Fler punkter

Sverigedemokraterna antog ju på sitt riksårsmöte i maj 2005 ett åtgärdsprogram på 33 punkter beträffande invandringen. Det är rimligt att ett parti som kandiderar till riksdagen försöker presentera förslag till konkreta åtgärder, särskilt inom ett så viktigt område som invandringspolitiken.

Naturligtvis kan detta program dock inte vara "sista" ordet i frågan - den viktigste funktionen i dagsläget är att det kan bidraga till att få upp dessa frågor till diskussion. Realistiskt sett kommer vissa formuleringar att justeras, t ex om burka "på offentlig plats". Samtliga krav kan kompletteras med resonerande texter. Dessutom kan listan av punkter säkerligen utökas väsentligt.

Ett bidrag till det senare lämnar signaturen "Halvdansk" på "Exilen" den 12/5 -05, med "ett första utkast" som han "slängt ihop":

 


Det kontanta dagbidraget för asylsökare skall avskaffas helt

Kontantbidraget skall slopas helt och istället ersättas med de produkter och varor asylsökanden behöver. I Belgien har man redan genomfört denna reform och antalet asylsökande minskade omedelbart med nära 50 %. Denna enkla åtgärd minskar asylshoppingen och det omfattande missbruket av asylrätten radikalt. Folk från fattiga länder får i dagsläget 70 kr skattefritt per dygn. Det är en summa som de aldrig skulle kunna tjäna i sina hemländer. I många länder så är en månadslön några hundralappar. Detta gör att många asylmissbrukare helt utan asylskäl ser asylsökningen i första hand som en ren inkomstkälla och överklagar systematiskt därför gång på gång. En sökande familj kan tom ha mer pengar i kontanta medel i månadens slut än vad deras asylhandläggare har när hyra, mat och räkningar är betald. Det nuvarande beloppet i kontanta bidrag som ges när den asylsökande anländer ger dessutom redan från start helt fel signaler om hur det svenska samhället skall fungera.

 


Förbud mot (iögonfallande) religiösa och politiska symboler i samtliga skolor.

Skolelever är som regel minderåriga och har inte alltid den mogenhet till att själv avgöra deras livsval. Det är viktigt att alla skolor blir en plats där framförallt de utsatta flickorna ges en möjlighet att vara i fred för olika former av psykisk press. Av hänsyn till jämställdheten mellan könen är det mycket viktigt att skolan inte uppmuntrar en åtskillnad mellan könen och en hederskulturrelaterad sexism som blir allt tydligare i belastade områden. I skolan skall man först och främst vara en svensk medborgare i det svenska samhället. Inte någon som tillhör det ena eller den andra etniska eller religiösa gruppen. Sedan länge har många allt för godtrogna försökt att avdramatisera slöjan, och det har tyvärr inte fungerat, tvärtom.

Den islamiska slöjan har istället allt oftare blivit ett instrument för fundamentalistiska organisationer med rent fascistiska värderingar. Det är helt omöjligt att veta om en elev bär en slöja som ett personligt val, som en politisk symbol (Islam förkastar demokratin), är utsatt av press från familjen eller från religiösa organisationer. Skolan ska vara en frizon för eleverna. Den enda lösningen är därför att hålla kommunens skolor fullständigt fria från alla iögonfallande religiösa symboler hos eleverna.

 


Nej till könsuppdelade sim och gymnastiklektioner i Sverige

Sverigedemokraterna anser att könsuppdelad sim och gymnastikundervisning går emot svenska värderingar. Acceptera eller flytta. Budskapet till de föräldrar som nu önskar könsuppdela undervisningen. Är att de antingen måste acceptera svenska värderingar eller att de bör flytta från Sverige.

Om man legitimerar och böjer sig för den seden, så undergräver man integrationen. I Sverige har vi tradition att man badar och att man badar utan rätt mycket kläder på sig. Det är svenska värderingar, och det är här de har valt att deras barn skall växa upp, eller så bör de överväga att finna sig i att flytta till en annan plats. Detta handlar inte om religion, men om kultur, och det är dräpande för integrationen om små barn lär sig att pojkar och flickor inte bör simma tillsammans. Vi ska inte ge efter för medeltida värderingar, vi ska markera klart att detta går vi inte med på.

 


Den som vill hämta maka/make från annat land skall:

1 Försörja denne ekonomiskt och kunna uppvisa bevis för detta

2 Visa upp en bostad/bostadsskontrakt

3 Lämna 100 000 kronor till skattebetalarna för att delfinansiera svenska utbildningen och introduktionen för partnern till det svenska samhället.

