Åtgärder - LJ-boken

Lars Janssons bok "Mångkultur eller välfärd?" har på slutet ett kapitel "Förslag till åtgärder", där det bl.a. sägs:

"1. Kostnaden för invandringen har nästan tredubblas (löpande priser) under 1990-talet... Sverige måste sätta gränser för invandringen. All invandring från utomeuropeiska länder bör stoppas för lång tid framöver. Det skulle även vara ett effektivt sätt att få slut på hedersmorden i Sverige. ... Dessutom bör invandringen begränsas från kandidatländerna för EU-medlemskap..."

"2. Staten bör planera den offentliga ekonomin så, att amortering av den stora statsskulden kan ske med skattemedel. Lånen har upptagits för att finansiera välfärden och invandringen och dessa skall i princip finansieras med skattemedel. Hittills har amortering under senare år skett genom medel från AP-fonden och genom försäljning av tillgångar. Sverige bör sluta upp att låna till välfärden och invandringen. För övrigt bör några av de sociala systemen (t ex pensioner och sjukersättning) utformas så, att varje generation finansierar sina egna utgifter."

"4. Flyktingkonventionen är otidsenlig och dåligt anpassad till det nya seklets förhållanden. Den missbrukas och fungerar i stort sett endast som täckmantel för folk som är migranter och arbetskraftsinvandrare. ..Så var det inte tänkt från början. Asyl heter pengar i Sverige. Riksdagen bör omedelbart ändra lagen mot människosmuggling, 'Lex Heidari', så att åklagarna inte längre behöver bevisa att smugglarna tjänar pengar på smugglingen, eftersom detta är det primära syftet.

Flyktingkonventionen bör revideras eller ev. slopas. Konventionen bör endast fylla en funktion mellan länderna inom en och samma kontinent. Konventionen för Europa bör endast gälla för Europas länder. Konventionen för Afrika bör endast gälla mellan länderna inom Afrika etc. Därigenom kan man eliminera asylfusket och göra människosmugglarna överflödiga. Flyktingadvokaterna får ägna sig åt andra verksamheter och staten kan spara in många miljarder årligen. "

"6. Sverige bör slopa kravlösheten.. ifråga om PUT och medborgarskap. Språkkrav bör införas som villkor för PUT och medborgarskap liksom kunskaper om vilka skyldigheter som medborgarna har... Svenska politiker bör göra upp med sin undfallenhet och visa att man - genom att ställa krav - intresserar sig för dem som söker sig till Sverige."

"7. Sverige bör slopa den 'globala allemansrätten' i sin gåvopolitik till andra länder...

Ingen bör kunna erhålla bidrag förrän efter 6 mån vistelse i Sverige. De måste ha gjort en prestation, t ex lärt sig språket. De som tänker sig till Sverige bör under 1-2 år ha läst svenska i sitt hemland. Permanenta uppehållstillstånd slopas. Det är oansvarigt att erbjuda PUT när vi inte kan erbjuda jobb. Endast TUT beviljas. (Svenskar kan inte erhålla PUT i andra länder.) När invandrarna har visat att de kunnat försörja sig själva i 5 år utan bidrag (eller den längre tid som Danmark kan komma att införa) kan de beviljas svenskt medborgarskap.

Den nya äldreförsörjningspensionen för invandrare bör endast kunna beviljas dem som har arbetat i Sverige ett visst antal år, förslagsvis 10 år. Det är orimligt att folk från hela världen kan komma hit när de är 65 år och omedelbart få en skattefri pension på ca 10.000 kr/mån. Ingen svensk har sådana förmåner - utan att ha arbetat i Sverige. Invandrare favoriseras på svenskarnas bekostnad och svenskarnas diskrimineras. Dessutom är risken stor att människosmugglarna kommer att styra hit massor av migranter enbart för pensionsmöjligheten.

8. Staten bör sanera invandringsbranschen, som i huvudsak är skattefinansierad. Det strömmar mycket pengar från svenska skattebetalare till invandrarbefolkningen genom föreningar mm. Med jämna mellanrum kan man läsa i tidningar om hur utlänningar försörjer sina släktingar i hemländerna. Till en del sker det uppenbarligen genom skattefinansierade bidrag.

9. Med tanke på bostadsbristen i bl.a. Stockholm kan det inte vara rimligt att att massor av invandrare erbjuds bostäder i Stockholm. Enligt mediauppgifter bygger man t.o.m. särskilda bostäder för asylsökande. Samtidigt har Stockholm en årlig inflyttning på 30.000 personer eller flera från andra områden i Sverige. Dessa har mycket svårt att få bostäder. Därför bör asylsökande placeras på andra orter, i läger eller där det kan finnas tomma lägenheter, tills det blir klart om de får UT."


 Mer ur Lars Janssons bok