Japan:

Social kontroll

Ur DN den 12/2 -04:

"LAGLYDIG FÖR ATT SLIPPA SKÄMMAS

De allra flesta människor ser sig som laglydiga, trots att många ofta begår något slags brott. Många kriminologer anser att den laglydnad som trots allt finns beror på det etablerade samhällets kontroll över individen."

"...Bland kriminologer har under de senaste decennierna så kallade kontrollteorier fått allt större genomslag. Centralfiguren är en amerikansk kriminolog vid namn Travis Hirschi, som presenterade sina tankar i frågan redan under slutet av 1960-talet. Kontrollteorierna går i stora drag ut på att laglydnad är något som bäst förklaras med det etablerade samhällets kontroll, i vid mening, av den enskilda individen.

- Tanken är att vi avstår från brott om våra länkar till det etablerade samhället är så starka att vi riskerar för mycket med att bryta mot lagen. Det är heller inte det formella straffet som är det viktigaste, utan rädslan för vad mamma och pappa kommer att säga, vad ens närstående kommer att säga. Det är det som är kärnan i vad man brukar kalla den sociala kontrollen, säger Jerzy Sarnecki.

"...exemplet Japan. Där har välfärds- och välståndsutvecklingen varit minst lika stark som i Västeuropa, och utbudet av stöldbegärliga varor har ökat i lika hög grad. Det som kriminologerna kallar tillfällesstrukturen har alltså förändrats, vilket i västvärlden anses vara en viktig förklaring till den snabbt ökande brottsligheten. Men i Japan fortsätter brottsligheten att vara mycket låg, i princip oförändrad sedan 1950-talet. Då var nivån på den svenska och den japanska brottsligheten ungefär lika hög. I dag begås det nästan fem gånger så många brott i Sverige som i Japan, räknat per invånare.

- Förklaringen till detta är egentligen enkel: den sociala kontrollen i Japan är fortfarande mycket stark, vilket främjar laglydnad. Inte minst är ungdomars frihet fortfarande begränsad på ett sätt som svenska ungdomar inte skulle acceptera, .."