Kommunal Handbok

mot oliktänkande:

 

 

Avsnittet "Påståenden och svar om flyktingpolitiken" "Nätverksdeltagarna lyft fram ett antal vanliga påståenden och skrivit fram olika svarsförslag".

Blågula kommentarer kan här klickas fram på respektive rubrik:

1. "Sverige har inte råd att ta emot så många flyktingar"

Den tyngsta bördan av flyktingströmmarna tas av länder i Asien och Afrika. Sverige som är ett av världens rikaste länder är därför skyldig att också ställa upp. Visserligen finns det brister i vår välfärd, men dessa brister kan inte tillnärmelsevis jämföras med det lidande som människor upplever som flyr ifrån krig och förföljelse. Att Sverige måste ta sin del av det internationella ansvaret handlar också om solidaritet.

2. "Invandrarna kommer hit och snor jobben för oss"

När det råder konkurrens om jobben så är det i regel människor med utländsk bakgrund som drar det kortaste strået. Människor med utländsk bakgrund är arbetslösa i större utsträckning än människor med svensk bakgrund.

Det är viktigt att påminna sig om att ett samhälle inte har ett konstant antal arbetstillfällen. Jobben blir snarare fler med en högre folkmängd eftersom vi konsumerar mer och därmed måste producera mer. I framtiden kommer vi troligen att ha arbetskraftsbrist. Då måste vi i Sverige snarare diskutera hur vi kan bli ännu fler som vill leva och arbeta i Sverige.

3. "Människor som flyr borde stanna i närliggande länder istället"

En absolut majoritet av världens flyktingar stannar i länder som gränsar till sina egna. För att fattiga länder ska kunna bygga upp ett hållbart samhälle med skolor, infrastruktur med mera har Sverige bistånd. Men de som flyr undan krig, förtryck och förföljelse måste kunna få en fristad i Sverige, liksom i andra länder.

4. "Flyktingar som begår brott bör skickas hem"

Sverige som rättssamhälle ser mycket hårt på brott som begås av en asylsökande, även mindre brott som till exempel snatteri. Det kan leda till utvisning. Personer som har fått uppehållstillstånd på falska grunder kan också utvisas. Men den som är svensk medborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man är född i Sverige eller i något annat land.

5. "Invandrarna får lättare socialbidrag än svenskar"

Reglerna är desamma för alla som är bosatta i Sverige. Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen. Enligt lagen ska kommunen garantera var och en skälig levnadsnivå. I detta ingår bland annat ekonomiskt stöd för boende, läkarvård, fackliga avgifter, kläder, mat, tv-licens med mera. Det finns alltså inga särskilda regler för försörjningsstöd för människor med utländsk bakgrund. Alla behandlas efter samma regler och behovet av ekonomisk hjälp bedöms individuellt - och så ska det naturligtvis vara?

6. "Vi måste hjälpa svenskarna först"

Resonemanget bygger på det felaktiga tankesättet att vi har en faktisk valmöjlighet att avstå ifrån att hjälpa. Det har Sverige inte vare sig moraliskt eller rättsligt eftersom vi som nation står bakom internationella överenskommelser. Sverige är en rik nation i internationell jämförelse och därför måste vi klara av att både trygga en välfärd i Sverige och att hjälpa medmänniskor i nöd.

7. "Invandrarna innebär bara problem"

Absolut inte! Självklart finns det svårigheter som måste tas itu med. Men Sverige blir betydligt rikare av att vara ett mångkulturellt land än om vi hade haft stängda gränser. Utan människor med olika bakgrunder som bidrar genom arbete, kunskap och traditioner skulle Sverige vara fattigare både ekonomiskt och socialt. Då skulle Sverige enligt Svenskt Näringsliv till exempel förlora 70 000 företag som drivs av invandrare, och med dem all den mat och kultur som de berikar Sverige med. Sverige skulle kunna bli ännu rikare om människor med utländsk bakgrund inte diskriminerades. Enligt Konjunkturinstitutet, som har räknat på vad diskrimineringen kostar, skulle Sverige få högre tillväxt om alla behandlades lika.

