Processförfarande

Ur Sydsvenskan den 27/2 -99, Olle Persson Berg vid Invandrarverket i Malmö skriver om ett aktuellt utredningsförslag om att avskaffa Utlänningsnämnden och att införa processordning i utlänningsärenden:

 


"Inrättande av Utlänningsnämnden, UN, föregicks av en långvarig diskussion under flera år mellan politiker och andra engagerade i invandrings- och asylfrågor. Många menade att frågorna som rör asylsökandes rätt att få stanna i Sverige var så ömtåliga att enskilda överklagade ärenden i sista hand även fortsättningsvis borde avgöras av regeringen.

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade mängden ärenden, pga stor inströmning av asylsökande till Sverige, tagit sådana proportioner att de emellertid inte längre kunde hanteras på regeringskansliet.

Det ansvariga statsrådet fick en orimlig arbetsbörda och då varje enskilt ärende skulle avgöras på ett regeringssammanträde blev situationen ohållbar. Resultatet blev att UN inrättades.

En förhoppning var säkert också att de enskilda ärendena inte skulle bli så intressanta att fokusera på för medierna när de lyftes från den högsta politiska makten till en mer neutral myndighetsnivå, som skulle arbeta utifrån klara regler och direktiv. Verkligheten har dock visat sig vara en annan...

Med jämna mellanrum tar medierna upp beslut om avvisning i enskilda ärenden där myndigheterna, enligt pressen, rätteligen borde ha beviljat uppehållstillstånd. Möjligen inte enligt gällande regler, men det allmänna rättsmedvetandet kräver det."

"Ett exempel på mediernas bevakning var Mohammad Shakeris självmord 1995 som väckte en enorm reaktion runtom i landet.

Statens Invandrarverk, SIV, hade återkallat Shakeris uppehållstillstånd eftersom han hade uppgett en annan identitet än sin egen när han sökte asyl. Dessutom hade han redan uppehållstillstånd i Belgien.

Beslutet överklagades och prövades därefter av UN, som inte fann anledning att ändra beslutet. Därefter lämnades fyra stycken så kallade 'nya ansökningar' in, samtliga avslogs.

Frågan är om det av många efterlängtade domstolsförfarandet, med sin rättssäkerhet och vana att hantera beviskrav och vittnesmål, skulle ha kunnat förhindra denna tragiska händelse.

I det här fallet hade två instanser, SIV och UN, redan prövat asylskälen, ... båda med resultatet att de inte grundar rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Den sökande går med hjälp av 'välvilliga' personer under jord i kamp mot myndigheterna för att få stanna i Sverige. I takt med att tiden går mår de gömda sämre och till slut passar sökandes psykiska hälsa in på kriterierna för uppehållstillstånd av humanitära skäl.

... myndigheten hamnar i en omöjlig utpressningssituation. Förändras detta vid det föreslagna instansförfarandet?"

"Låt oss sedan hoppas att när väl 'domen' är avkunnad kommer inte beslutet att dras i tvivelsmål ens av dem som tyckte att utgången borde blivit en annan. Kan vi då i framtiden svära oss fria från tragedier vid negativt fattade beslut? Så länge vi har en reglerad invandring tror jag inte vi kan göra det, vare sig det är ämbetsverk eller domstol som fattar besluten."