Fri forskning?

Skall forskningen vara "fri"? Det beror på vad man menar!

I en bemärkelse kan inte, och ska inte, forskningen vara "fri". Med nödvändighet måste valet av forskningobjekt bli just ett val. Det handlar om att prioritera, eftersom resurserna är begränsade. Det handlar framförallt att bestämma sig för inom vilka områden det är angeläget att få ökade kunskaper, och vilka frågeställningar som är relevanta.

När ämnesområde väl är bestämda och frågeställningar formulerade måste det däremot vara vetenskapliga principer som tar över. Elementärt är då att man s.a.s. är fördomsfri, dvs förutsättningslöst kan ta till sig de fakta man stöter på. Resultatet får inte vara bestämt i förväg.

Det här aktualiseras genom en hösten 2003 aktuell skandal om den integrationspolitiska maktutredningen, med Mona Sahlin i huvudrollen.

Det började med ett TV-program, som bl.a. resulterade i en interpellation i riksdagen av Ana Maria Narti (fp):

"En infekterad konflikt har uppstått kring den integrationspolitiska maktutredningen. Den ansvarige forskaren Anders Westholm ställer sig helt avvisande till den kritik som två etablerade forskare med invandrarbakgrund, Paulina de los Reyes och Masoud Kamali, riktar mot utredningens val av medarbetare och metoder. Dessa forskare har i protest hoppat av samarbetet med utredaren. Hela denna skadliga polemiska diskussion har publicerats i Dagens Nyheter, vilket gör att konflikten kan få negativa konsekvenser för relationerna mellan invandrarbefolkningen och de svenska myndigheterna.

Därför är det viktigt att fördjupa analysen av den debatt som redan har blivit offentlig. De los Reyes och Kamali kräver att skillnader och olikheter ska studeras med hjälp av betydligt mera exakta och mer nyanserade begrepp än de mycket grova kategorier som utredningen grundar sig på, nämligen den generaliserande indelningen i 'svenskar' och 'invandrare'.

Kritikerna presenterar som nödvändigt mål för utredningen en analys av 'maktdimensioner och strukturella sammanhang', ett diskrimineringsperspektiv som gör det möjligt att äntligen förstå varför integrationsfrågorna, efter många års arbete, fortfarande utgör ett problem utan lösning i vår politik."

Interpellationen avslutades med tre frågor till statsrådet Mona Sahlin:

"1. Hur avser ministern att förbättra minoriteternas aktiva roll i utredningens arbete?

2. På vilket sätt avser ministern att bättre ta till vara den specialiserade kunskap som redan finns samlad inom
forskningsområdet IMER @ Invandring och migration?

3. Avser ministern att utfärda tilläggsdirektiv för att rätta till missförhållandena i den redan pågående verksamheten?"

I Smålandsposten den 20/12 -03 ges en annan bild:

"DEN SOM SÅG SVT:s Uppdrag Gransknings skildring av storbråket i den Integrationspolitiska maktutredningen fick en okomplicerad bild levererad i rutan.

Den tillsatte ordföranden docenten Anders Westholm, enligt programmet oerfaren i frågorna, anklagades själv för att diskriminera mer 'välmeriterade' forskare som dessutom hade invandrarbakgrund.

Ordvalet i programmet var närmast till lydelsen hämtat från den store kritikern av Westholm, Masoud Kamali. I en DN-artikel skrev han tillsammans med Paulina de los Reyes att docenten Anders Westholm verkade i de diskriminerande och invandrarfientliga samhällskrafternas tjänst. "
   
Detta gav snabbt resultat: "...det tendentiösa programmet hann inte ens sändas förrän statsrådet Mona Sahlin - trots att utredningen befinner sig i sitt slutskede- bytte ut den erfarne Anders Westholm mot hans stora kritiker, den i statsvetenskapliga sammanhang mer okände, Masoud Kamali. "

Vilket väckt starka reaktioner: " Enligt ett skarpt formulerat brev till Sahlin från i stort sett hela den svenska statsvetareliten beror konflikten på motsatta uppfattningar i sakfrågan. SVT har inte bara tämligen ensidigt förmedlat Kamalis angrepp på Westholms person, Uppdrag granskning har denna gång dessutom tagit ställning för Kamalis vetenskapliga utgångspunkter; nämligen att förekomsten av rasism och diskriminering inte behöver undersökas empiriskt, utan att den skall tas för givet. "

Statsvetarna skriver bl.a: "Ett beslut att utse Kamali till ordförande uppfattar vi därmed som att regeringen beställer fram de forskningsresultat man av politiska skäl vill ha. Detta skulle för lång tid framöver skada legitimiteten inte bara för denna forskning, utan för hela utredningsväsendet".

Bland raden av undertecknare återfinns Bo Rothstein, Olof Petersson, Lise Togeby, Jörgen Hermansson, Peter Esaiasson, Li Bennich-Björkman och Sverker Gustafsson.

 


En av de två avhopparna, Paulina de los Reyes, är "genusforskare" och har deltagit aktivt i den politiska debatten. För Integrationsverket skrev hon 2002 "kunskapsöversikten" "Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige". I Aftonbladet har hon bestridit att orsaken till hedersmord är kulturrelaterad, och hon har angripit Mona Sahlin för ett uttalande om att invandrare ska anpassa sig till svenska värderingar om jämställdhet.

Reyes har också skrivit under ett "antirasistiskt upprop", mot valresultatet i vissa kommuner:

"... en tydlig antirasistisk kamp är nödvändig. I denna antirasistiska kamp tar vi entydigt ställning för att

- FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska gälla

- uttrycket 'alla' betyder 'envar, var och en, alla', utan någon inskränkning med hänvisning till ekonomi, tidsanda eller underförstådd kunskap om olika folkgrupper
 
Antirasistiskt arbete har gått igenom flera faser. 1970-talets multikultifester avlöstes av 1980-talets uppfordrande kampanjer, medan 1990-talet såg en blandning av demonstrationer och juridik. En del var lyckat, annat slog fel.
 
Hösten 2002 ser vi att representanter för National- eller Sverigedemokraterna valts in i fullmäktige i 19 kommuner i Skåne, tre kommuner i Stockholms län och sammantaget 29 kommuner i Sverige.
Då har en del av demokratin gått förlorad. För att inte förlora mer än så måste vi pröva oss fram till kampmetoder som är ändamålsenliga på 2000-talet."

 


 

 Se vidare:

Mona-meny

Snömosmannen

Frågor för invandringsforskningen