kulturer: kristendomen å ena sidan (med sina svagheter) och den ständigt krävande och alltmer dominanta Islam. Det är antingen eller. Valet gäller därför också oss som står utanför kyrkan, vi som lever i landet tillsammans med de troende.

Ett är klart, Sverige har tagit emot otroligt många muslimer under det senaste decenniet. Idag beräknas det finnas runt minst 400 000 troende muslimer i landet! Den bastion som heter den Svenska Kyrkan är därför starkt hotad och dessutom i mycket dåligt skick. Det är därför synnerligen viktigt att vi räddar vad som finns kvar av den svenska kyrkan och samtidigt stärker denna. Den kristna kyrkan är en viktig del av Sverige. Kan du själv göra någonting i denna sak, kära läsare? Ja, du kan rösta vid kyrkovalet!

Men du kan också säga din åsikt i massmedia, det vill säga om du blir insläppt på de olika debatt- och insändarsidorna!

Gertrud Galster