Motiv:
En åldersgräns på 24 år för äktenskap för bägge parter kommer att minska trycket på arrangerade äktenskap som aldrig handlar om kärlek. Unga flickor uppväxta i Sverige trolovas bort till äldre kusiner i hemlandet och en åldersgräns kommer att minska detta tryck på unga flickor och pojkar.

Härigenom ökar möjligheten att man väljer partner i Sverige istället. Denna åtgärd skyddar de unga flickorna från släkt och klantryck och påskyndar integrationen.

Äktenskap hindrar utbildning och integration

En annan avgörande faktor är de många äktenskap, där andragenerationsinvandrare redan i omkring 20-årsåldern och ännu tidigare gifts bort med en från föräldrarnas hemland. Om en ung »avkomling« gifts bort med en invandrare faller sannolikheten för att få en yrkesutbildning med nästan 30 procent och en lång vidareutbildning med hela 60 procent.

Många äktenskap leder snabbt till barn, då muslimer betraktar ett äktenskap som fullbordat först när det blir barn. Därmed blir det svårare att göra utbildningen klar. Samtidigt ser vi ofta att kvinnorna får problem, för att mannen ofta är emot att hon deltar i sociala sammanhang.

Själva äktenskapet gör det svårare kvinnan att ta en utbildning, därför att den patriarkala muslimska strukturen vill hålla kvinnan kvar i ett traditionellt könsrollsmönster. Men andra gånger är äktenskapet bara ett tecken på något annat - nämligen att familjen hänger kvar i traditionella okunniga normer, som inte alls lägger vikt vid utbildning.

Stramare reglerna för familjeåterförening kommer därför att främja integrationen. Enligt Sverigedemokraternas förslag ska unga människor under 24 inte kunna få en äkta make till landet genom sk familjeåterförening.

Många muslimska och patriarkala invandrarfamiljer kommer då att tänka att då kan äktenskapet vänta. De unga får därmed möjlighet att göra klar utbildningen och möter förhoppningsvis en make/maka här i landet. Framförallt kommer det sociala och religiösa trycket på unga kvinnor att försvinna.

 


Anhörig och anknytningsinvandringen skall stramas åt

Den som vill hämta en äktenskapspartner i hemlandet skall försörja denne och kunna visa upp lägenhetskontrakt och ha en fast inkomst. Man skall även lämna 100 000 kr kontant för att bidra till svenska-utbildningen och introduktionen i det svenska samhället. En invandrad partner (nybildninga av familj) skall ej ha automatisk rätt till ekonomiskt stöd av skattebetalare i Sverige. Man skall ej heller få importera anhöriga genast man fått sitt uppehållstillstånd. Det bör förflyta en tid, ex några år. Så är det i andra länder. Vill man tex ha hit sina gamla föräldrar ska man givetvis försörja dem själv på alla sätt och inte som idag då svenska skattebetalare står som försörjare. Ingen pension eller ersättning skall utgå till anhöriga ickeflyktingar.

 


Man ska inte kunna överklaga ett asylbeslut i Sverige

Storbritannien liksom fler länder har beslutat om att ta bort möjligheten för asylsökanden att överklaga avvisningsbeslut inom landet. Sverige bör göra likadant. Överklagan bör ske från den sökandes hemland.

En övervägande andel av de som söker asyl i Sverige har inga asylskäl och får avslag på sin ansökan. Men i Sverige kan man överklaga i princip hur många gånger som helst - och det görs. Efter flera omgångar överklaganden har det gått flera år och den sökande får till slut uppehållstillstånd av "humanitära skäl". Iden att man skall kunna överklaga ett obegränsat antal gånger är i sig inhuman då det mest drabbar de egentliga flyktingarna som är i verklig nöd.

 


Asylsökanden som förhindrar asylutredning skall avskrivas

Många asylmissbrukare gör allt för att förhindra asylutredningen för att dra ut på tiden. De som tex inte kommer på avtalade möten samt inte aktivt bidrar till identifiering skall avskrivas från vidare utredning, och avvisas från landet. Rätten till eventuella ekonomiska bidrag skall även omedelbart upphöra.

 


Kusinäktenskap skall förbjudas

Hos vissa invandrargrupper är antalet genetiskt skadade psykiskt och fysiskt 3 gånger vanligare än normalt. Kusinäktenskap är så gott som alltid arrangerade och syftar enbart för att stärka en patriarkal klan/släkt och förhindrar därmed integrationen.

Ett förbud mot kusinäktenskap är även en viktigt länk i kampen mot tvångsäktenskap. Tvånget är större ju tätare och fundamentalistiska
familjebanden är.

