Fråga 8 för invandringsforskningen:

Anhöriginvandringen

Mer än hälften av det totala antalet PUT i Sverige utgörs av anhöriginvandring. Det rör sig om cirka 20.000 personer årligen.

Vad döljer sig bakom denna siffra? Utgörs anhöriginvandringen mest av familjeåterförening eller mest av familjebildning?

Vilka olika kategorier kan urskiljas?

1. I hur många fall rör det sig om släktingar, i hur många fall make/maka?

2. Där det gäller släktingar - hur stor andel utgörs av a) barn? b) föräldrar? c) andra släktingar?

3. Där det gäller make och maka - hur stor andel utgörs av a) redan gifta? b) ännu ej gifta med varandra?

4. I fallet 3b:

I vilken utsträckning handlar det om
a) män som tar hit kvinnor, respektive kvinnor som tar hit män?
b) infödda svenskar som tar hit partners, respektive invandrare som gör det?

I vilken utsträckning blir dessa nya äktenskap varaktiga? Där de slutar med skilsmässa, hur snart sker detta?

I vilken utsträckning är det enskilda som importerat mer än en partner?

5. I vilken utsträckning har anhöriginvandrade i sin tur genererat anhöriginvandring?

6. I vilken utsträckning bor anhöriginvandrade hos släktingar, i vilken utsträckning får de eget boende?

I vilken utsträckning klarar de sin egen försörjning i Sverige?