Anhöriginvandring

Ur Invandrarverkets personaltidning "Inblick"; nr 7/99:

"Är kraven på seriositet för låga i 'snabba anknytningfall'?

Är det rätt att en gammal ensam mamma inte får uppehållstillstånd?

Är alla barn i familjeåterföreningsfall verkligen biologiska barn?

Det är tre frågor som de anställda på ambassadenheten i Norrköping diskuterar just nu."

"- När det gäller seriositet vid 'snabba anknytningar' ställs det numera så låga krav att vi är väldigt nära en avreglerad invandring. Vi lägger ner en massa jobb på besluten, men när sedan Utlänningsnämnden beviljar tillstånd efter ett överklagande på vårt avslag undrar man om det är värt allt jobb, säger Elisabet Alm Sundberg, ambassadenhetens chef. Man måste ställa sig frågan om resurserna används på bästa sätt. Är det längre överhuvudtaget någon idé att göra någon prövning?

Gustav Bergström håller med. Både han och Britt-Marie Nilsson berättar om ärenden där parterna känt varandra en eller två veckor och kommunicerar med hjälp av lexikon.

- Vi skulle vilja avslå en sådan ansökan, säger Gustav, men vi vet att Utlänningsnämnden oftast ger tillstånd efter ett överklagande. Jag tycker att språket borde vara grunden för ett bra förhållande. Om parterna inte kan prata med varandra undrar man ju hur det är med seriositeten.

Det här har fått till följd att ambassadenheten får ge tillstånd i ärenden som de egentligen tycker är väldigt tveksamma.

De anställda har också en känsla av att skilsmässor eller separationer är vanliga så snart den utländska personen fått PUT. Sedan skaffar sig personen raskt en ny anknytning från hemlandet. Det här tolkar man på enheten som att det viktiga är att få PUT i Sverige så att man kan få hit sin 'riktiga' partner."

"- Vi ska bedöma om ett förhållande är seriöst, säger Göran Lindbom. Eftersom beviskraven är så lågt ställda har vi svårt att göra en bra prövning. Vi kan därför inte utesluta att många får tillstånd genom att åberopa skenförhållanden. Dessutom godtas normalt fullmaktsäktenskap och äktenskap som är arrangerade om det är ett 'känt inslag i landets kultur och tradition'."

"En annan källa till frustration är behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd från gamla ensamma föräldrar. Begreppet 'sista länk' finns inte längre."

"En tredje orsak ...är familjeåterföreningsärendena. Alltså ärenden där t ex den ena föräldern fått uppehållstillstånd här och den andra ansöker om att få komma hit tillsammans med barnen.

- Familjen kan ju ha flera minderåriga barn där några av barnen inte ser ett dugg minderåriga ut och där dessutom släktskapet är minst sagt tveksamt, säger Gustav. Vi utreder så noga det går. Avslår vi så överklagar sökanden och Utlänningsnämnden beviljar oftast tillstånd.

- Vi skulle vilja ha möjlighet att kräva en DNA-test eller andra tester för att kunna fastställa släktskap och läkarundersökning för att kunna fastställa ålder.

Det här gäller inte alla nationaliteter, men ansökningar från vissa nationaliteter är krångligare att utreda än andra. Ambassadenheten har nu fått ett särskilt uppdrag att undersöka hur de kan göra noggrannare utredningar beträffande vissa nationaliteter och lite enklare utredningar beträffande andra.

- Det handlar inte om att avslå så många ansökningar som möjligt, säger Elisabet. Vi vill att rätt personer ska få tillstånd. Vi har ju en känsla av att en hel del får tillstånd trots att de inte borde det."

"- Man borde också prata om vilka kostnader som 'fel' beslut medför för samhället, säger Elisabet. Nu pratas det bara om kostnader för asylsökande och flyktingar. Men om en hel familj på 10-12 personer får tillstånd trots att de egentligen inte skulle ha det, vad kostar inte det samhället? Det är viktigt att komma ihåg att anknytningsinvandringen idag är mycket större än flyktinginvandringen."

 


"MJUKARE REGLER FÖR ANHÖRIGINVANDRING"

Så löd rubriken på en tidningsartikel den 27/11 -99 (vi saknar uppgift om tidningens namn, men det var ett FLT-telegram):

"Det ska bli lättare för invandrare att få ta hit äldre anhöriga. Det är utgångspunkten för en utredning som regeringen ska tillsätta inom kort. De nuvarande reglerna är för hårda och tar inte tillräcklig hänsyn till människors vilja att ta hand om sina gamla, säger statssekreterare Gun-Britt Andersson på UD.

Idag krävs att man levt i hushållsgemenskap för att anhöriginvandring ska tillåtas.

- När det gäller till exempel föräldrar har man kanske inte haft hushållsgemenskap på lång tid, men behöver ha det igen när de blir gamla, säger Gun-Britt Andersson."

"- Problemet är att de äldre inte har intjänat någon pensionsrätt i Sverige och även om den som vill ta hand om en anhörig menar att man själv kan stå för försörjningen är det svårare än man tror och de äldre är då berättigade till socialbidrag och det blir dyrt för kommunerna.

Gun-Britt Andersson antyder att lösningen kan bli någon form av statligt bidrag. Att låta de i Sverige boende anhöriga själva betala för sina gamla är inte aktuellt eftersom det skulle utesluta dem som inte har råd."

"Nästa vecka kommer också en lagrådsremiss om mildare kriterier när det gäller möjligheten för misshandlade kvinnor som varit gifta med svenska män att få stanna i Sverige även om de varit här i mindre än två år."