Man har fastslagit att 50 procent av alla äktenskap bland pakistanska invandrare i Norge sker mellan kusiner. En undersökning från Storbritannien visade för några år sedan att det är tre (3) gånger så vanligt med kusinäktenskap bland de pakistanska invandrarna jämfört med Pakistan. Ett förbud mot äktenskap mellan syskonbarn kommer antagligen att vara den mest effektiva åtgärden mot tvångsäktenskap. Särskilt vanligt i Sverige med kusingifte är det i kurdiska, pakistanska och bland romer men även i övriga mellanösternkulturer. ¨

Om vi ska lyckas att leva tillsammans i fred och ro och kunna ta tillvara på alla individer i det svenska samhället och skydda de unga utsatta invandrargrupperna så måste vi våga ta kampen mot tvångsäktenskapen. Därför går Sverigedemokraterna längre än de övriga partierna för att främst skydda unga kvinnor och män. Principerna ska gälla oavsett vem du är. Det ska inte bero på kultur eller religionsrelativism i förhållande till om folk ska få välja om de vill utbilda sig eller att själva kunna välja vem de ska gifta sig med eller om de vill få kroppen omskuren och vanställd.

Ingifte i generationer leder till ökningar av livslånga obotliga genetiska skador som ofta kräver livslångt kostsamt lidande. Både för samhället och den enskilde.

Fadime uttryckte klart vad det handlade om. Hon var "ett värdepapper". Hon betraktades som biljetten för någon kusin till Sverige. Alltså ökar de arrangerade kusinäktenskapen bland vissa grupper som flyttar till Västeuropa. En regering som väljer att blunda för detta är medansvarig för det uppkomna lidandet. Vilken mamma/pappa vill ha ett handikappat barn? Hur lätt är det f.ö. att leva med insikten att det är den egna nära släktskapen till fadern/modern som är orsaken till barnets handikapp? Hur ofta handlar kusinäktenskap om kärlek? Ett tvångsäktenskap bör betraktas som en livslång våldtäkt och behandlas därefter.

 


Hemresor

Den som reser hem på semester eller besök i hemlandet under asylutredningstiden skall omedelbart avskrivas från vidare asylutredning och direktavvisas

 


Kriminalitet under asylsökningshandläggningen

Asylsökande som begår brott, inklusive "små" brott, under utredningstiden skall omedelbart avskrivas från vidare handläggning och direktavvisas. Detta gäller även asylansökande som medvetet vandaliserar sin lånade bostad under utredningstiden

 


Upphörd assistans

Assistansen skall upphöra efter man fått sin ansökan avslagen. Nu har Migrationsverket enligt regeringens direktiv skyldighet att "meningsfullt sysselsätta" dem som bara helt godtyckligt stannar kvar efter ett avslag. Asylmissbrukare som helt saknar asylskäl och fått avslag kan idag ändå stanna i landet och tom få "meningsfull sysselsättning" på bekostad av svenska skattebetalare. Detta skall omedelbart upphöra. De som fått avslag ska istället med eller utan assistans omedelbart lämna landet.

 


DNA test

Både på asylsökande vilka beviljats tut/put och anhöriga. Detta för att eliminera alla dessa fall med "lånade" barn och falska släktförhållanden. När det gäller anhöriginvandring skall den berörde/anhörige själv bekosta DNA testen. I Danmark upptäckte man att 80 % av anhöriga somalier inte var dem de utgav sig för att vara genom DNA tester.

 


Tester för smittosamma sjukdomar

Dock så är det viktigt att Sverige inte tar emot folk bara för att de är sjuka. Sverige har inte kapacitet att vara någon kurort för världens namnlösa miljoner. Hjälp sker bäst och effektivast i de drabbades hemländer.

 


Fingeravtryck

Fingeravtryck skall tas på samtliga invandrare och inte bara på asylsökanden som det sker idag. Detta för att öka kontrollen och förekomma missbruket med dubbla identiteter. Registret skall även kunna samköras med polisens fingeravtrycksregister. Sverigedemokraterna vill även verka för ett ständigt bättre samarbete med andra asylmottagande länder för att förhindra den omfattande asylshoppingen och förekommande kriminaliteten.

 


Omskärelse

Skall förbjudas helt för pojkar/män under 18 år om det inte föreligger direkta medicinska skäl. Straffet för vårdnadshavare av kvinnlig omskärelse skall skärpas kraftigt, och de drabbade barnen bör tvångsomhändertas av de sociala myndigheterna, så även ej omskurna systrar. De som skyddar/uppmuntrar eller vägleder vårdnadshavare som genomfört eller vill genomföra kvinnlig omskärelse skall förlora sitt uppehållstillstånd alt givna medborgarskap och även straffas för förberedelse/uppmaning till misshandel av barn.