8. "Vi har inte råd med våra äldre, men flyktingar har vi pengar till"

Det är inte rätt att ställa en utsatt grupp mot en annan. Sverige som rikt land måste kunna tillgodose båda behoven. Det vore minst sagt obehagligt om vi ställde köerna till en höftledsoperation mot de behov som människor har som befinner sig i krig eller är förföljda.

9. "Invandringen får inte diskuteras, invandringspolitiken är tabubelagd att tala om"

Påståendet, som konsekvent framförs av rasistiska grupper, stämmer inte. Det förs ständigt en diskussion om formerna för invandringen. Till exempel hur mottagandet ska ske och hur integrationen ska underlättas. Invandrarfrågan tillhör en av de mest genomdiskuterade frågorna i inrikespolitiken.

10. "Invandrare lever lyxliv på vår bekostnad"

Asylsökande får inte arbeta och får därför bidrag. Dessa täcker endast de mest nödvändiga utgifterna. De som har uppehållstillstånd men är arbetslösa kan få försörjningsstöd, och då lika mycket eller lika lite beroende på hur man ser det som en svensk medborgare skulle ha fått.

11. "Muslimska män slår sina kvinnor"

Svenska muslimska organisationer vänder sig mot kvinnovåld och mot de hedersmord som begåtts. Kopplingen mellan islam och hedersmord tillbakavisas av en rad ledande islamologer. I Sverige ska alla givetvis följa lagen och alla kvinnor har rätt att leva ett självständigt liv.

12. "Invandrarna begår mer brott än vi svenskar"

Brottslighet orsakas framför allt av sociala orättvisor. Det är en förklaring till att människor med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken. Invandrare är även överrepresenterade bland fattiga hushåll. Samtidigt är det viktigt att påminnas om att 80 procent av de anmälda brotten begås av personer födda i Sverige.

13. "Människor från andra kulturer struntar i våra svenska lagar"

Det är oacceptabelt att någon överhuvudtaget bryter mot gemensamt uppsatta lagar. Det finns inget belägg för att några folkgrupper eller nationaliteter skulle vara mer brottsbenägna än andra. Genom våra allmänna val röstar vi fram politiker som utifrån våra värderingar och uppfattningar ska forma lagstiftningen. Det är alltså en demokratisk process som alla måste rätta sig efter.

14. "Snart finns det väl inga riktiga svenskar kvar, uppblandningen tunnar ut svenskheten"

Påståendet är snurrigt och väcker en rad frågor. Vad är svenskt? Och vem är svensk? Är svenskt något faktiskt eller något som var och en individuellt får definiera? Är man svensk om man har fötts på ett svenskt sjukhus av svenska föräldrar men levt utomlands hela livet, har ett annat språk och exempelvis aldrig firat midsommar? Är man svensk om man är ättling till vallonerna som kom hit för flera hundra år sedan? Är man svensk om man är född i Sverige av invandrade föräldrar och levt här i hela sitt liv?

15. "Invandrarna håller på att ta över Sverige"

Invandrarna är underrepresenterade i hela samhället. I varken politiken, näringslivet eller i fackföreningarna kan man påstå att invandrarna har 'tagit över'. Snarare är det ett demokratiskt problem att det är så få människor med utländsk bakgrund som innehar beslutande positioner.

16. "Alla invandrare kan inte komma hit"

Ofta har vi svenskar en föreställning om att hela världen egentligen vill bo i Sverige. Sanningen är förstås att de flesta vill leva i sina hemländer och det ska till något dramatiskt, som krig, för att man ska föredra att flytta till ett kallt land långt bort. Naturligtvis kan Sverige inte ta emot hela världens emigranter. Men som vidsträckt och i stora delar obefolkat land finns det plats för betydligt fler."