Finland:

Finländsk skola

Ur Brännpunktsinlägg i SvD den 12/2 -05:

"Finlands 15-åringar är bäst i matematik inom OECD. Hur kommer det sig? En orsak är att det ställs krav på eleverna, läxor ges och görs. Det finns ingen genväg till framgång, skriver lärarutbildaren Lisen Häggblom, doktor i pedagogik vid Åbo Akademi."

"Den finländska skolan har karakteriserats som en kunskapsskola. Det är ett resultat av Finlands vägval att bygga upp ett samhälle där utbildningssystemet har stor prioritet. Före skolgången har de flesta barn gått i förskola."

"Redan på ett tidigt stadium är många elever och föräldrar inställda på att eleven ska satsa på sin utbildning."

"De svaga elevernas andel är liten jämfört med de övriga OECD-länderna, vilket dels kan bero på vår utbildning av speciallärare, dels på lärarnas didaktiska kunnande och skolans möjlighet att anordna stödundervisning.

En av orsakerna till den höga resultatnivån anses vara att andelen svaga elever är låg."

"I ett samhälle där kunskap har stor prioritet har läroboken en viktig roll. Förlagen satsar mycket på att ta fram kvalitativt goda läromedel.

Det ställs krav på eleverna. Läxor ges och görs. Utvärderingssystemet är traditionellt. Skriftliga utlåtanden ges redan från det första skolåret och i slutet av det fjärde skolåret får de flesta elever sitt första sifferbetyg."

 


Ur DN den 19/12 -04:

"I Rovaniemi råder studiero i klassrummet och läraren bestämmer."

 DN:s utsända märkte genast en skarp kontrast mot situationen i svenska skolor:

"Var är kepsarna? De blippande mobilerna? Stojet och stimmet? Efter en hel dag i tre olika skolor i Rovaniemi är bilden tydlig - det är en annan ordning i de finska skolorna. En ordning som både elever och lärare tar som självklar."

"Det ringer ut men inga barn tokspringer i väg. Några sitter kvar och jobbar en liten stund innan de klär på sig och går ut för att leka en stund."

Skolans rektor förklarar:

"- Sedan börjar vi tidigt med att ta hand om barn som har problem. Redan i förskolan försöker vi hjälpa dem till rätta.

Han berättar att undervisningen främst koncentreras på att lära de små skolbarnen att läsa, skriva och räkna.

 - Egentligen är det som med ett hus - utan en bra grund så kollapsar hela bygget, .."

En elev uttalar sig:

"- Lärarna är ganska stränga. Om man inte gjort sin hemläxa måste man stanna kvar efter skolan. Men de är jättebra, det tycker jag verkligen."

"Inte en enda en pratar illa om sina lärare. Och inte en enda gång hör vi en mobiltelefon pipa."

 


I SvD den 13/12 -04 skriver Inger Enkvist, författare till boken "Utbildning, utbildning och åter utbildning" (Gidlunds 2004):

"VI FALLER TILLBAKA UNDER TYSTNAD

"...Sverige ligger kvar på en medelposition bland OECD-länderna, på 10-20 plats beroende på vad som jämförs. Det verkar av kommentarer från Skolverket och olika tidningar som om de flesta är nöjda med detta.

Sverige borde dock fråga sig är varför Finland har kunnat gå om oss. Finland har dessutom förbättrat sig ytterligare från den föregående undersökningen och har liksom Japan, Korea och Hongkong samtidigt goda resultat i matematisk problemlösning och när det gäller social jämlikhet. ... Det de här länderna har gemensamt är en stark inriktning på inlärning kombinerat med arbetsro i skolan.

Rapporten visar också att västeuropeiska länder har problem med att få invandrarelevers resultat i nivå med övriga elevers,.."

"När det gäller lärarbehörighet finns uppseendeväckande siffror. 1992 hade högstadiet bara några procent obehöriga lärare, d v s lärare som saknade lärar- eller ämnesutbildning eller bådadera. Nu har skolorna i ämnen som svenska och matematik endast 60 procent behöriga lärare, och då räknas som ämnesbehörig en lärare med 20 ämnespoäng, medan 40 poäng tidigare har varit kravet för att undervisa på högstadiet. Hur många lärare har nu ämneskunskaper om minst 40 poäng samt lärarutbildning i undervisningsämnet?"

Det är två olika rapporter som Enkvist har läst:

"Att läsa rapporterna samtidigt kastar ljus över skoldebatten. De som säger att resultaten har blivit sämre har alltså rätt, samtidigt som de som säger att Sverige står sig bra jämfört med andra länder också har rätt. Det måste vara så att de länder man jämför med också har sjunkit."