 


Icket sekulära religiösa friskolor

Skall totalförbjudas. Dessa ökar segregationen och unga människor har inte mognaden att själva avgöra deras livsval. I ett sekulariserat samhälle har staten har en skyldighet att försvara unga människor mot religiös hjärntvätt av främst icke sekulära oreformerade religioner.

 


Uppehållstillstånd

Permanent Uppehålls Tillstånd (PUT) skall ersättas med Tillfälligt Uppehålls Tillstånd (TUT) detta skall bara gälla ett år åt gången och omprövas varje år de första 7 åren. TUT istället för PUT de första 7 åren för att kunna sålla agnarna från vetet. De invandrare som är kriminella kan då avvisas snabbare.

 


Tolktjänst skall inte utgå vid körkortsprov

Hela trafikregelverket är skrivet på svenska. Den som vill skaffa svenskt körkort i Sverige skall därför behärska det svenska språket till fullo. De danska erfarenheterna med tolktjänst vid teoriproven har dessutom avslöjat ett omfattande fusk.

 


Elektroniskt ID-kort för icke svenskar som uppehåller sig i landet

Sverige bör se över möjligheterna att upprätta ett elektroniskt ID-kort för alla icke-svenska medborgare (asylsökare ex) som uppehåller sig längre tid i landet. Sådana kort kommer att vara ett effektivt medel för att kontrollera om utländska medborgare faktiskt har uppehållstillstånd och kommer även att vara ett nyttigt verktyg för att undvika missbruk av det sociala välfärdssystemet.

Sverigedemokraterna anser att det är beklagligt att människor som inte har rätt till sociala eller andra rättigheter systematiskt ändå kan utnyttja sådana helt enkelt bara därför att kommunerna och andra myndigheter inte kan fastställa om vederbörande är missbrukare av asylrätten eller har lagligt uppehållstillstånd. Det är mycket enkelt att genomföra ett effektivt kontrollsystem. Om någon får uppehållstillstånd, så kan denne inkodas i en databas som myndigheterna ska kunna avläsa med hjälp av ID-kortet.

Om ett uppehållstillstånd avskrivs eller dras tillbaka så skall denne strykas från databasen. Det är precis som ett kreditkort, när kontot är tomt så kan pengar inte utbetalas.

 


Sjuårsregel

Om det blir fred i hemlandet inom sju år ska uppehållstillståndet inte förlängas och den asylsökande flyktingen skall resa hem igen om denne inte har arbete eller inte kan försörja sig själv i Sverige. Detta skall informeras redan vid ankomst.

 


Asylanter ska betala för Svenskundervisning efter tre år

Asylanter som vill erhålla permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap måste dokumentera att ansträngningar gjorts för att lära sig landets språk och kultur. Detta med syfte att förbättra integrationen i landet. Under de tre första åren i Sverige skall språkundervisningen vara gratis för invandrare. Därefter kostar det - i slutändan även uppehållstillståndet. Sverigedemokraterna vill sända en kraftig signal till språkskolorna och asylanterna. Svenskundervisningen ska även bli mer effektiv. Vi ska belöna dom som anstränger sig. Och vi vill belöna den invandrare, som snabbt lär sig språket, accepterar svenska värderingar och kommer i arbete. Till ickeflyktingar dvs anhöriginvandring, partnerskapsimport mm som är långsammare bör det även få betydelse för deras uppehållstillstånd och ansökan till svenskt medborgarskap.

 


VILLKOR FÖR MEDBORGARSKAP

- Man ska kunna svenska språket

Kunskap i svenska språket motsvarande årskurs 9 skall vara ett villkor för medborgarskap.

- Trohetslöfte

Man ska skriva ett kontrakt där man skall garantera att man lovar att respektera svenska värderingar, ett sekulariserat samhälle och svenska lagar.

- Återkallelse

Medborgarskap skall kunna återkallas vid grövre kriminalitet.

- Försörjningskrav

Återinföra försörjningkravet i samband med anhöriginvandringen

Det togs bort socialdemokraterna 1975 med motiveringen att i Sverige kan den som ej försörjer sig själv och önskar bli svensk medborgare - bli försörjd av andra människor.

Här skall råda valfrihet för en invandrare i egenförsörjnings-frågan, ansåg man. Sverigedemokraterna anser inte att det ska finnas en "mänsklig rättighet" för alla jordens människor (om de tar sig in på svenskt territorium) att de per automatik ska försörjas av svenska skattebetalare och arbetare.

 


 Se vidare:

33-punktsprogrammet

Nytt läge i SD